Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 22.janvārīNr. 13

protokols Nr. 2, 15. punkts

Par dienesta dzīvojamās telpas
īres līguma pagarināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.panta pirmo un otro daļu, 23.pantu, 26.panta otro, ceturto un piekto daļu, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2005.gada 23.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Personu, kurām nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtība” 1.5., 4.2. un 4.3.apakšpunktu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas pašvaldības Dzīvokļu komisijas 2014.gada 12.novembra sēdes atzinumu (protokols Nr.8.1-4/11) un Jūrmalas pilsētas domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 2014.gada 10.decembra ārkārtas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-25/18), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Pagarināt dienesta dzīvojamās telpas dienesta viesnīcā īres līgumu saskaņā ar lēmuma pielikumu.

2. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļai viena mēneša laikā sagatavot lēmuma pielikumā minēto īres līgumu.

3. Ja viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas īres līgums netiek noslēgts īrnieka vainas dēļ, šis lēmums zaudē spēku.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 22.janvāra lēmumam Nr.13

(protokols Nr.2, 15.punkts)

Par dienesta dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu

Nr.

p.k.

Personas vārds, uzvārds,

personas kods

Esošās dzīvojamās telpas adrese, iesniedzēja deklarēšanās gads

Izīrējamās dzīvojamās telpas adrese, istabu skaits,

dzīvojamā (kopējā) platība,

personu skaits

Darbavieta

Lēmums

1.

J.S.,

***

***, Jūrmala,

2013.

***, Jūrmala,

1-istabas dzīvoklis

dienesta viesnīcā,

11,50 (19,70) m2,

1 persona

Jūrmalas pilsētas pašvaldības Pilsētsaimniecības pārvaldes Iepirkumu birojs

Pagarināt īres līgumu uz darba attiecību laiku pašvaldībā, bet ne ilgāk kā uz 3 gadiem.


Lejupielāde: DOC un PDF