Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 22.janvārīNr. 14

protokols Nr. 2, 16. punkts

Par īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu

Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 24.panta pirmo daļu, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2005.gada 23.februāra saistošo noteikumu Nr.6„Personu, kurām nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtība” 4.1.apakšpunktu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas pašvaldības Dzīvokļu komisijas 2014.gada 10.decembra sēdes atzinumu (protokols Nr.8.1-4/12) un Jūrmalas pilsētas domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 2015.gada 14.janvāra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-25/2), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apmainīt īrētu dzīvojamo telpu pret citu īrējamu dzīvojamo telpu, izbeigt un noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu saskaņā ar lēmuma pielikumu.

2. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļai viena mēneša laikā sagatavot lēmuma pielikumā minēto īres līgumu.

3. Ja viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas īres līgums netiek noslēgts īrnieka vainas dēļ, šis lēmums zaudē spēku.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 22.janvāra lēmumam Nr.14

(protokols Nr.2, 15.punkts)

Par īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu

Nr.

p.k.

Personas vārds, uzvārds,

personas kods,

ģimenes sastāvs

Esošās dzīvojamās telpas adrese, istabu skaits, dzīvojamā (kopējā) platība

Izīrējamās dzīvojamās telpas adrese, istabu skaits,

dzīvojamā (kopējā) platība,

personu skaits

Lēmums

1.

T.Š.,

***,

vīrs V.Š. ***.,

meita A.Š. ***.,

mazmeita P.Ā. ***.

***, Jūrmala,

apvienotas 2 istabas ar koplietošanas telpām,

36,70 (44,36) m2

***, Jūrmala,

2-istabu dzīvoklis,

29,80 (43,00) m2

4 personas

1.Apmainīt īrētu dzīvojamo telpu *** pret citu īrējamu dzīvojamo telpu ***.

2.Izbeigt līgumu par dzīvojamās telpas *** īri.

3.Noslēgt līgumu par dzīvojamās telpas *** īri uz 3 gadiem.


Lejupielāde: DOC un PDF