Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 22.janvārīNr. 22

protokols Nr. 2, 24. punkts

Par atļauju būves nojaukšanai
Robežu ielā 19, Jūrmalā

Pamatojoties uz sabiedrības ar ierobežotu atbildību „INFINITUM” (Reģistrācijas Nr.40003588608) 2014.gada 24.novembra tehniskās apsekošanas atzinumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības (Reģistrācijas Nr.90000056357) zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 026 2303 esošai būvei Robežu ielā 19, Jūrmalā, Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas (turpmāk – komisija) 2014.gada 2.decembra sēdes dienas kārtībā iekļauts jautājums par atļaujas izsniegšanu šīs būves nojaukšanai.

Komisija izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lietu, zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1936 norakstu, būvju fotofiksācijas, apbūves plānu, zemes robežu plānu, nekustamā īpašuma tehniskās apsekošanas atzinumu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas ziņojumu un ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieka izteikto vēlēšanos vienbalsīgi pieņēma atzinumu – atļaut nojaukt būvi zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 026 2303 Robežu ielā 19, Jūrmalā.

Pamatojoties uz Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātā Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 468.punktu un Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas 2014.gada 2.decembra atzinumu (protokolu Nr.12), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atļaut īpašniekam Jūrmalas pilsētas pašvaldībai (Reģistrācijas Nr.90000056357) nojaukt zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 026 2303 esošo būvi Robežu ielā 19, Jūrmalā.

2. Veikt zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 026 2303 Robežu ielā 19, Jūrmalā, esošās būves nojaukšanu atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 ,,Vispārīgie būvnoteikumi” un Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 ,,Ēku būvnoteikumi” noteiktajai kārtībai saskaņā ar akceptēto būvprojektu.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF