Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 22.janvārīNr. 12

protokols Nr. 2, 14. punkts

Par dzīvojamo telpu īres līgumu
noslēgšanu un pagarināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.panta pirmo un otro daļu, 6.pantu, 14.panta ceturto daļu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 13.panta ceturtās daļas 1.punkta a)apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 16.janvāra lēmumu Nr.8 „Par atzinuma sniegšanu būves Nr.001 telpu atjaunošanai Jūrmalā, Vecais ceļš 11”, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas pašvaldības Dzīvokļu komisijas 2014.gada 10.decembra sēdes atzinumu (protokols Nr.8.1-4/12) un Jūrmalas pilsētas domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 2015.gada 14.janvāra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-25/2), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumus saskaņā ar lēmuma 1.pielikumu

2. Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu saskaņā ar lēmuma 2.pielikumu.

3. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļai viena mēneša laikā sagatavot lēmuma pielikumos minētos īres līgumus.

4. Ja viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas īres līgums netiek noslēgts īrnieka vainas dēļ, šis lēmums attiecīgajā daļā par konkrēto īrnieku zaudē spēku.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 22.janvāra lēmumam Nr.12

(protokols Nr.2, 14.punkts)

Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu

Nr.

p.k.

Personas vārds, uzvārds,

personas kods,

ģimenes sastāvs

Esošās dzīvojamās telpas adrese

Izīrējamās dzīvojamās telpas adrese, istabu skaits,

dzīvojamā (kopējā) platība,

personu skaits

Lēmums

1.

A.K.,

***,

māsas meita A.P. ***.,

māsas meitas dēls A.P. ***.,

māsas dēls A.B. ***.

***,

Jūrmala

***, Jūrmala,

4-istabu dzīvoklis,

51,50 (74,50) m2

4 personas

Noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu uz 3 gadiem.

2.

V.O.,

***,

meita K.O.,

***,

dēls D.O. ***.,

šķirtā sieva M.O. ***.

***,

Jūrmala

***, Jūrmala,

2-istabu dzīvoklis,

21,80 (34,40) m2

4 personas

Noslēgt līgumu ar K.O. par dzīvojamās telpas īri uz 3 gadiem.


2.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 22.janvāra lēmumam Nr.12

(protokols Nr.2, 14.punkts)

Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu

Nr.

p.k.

Personas vārds, uzvārds,

personas kods,

ģimenes sastāvs

Esošās dzīvojamās telpas adrese

Izīrējamās dzīvojamās telpas adrese, istabu skaits,

dzīvojamā (kopējā) platība,

personu skaits

Lēmums

1.

R.Š.,

***

***,

Jūrmala

***, Jūrmala,

1-istabas dzīvoklis ar koplietošanas telpām,

18,40 (22,19) m2

1 persona

Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku līdz 31.08.2015.


Lejupielāde: DOC un PDF