Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 22.janvārīNr. 25

protokols Nr. 2, 27. punkts

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Bulduru prospektā 146, Jūrmalā
nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 8.augusta lēmumu Nr.478 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Bulduru prospektā 146, Jūrmalā” tika uzsākta detālplānojuma projekta izstrāde.

Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā ir iesniegts sagatavotais detālplānojuma projekts un būvniecības ieceres vizuālais risinājums, un dokumentu kopums, kas pamato būves apjomu, novietojumu, lietošanas veidu.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 108.1.punktu un ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) Attīstības un vides jautājumu komitejas 2014.gada 1.oktobra atzinumu (protokols Nr.1.2-21/16), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai detālplānojuma projektu zemesgabalam Bulduru prospektā 146, Jūrmalā.

2. Detālplānojuma izstrādes vadītājam organizēt detālplānojuma projekta zemesgabalam Bulduru prospektā 146, Jūrmalā, publisko apspriešanu, nosakot publiskās apspriešanas termiņu četras nedēļas.

3. Domes Mārketinga, sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt paziņojumu vietējā pašvaldības laikrakstā un pašvaldības tīmekļa vietnē par detālplānojuma projekta zemesgabalam Bulduru prospektā 146, Jūrmalā, publisko apspriešanu, nodrošinot iespēju iepazīties ar detālplānojuma projektu pašvaldības tīmekļa vietnē.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Nr.1 PDF

Pielikums Nr.2 PDF

Pielikums Nr.3 PDF

Pielikums Nr.4 PDF

Pielikums Nr.5 PDF

Pielikums Nr.6 PDF

Pielikums Nr.7 PDF

Pielikums Nr.8 PDF

Pielikums Nr.9 PDF

Pielikums Nr.10 PDF

Pielikums Nr.11 PDF

Pielikums Nr.12 PDF

Pielikums Nr.13 PDF

Pielikums Nr.14 PDF

Pielikums Nr.15 PDF

Pielikums Nr.16 JPG

Pielikums Nr.17 JPG

Pielikums Nr.18 JPG

Pielikums Nr.19 JPG

Pielikums Nr.20 PDF


Lejupielāde: DOC un PDF