Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 22.janvārīNr. 24

protokols Nr. 2, 26. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Vikingu ielā 3, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „METRUM”, vienotais reģistrācijas Nr.40003388748 pilnvarotās personas T.R., personas kods ***, sertifikāts: sērija BA Nr.455, 2014.gada 20.novembra iesniegumu Nr.868/a/10-2014, kas Jūrmalas pilsētas domē reģistrēts ar Nr.14-3/4575, ar lūgumu Jūrmalas pilsētas domei apstiprināt zemes īpašuma Vikingu ielā 3, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 004 6508, (turpmāk – zemes vienība) zemes ierīcības projektu, Jūrmalas pilsētas dome konstatē:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „METRUM” ir saņēmusi zemes vienības nomnieka sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Lielupes pērle”, vienotais reģistrācijas Nr.40003641538, valdes locekļa G.S., personas kods ***, iesniegumu izstrādāt zemes ierīcības projektu minētajam īpašumam.

Zemes ierīcības projekts izstrādāts saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2014.gada 7.oktobra lēmumu Nr.14-9/184 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Vikingu ielā 3, Jūrmalā”.

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem zemes vienībai ir noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (0901).

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 apstiprinātā Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas karti Nr.1 „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” nosaka, ka zemes vienība atrodas Kūrorta teritorijā (3K1). Atļautā izmantošana Kūrorta teritorijā ir kūrorta objekts – viesnīca (būvju klases kods 1211).

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes komisijas 2011.gada 15.aprīļa lēmumu Nr.472 „Ēku lit.1.,2, un 3.rekonstrukcija par viesnīcas ēku Jūrmalā, Vikingu ielā 3” tehnisko projektu un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes 2011.gada 29.aprīlī izdoto būvatļauju Nr.530 uz zemes vienības ir uzsākta ēku (būves kadastra apzīmējumi 1300 004 6508, 1300 004 6508 002 un 1300 004 6508 006) rekonstrukcija par viesnīcas ēku, būvniecības nulles cikls.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8.apakšpunktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, 26.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 11.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr.61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 14., 15., un 16.apakšpunktiem (apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”), un 2015.gada 7.janvāra Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/1), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības Vikingu ielā 3, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 004 6508, zemes ierīcības projektu saskaņā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „METRUM” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu.

2. Apstiprināt zemes vienības Vikingu ielā 3, Jūrmalā, ar kopējo platību 23304 m2 sadali, atdalot zemes vienības daļu 3889 m2 platībā un piešķirot adresi Vikingu iela 3A, Jūrmala. Noteikt, ka zemes vienības Vikingu ielā 3, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas atdalīšanas ir 19415 m2 saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

2.1. Noteikt, ka zemes vienībai Vikingu ielā 3, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir komercdarbības objektu apbūve– 0801;

2.2. Noteikt nekustamā īpašuma apgrūtinājumus zemes vienībai Vikingu ielā 3, Jūrmalā, apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu:

2.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (7311010300);

2.2.2. sanitārās aizsargjoslas teritorija ap kapsētu (7316080100);

2.2.3. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas līdz 2 metru dziļumam (7312010101);

2.2.4. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu (7312010300);

2.2.5. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju (7312040100);

2.2.6. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju (7312040200);

2.2.7. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (7312050201);

2.2.8. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes siltumvadu, siltumapgādes iekārtu un būvi (7312060100);

2.2.9. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem (7312080101).

2.3. Uzdot zemes vienības Vikingu ielā 3, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

3. Izveidot zemes vienību Vikingu iela 3A, Jūrmalā, ar kopējo platību 3889 m2, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

3.1. Noteikt, ka zemes vienībai Vikingu ielā 3, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve – 0901.

3.2. Noteikt nekustamā īpašuma apgrūtinājumus zemes vienībai Vikingu ielā 3A, Jūrmalā, apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu:

3.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (7311010300);

3.2.2. sanitārās aizsargjoslas teritorija ap kapsētu (7316080100);

3.2.3. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu (7312010300);

3.2.4. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju (7312040100);

3.2.5. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (7312050201);

3.2.6. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu transformatoru apakšstaciju (7312050500);

3.2.7. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem (7312080101).

3.3. Uzdot zemes vienības Vikingu ielā 3A, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

3.4. Mainīt adresi caurlaides ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 004 6508 006 no Vikingu iela 3, Jūrmala, uz adresi Vikingu iela 3A, Jūrmala.

3.5. Mainīt adresi transformatora ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 004 6508 007 no Vikingu iela 3, Jūrmala, uz adresi Vikingu iela 3A, korpuss 1, Jūrmala.

3.6. Dzēst adresi Vikingu iela 3, Jūrmalā garāžas ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 004 6508 011.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF