Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 22.janvārīNr. 23

protokols Nr. 2, 25. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu
Olgas ielā 38, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu „Latvijasmernieks.lv”, vienotais reģistrācijas Nr.40003783960, pilnvarotās personas M.F., personas kods ***, 2014.gada 12.decembra iesniegumu Nr.11JU-03.3/57, kas Jūrmalas pilsētas domē reģistrēts ar Nr.14-3/4994, ar lūgumu Jūrmalas pilsētas domei apstiprināt zemes īpašuma Olgas ielā 38, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 016 4738, zemes ierīcības projektu, Jūrmalas pilsētas dome konstatē:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Latvijasmernieks.lv” ir saņēmusi zemes vienības Olgas ielā 38, Jūrmalā (turpmāk – zemes vienība) kopīpašnieces I.D., personas kods ***, un kopīpašnieka K.B., personas kods ***, pilnvarotās personas S.K., personas kods ***, (pilnvara iereģistrēta aktu un apliecinājumu reģistrā 2012.gada 14.jūnijā ar Nr.1297) iesniegumu izstrādāt zemes ierīcības projektu minētajam īpašumam.

Zemes ierīcības projekts izstrādāts saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2014.gada 30.septembra lēmumu Nr.14-9/174 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Olgas ielā 38, Jūrmalā”.

Jūrmalas pilsētas domes Būvvalde 2014.gada 30.decembrī izsniegusi izziņu Nr.2351 par palīgēku ar kadastra apzīmējumiem 1300 016 4738 002, 1300 016 4738 003 neesamību dabā.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8.apakšpunktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 11.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr.61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 14., 15., un 16.apakšpunktiem (apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”), un 2015.gada 7.janvāra Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/1), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības Olgas ielā 38, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 016 4738, zemes ierīcības projektu saskaņā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu.

2. Apstiprināt zemes vienības Olgas ielā 30, Jūrmalā, ar kopējo platību 1971 m2 sadali, atdalot zemes vienības daļu 950 m2 platībā un piešķirot adresi Medņu iela 24, Jūrmala. Noteikt, ka zemes vienības Olgas ielā 38, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas atdalīšanas ir 1021 m2 saskaņā ar lēmuma pielikumu.

2.1. Noteikt, ka zemes vienībai Olgas ielā 38, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve– 0601;

2.2. Zemes vienībai Olgas ielā 38, Jūrmalā, atcelt nekustamā īpašuma apgrūtinājumu, kas noteikts Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.4356 III.daļas 1.iedaļas ierakstā un noteikt jaunus apgrūtinājumus (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

2.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (7311010300);

2.2.2. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju (7312040100).

2.3. Uzdot zemes vienības Olgas ielā 38, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

3. Izveidot zemes vienību Medņu iela 24, Jūrmalā, ar kopējo platību 950 m2 saskaņā ar lēmuma pielikumu.

3.1. Noteikt, ka zemes vienības Medņu ielā 24, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve– 0601.

3.2. Noteikt nekustamā īpašuma apgrūtinājumus zemes vienībai Medņu ielā 24, Jūrmalā (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

3.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (7311010300);

3.2.2. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu - sarkanā līnija (7312030100).

3.3. Uzdot zemes vienības Medņu ielā 24, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

3.4. Mainīt adresi dzīvojamās mājas jaunbūvei ar kadastra apzīmējumu 1300 016 4738 004 un garāžai ar kadastra apzīmējumu 1300 016 4738 002 no Olgas iela 38, Jūrmala, uz adresi Medņu iela 24, Jūrmala.

3.5. Dzēst adresi Olgas iela 38, Jūrmalā garāžai ar kadastra apzīmējumu 1300 016 4738 002.

3.6. Dzēst adresi Olgas iela 38, Jūrmalā šķūnim ar kadastra apzīmējumu 1300 016 4738 003.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF