Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 22.janvārīNr. 34

protokols Nr. 2, 36. punkts

Par nekustamā īpašuma Kļavu ielā 13, Jūrmalā, nodošanu
biedrības „Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padome” īpašumā bez atlīdzības

Pamatojoties uz 1992.gada 15.jūnija Jūrmalas valsts tehniskās inventarizācijas biroja izziņas „Par namīpašumu Jūrmalā, Ceriņu ielā 12, Kļavu ielā 13” materiāliem, nekustamais īpašums Kļavu ielā 13, Jūrmalā, kopš 1903.gada 6.februāra piederēja Jūrmalas Ebreju draudzes locekļiem. 1904.gadā Ebreju kopiena nekustamā īpašumā Kļavu ielā 13, Jūrmalā, uzbūvēja Lielo Dubultu vasaras sinagogu, lūgšanu namu Bet-Midraš, šķūni un saimniecības ēku.

Padomju varas gados īpašuma sastāvs ir mainījies: Lielajai Dubultu vasaras sinagogai uzceltas piebūves, pārbūvēta ēkas pamatdaļa un lūgšanu nams 1974.gadā nojaukts, tā vietā uzbūvēta divstāvu administratīvā ēka.

Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padome 2012.gada 17.maijā ir vērsusies pie ministru prezidenta V.Dombrovska ar lūgumu sagatavot pirmskara ebreju reliģisko un sabiedrisko organizāciju nekustamo īpašumu sarakstu, ko pievienot likumprojektam par ebreju reliģisko un sabiedrisko īpašumu restitūciju.

Saskaņā ar Tieslietu ministrijas 2012.gada 14.jūnija vēstulē Nr.1-10/2254 sniegto informāciju šāds saraksts bija izstrādāts jau ar 2010.gada 21.maija vēstuli Nr.1-8.1/83-D. Šajā sarakstā ir iekļauts arī nekustamais īpašums Kļavu ielā 13, Jūrmalā par ko Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padome 2013.gada 12.augustā ar vēstuli Nr.13 informēja Jūrmalas pilsētas pašvaldību un aicināja nekustamo īpašumu Kļavu ielā 13, Jūrmalā, nodot īpašumā bez atlīdzības Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padomei.

Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodaļā bijušo īpašnieku vai viņu mantinieku pieteikumi īpašumu tiesību atjaunošanai uz nekustamo īpašumu Kļavu ielā 13, Jūrmalā, likuma „Par īpašuma atdošanu reliģiskajām organizācijām” 7.panta noteiktajā termiņā netika reģistrēti. Ņ emot vērā vēstures notikumus Otrā pasaules kara laikā, kad notika ebreju tautības cilvēku iznīcināšana nacistiskajā Vācijā un tās okupētajās teritorijās, daudzus nekustamos īpašumus Latvijas ebreju sabiedriskajām un reliģiskajām organizācijām denacionalizācijas kārtībā nebija iespējams atgūt.

Tādēļ ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 1998.gada 5.jūnija lēmumu Nr.1009 „Par zemesgabala izveidošanu Jūrmalā, Kļavu iela 13” ir izveidots nekustamais īpašums Kļavu ielā 13, Jūrmalā, ar zemesgabalu 1163 m2 platībā.

Ar Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2012.gada 31.janvāra lēmumu īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Kļavu ielā 13, Jūrmalā, ar kadastra Nr.1300 010 1308, nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000501362.

Nekustamais īpašums Kļavu ielā 13, Jūrmalā, sastāv no:

1. zemesgabala ar kadastra Nr.1300 010 1308, 1163 m2 platībā, tā kadastrālā vērtība ir 39 719,00 EUR apmērā;

2. ēkas – kluba ar būves kadastra apzīmējumu 1300 010 1308 001, 1920. celtniecības gads, kopējā platība 379,60 m2 , tās kadastrālā vērtība ir 48 273,00 EUR apmērā;

3. administratīvās ēkas ar būves kadastra apzīmējumu 1300 010 1308 002, 1974. celtniecības gads, kopējā platība 310,60 m2, tās kadastrālā vērtība ir 91 151,00 EUR apmērā;

4. darbnīcas ar būves kadastra apzīmējumu 1300 010 1308 003, 1988.celtniecības gads, kopējā platība 141,60 m2 , tās kadastrālā vērtība ir 6800,00 EUR apmērā.

Nekustamais īpašums Kļavu ielā 13, Jūrmalā, apgrūtināts ar lietu tiesībām ēka – klubs ar būves kadastra apzīmējumu 1300 010 1308 001 ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis.

Pamatojoties uz 2014.gada 12.februāra Pilsētplānošanas nodaļas atzinumu „Par zemes vienības sadali Kļavu ielā 13, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 010 1308)”, zemesgabalu Kļavu ielā 13, Jūrmalā nav iespējams reāli sadalīt un izveidot atsevišķus apbūvētus zemesgabalus.

N ekustamais īpašums Kļavu ielā 13, Jūrmalā, netiek izmantots pašvaldības funkciju nodrošināšanai, kā arī, ņemot vērā nekustamā īpašuma tehnisko un fiziskā nolietojuma stāvokli un to, ka ēku rekonstrukciju izmaksu apjoms varētu būt līdzvērtīgs jaunu ēku būvniecības izmaksām, nav paredzams, ka nākotnē nekustamais īpašums varētu būt nepieciešams pašvaldības funkciju nodrošināšanai.

Ņemot vērā, ka nekustamo īpašumu Kļavu ielā 13, Jūrmalā, pirms šī nekustamā īpašuma nacionalizācijas 1940.gadā lietoja Dubultu ebreju draudze, īpašumā darbojoties sinagogai, kā arī apzinoties nepieciešamību mazināt vēsturiskās netaisnīgās sekas, kas radās Latvijas ebreju kopienai nacistiskās Vācijas veiktā holokausta un Padomju okupācijas režīma darbības rezultātā Latvijas Republikas teritorijā, kā arī to, ka nekustamais īpašums Kļavu ielā 13, Jūrmalā, netiek izmantots pašvaldības funkciju nodrošināšanai ir lietderīgi nekustamo īpašumu Kļavu ielā 13, Jūrmalā, nodot īpašumā bez atlīdzības biedrībai „Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padomei”.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2015.gada 19.janvāra sēdes atzinumu (protokola Nr.1.2-21/3), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Necelt iebildumus un nodot nekustamo īpašumu Kļavu ielā 13, Jūrmalā, kadastra Nr.13000101308, biedrībai „Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padome”, reģistrācijas numurs 40008075906, kura uz statūtu pamata pārstāv Latvijas ebreju kopienu, īpašumā bez atlīdzības.

2. Šī lēmuma 1.punkts ir izpildāms ja Saeima Jūrmalas pilsētas domei dod atļauju nekustamo īpašumu Kļavu ielā 13, Jūrmalā, kadastra Nr.13000101308, nodot biedrībai „Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padome”, reģistrācijas numurs 40008075906, īpašumā bez atlīdzības.

3. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai organizēt lēmuma 1.punktā minētā uzdevuma izpildi, ja stājies spēkā lēmuma 2.punkts.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF