Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2015.gada 11.jūnija 229.lēmumu

2015.gada 5.martāNr. 83

protokols Nr. 6, 10. punkts

Par Jūrmalas Sporta servisa centra
(Jūrmalas pilsētas stadiona) maksas pakalpojumiem

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj :

1. Apstiprināt Jūrmalas Sporta servisa centra apsaimniekotā Jūrmalas pilsētas stadiona (Slokas iela 5, Jūrmalā) maksas pakalpojumu izcenojumus saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

2. Pievienotās vērtības nodoklis aprēķināms saskaņā ar likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 5.panta pirmajā daļā noteikto nodokļa likmi.

3. Ieņēmumus no maksas pakalpojumiem ieskaitīt Jūrmalas Sporta servisa centra maksas pakalpojumu kontā un izlietot saskaņā ar apstiprināto budžeta tāmi.

4. Uzdot Jūrmalas Sporta servisa centra direktora p.i. S.Dergačai apstiprināt galīgo cenrādi, kurā norādīta pakalpojuma maksa bez pievienotās vērtības nodokļa, pievienotās vērtības nodokli likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” noteiktajā apmērā un pakalpojuma maksa kopā ar nodokli.

5. Pilnvarot Jūrmalas Sporta servisa centra direktora p.i. S.Dergaču noslēgt nomas līgumus saskaņā ar apstiprinātajiem izcenojumiem.

6. No šī lēmuma pielikuma 2.punktā noteiktās maksas par pakalpojumiem atbrīvoti:

6.1. Jūrmalas pilsētas domes organizēti pasākumi;

6.2. Jūrmalas pašvaldības dibinātu budžeta iestāžu organizēti pasākumi uz iesnieguma pamata, kas saskaņots ar Jūrmalas pilsētas domi;

6.3. Jūrmalas skolu un pirmskolas iestāžu sporta grupas;

6.4. Jūrmalas pašvaldībā deklarētie bērni no maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm, uzrādot apliecinošu dokumentu.

7. Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai nodrošināt lēmuma publicēšanu pašvaldības informācijas biļetenā.

8. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektora p.i. A.Grantam.

9. Lēmums stājas spēkā ar 2015.gada 9.martu.

10. Ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 28.jūnijā lēmums Nr.338 „Par Jūrmalas Peldēšanas un futbola skolas (Jūrmalas pilsētas stadiona) maksas pakalpojumiem”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 5.marta lēmumam Nr.83

(protokols Nr.6, 10.punkts)

Jūrmalas pilsētas stadiona maksas pakalpojumu izcenojumi

Nosaukums

Mērv.

Maksa (Eur) bez PVN

1. Ieejas biļetes uz sporta pasākumiem

1.1. Latvijas mēroga čempionāta virslīgas spēles

1.1.1.

pieaugušie

1gb.

1.84

1.1.2.

skolēni, pensionāri un invalīdi *

1gb.

0.98

1.2. Latvijas mēroga čempionāta I un II līgas futbola spēles

1.2.1.

pieaugušie

1gb.

1.79

1.2.2.

skolēni, pensionāri un invalīdi *

1gb.

0.97

1.3 Starptautiskā mēroga spēles

1.3.1.

pieaugušie

1gb.

4.01

1.3.2.

skolēni, pensionāri un invalīdi *

1gb.

2.16

1.4. Ieejas biļete uz sporta pasākumu bērnam līdz 7 gadiem

1gb.

0.00

2.Noma

2.1 Zaļais laukums (110mx66m)

2.1.1.

Latvijas mēroga sacensības

1spēle

335.06

2.1.2.

starptautiskā mēroga sacensības

1spēle

539.00

2.1.3.

treniņš

1spēle

317.40

2.2 Sintētiskais laukums (90mx58m)**

2.2.1.

pieaugušie (viss laukums)

60 min.

63.86

2.2.2.

pieaugušie (puse laukuma)

60 min.

31.93

2.2.3.

pusaudži (viss laukums)

60 min.

36.48

2.2.4.

pusaudži (puse laukuma)

60 min.

18.24

2.3 Vieglatlētikas arēna

2.3.1.

Latvijas mēroga sacensības**

60 min.

162.42

2.3.2.

starptautiskā mēroga sacensības

60 min.

264.38

2.3.3.

treniņš

60 min.

51.84

2.3.4.

1sektors

60 min.

8.64

2.4. Vieglatlētikas arēnas skrejceliņi Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem

0.00

2.5.

Ģērbtuves telpa

60 min.

4.52

2.6.

Nožogojuma barjera

1gb/

dien -naktī

1.65

2.7.

Kafejnīcas telpu noma (81.60m2)

2.7.1.

telpu noma ar komunāliem pakalpojumiem

mēnesis

183.78

2.7.2.

telpu noma ar komunāliem pakalpojumiem

1.stunda

2.38

2.7.3.

telpu noma bez komunāliem pakalpojumiem

mēnesis

149.83

2.7.4.

telpu noma bez komunāliem pakalpojumiem

1.stunda

1.94

* uzrādot apliecinošu dokumentu

** virs 8 stundām nedēļā - atlaide 40%


Lejupielāde: DOC un PDF