Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 22.janvārīNr. 11

protokols Nr. 2, 13. punkts

Par dzīvojamās telpas piešķiršanu, īres līguma noslēgšanu un
personas izslēgšanu no palīdzības reģistra dzīvojamo telpu (dzīvokļu) izīrēšanā

Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.panta pirmo un otro daļu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5. un 19.pantu, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2005.gada 23.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Personu, kurām nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtība” (turpmāk – Saistošie noteikumi) 1.5.apakšpunktu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas pašvaldības Dzīvokļu komisijas 2014.gada 10.decembra sēdes atzinumu (protokols Nr.8.1-4/12) un Jūrmalas pilsētas domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 2015.gada 14.janvāra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-25/2), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Piešķirt dzīvojamo telpu, noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu un izslēgt personu no palīdzības reģistra dzīvojamo telpu (dzīvokļu) izīrēšanā saskaņā ar lēmuma pielikumu.

2. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļai viena mēneša laikā sagatavot lēmuma pielikumā minēto īres līgumu.

3. Ja viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas īres līgums netiek noslēgts īrnieka vainas dēļ, šis lēmums zaudē spēku.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 22.janvāra lēmumam Nr.11

(protokols Nr.2, 13.punkts)

Par dzīvojamās telpas piešķiršanu, īres līguma noslēgšanu un

personas izslēgšanu no palīdzības reģistra dzīvojamo telpu (dzīvokļu) izīrēšanā

Nr.p.k.

Personas vārds uzvārds,

personas kods,

ģimenes sastāvs

Uzskaitē stāšanās gads, pamatojums

Dzīvesvietas adrese, deklarēšanās gads

Piešķiramās dzīvojamās telpas adrese, istabu skaits,

dzīvojamā (kopējā) platība, personu skaits

Lēmums

1.

T.K.,

***,

dēls A.K. ***.,

meita J.K. ***.,

mazdēls J.K. ***.

2007.

2.grupa, saskaņā ar Saistošo noteikumu 3.6.1.apakšpunktu,

dzīvo denacionalizētā mājā,

rindas Nr.18.

***, Jūrmala,

1973.

***, Jūrmala,

2-istabu dzīvoklis,

30,60 (43,20) m2,

4 personas

1.Piešķirt dzīvojamo telpu *** .

2.Noslēgt īres līgumu uz 3 gadiem.

3.Izslēgt no palīdzības reģistra dzīvojamo telpu (dzīvokļu) izīrēšanā.


Lejupielāde: DOC un PDF