Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2015.gada 12.novembra 470.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2015.gada 5.martāNr. 86

protokols Nr. 6, 14. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu
Kadiķu ielā 6, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

Izskatot SIA „PROJEKTS 77”, vienotais reģistrācijas Nr.40103595432, pilnvarotās personas Ineses Andersones, personas kods 200265-12302, 2015.gada 16.februāra iesniegumu, kas Jūrmalas pilsētas domē reģistrēts ar Nr.14-3/653, ar lūgumu Jūrmalas pilsētas domei apstiprināt zemes īpašuma Kadiķu ielā 6, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 014 2910, zemes ierīcības projektu, Jūrmalas pilsētas dome konstatē:

SIA „PROJEKTS 77” ir saņēmusi zemes vienības Kadiķu ielā 6, Jūrmalā (turpmāk – zemes vienība) kopīpašnieku Ināras Kleistas, personas kods 080536-10520, Harija Šnores, personas kods 121161-10112, un Ilvas Vorpas, personas kods 180173-11506, iesniegumu izstrādāt zemes ierīcības projektu minētajam zemes īpašumam.

Zemes ierīcības projekts izstrādāts saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2014.gada 30.septembra lēmumu Nr. 14-9/175 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Kadiķu ielā 6, Jūrmalā”.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8.apakšpunktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 11.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr.61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 14., 15., un 16.apakšpunktiem (apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”), un 2015.gada 4.marta Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/5), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības Kadiķu ielā 6, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 014 2910, zemes ierīcības projektu saskaņā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „PROJEKTS 77” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu.

2. Apstiprināt zemes vienības Kadiķu ielā 6, Jūrmalā, ar kopējo platību 4792 m2 sadali, atdalot zemes vienības daļu 1916 m2 platībā un piešķirot adresi Kadiķu iela 6A, Jūrmala. Noteikt, ka zemes vienības Kadiķu ielā 6, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas atdalīšanas ir 2876 m2 saskaņā ar lēmuma pielikumu. Grozīts ar domes 2015.gada 12.novembra 470.lēmumu

2.1. noteikt, ka zemes vienībai Kadiķu ielā 6, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve– 0601;

2.2. zemes vienībai Kadiķu ielā 6, Jūrmalā, atcelt nekustamā īpašuma apgrūtinājumu, kas noteikts Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 3194 III.daļas 1.iedaļas ierakstā un noteikt jaunus apgrūtinājumus (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

2.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (7311010300);

2.2.2. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (7312050201);

2.2.3. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – sarkanā līnija (7312030100);

2.2.4. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem
(7312050601);

2.2.5. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju (7312040100).

2.3. Uzdot zemes vienības Kadiķu ielā 6, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

3. Izveidot zemes vienību Kadiķu iela 6A, Jūrmalā, ar kopējo platību 1916 m2 saskaņā ar lēmuma pielikumu. Grozīts ar domes 2015.gada 12.novembra 470.lēmumu

3.1. noteikt, ka zemes vienības Kadiķu ielā 6A, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve– 0601.

3.2. noteikt nekustamā īpašuma apgrūtinājumus zemes vienībai Kadiķu ielā 6A, Jūrmalā (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

3.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (7311010300);

3.2.2. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas līdz 2 metru dziļumam (7312010101);

3.2.3. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – sarkanā līnija (7312030100);

3.2.4. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar kanalizācijas spiedvadu, kas atrodas līdz 2metru dziļumam (7312030601);

3.2.5. drošības aizsargjoslas teritorija gar dzelzceļu, pa kuru pārvadā naftu, naftas produktus, bīstamas ķīmiskās vielas un produktus (7312030601);

3.2.6. dabiskas ūdensteces vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos (7311020105).

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF Grozīts ar domes 2015.gada 12.novembra 470.lēmumu


Lejupielāde: DOC un PDF