Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 22.janvārīNr. 18

protokols Nr. 2, 20. punkts

Par atļauju būves nojaukšanai
Jāņa Pliekšāna ielā 46, Jūrmalā

Pamatojoties uz V.I. (personas kods ***) 2014.gada 1.decembra iesniegumu, kas Jūrmalas pilsētas domē reģistrēts ar Nr.14-3/4838 ar lūgumu atļaut nojaukt tam piederošo dzīvojamo ēku Nr.002 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 009 6315 002 Jāņa Pliekšāna ielā 46, Jūrmalā, Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas (turpmāk – komisija) 2014.gada 2.decembra sēdes dienas kārtībā iekļauts jautājums par atļaujas izsniegšanu šīs būves nojaukšanai.

Komisija izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lietu, zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000149753 norakstu, būvju fotofiksācijas, apbūves plānu, zemes robežu plānu, ēkas arhitektoniski māksliniecisko inventarizāciju, izdruku par deklarētajām personām dzīvesvietā un ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieka izteikto vēlēšanos, vienbalsīgi pieņēma atzinumu – atļaut nojaukt dzīvojamo ēku Nr.002 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 009 6315 002 Jāņa Pliekšāna ielā 46, Jūrmalā.

Pamatojoties uz Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas 2014.gada 11.decembra atzinumu Nr.11-02/864, Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātā Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 468.punktu un Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas 2014.gada 2.decembra atzinumu (protokolu Nr.12), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atļaut īpašniekam V.I. (personas kods ***) nojaukt dzīvojamo ēku Nr.002 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 009 6315 002 Jāņa Pliekšāna ielā 46, Jūrmalā.

2. Veikt dzīvojamās ēkas Nr.002 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 009 6315 002 Jāņa Pliekšāna ielā 46, Jūrmalā, nojaukšanu atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 ,,Vispārīgie būvnoteikumi” un Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 ,,Ēku būvnoteikumi” noteiktajai kārtībai saskaņā ar akceptēto būvprojektu.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF