Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2015.gada 28.septembra 397.lēmumu

2015.gada 26.martāNr. 102

protokols Nr. 7, 4. punkts

Par Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas
„Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas
un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm”
finansētā projekta „Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā
un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde” aktivitātes Nr.2.
„Vietējo pašvaldību lomas palielināšana uzņēmējdarbības veicināšanā”
apakšaktivitātes Nr.2.5. „Pašvaldību dalība starptautiskās izstādēs” īstenošanu

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu, Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” finansētā projekta „Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde” aktivitātes Nr.2. „Vietējo pašvaldību lomas palielināšana uzņēmējdarbības veicināšanā” apakšaktivitāti Nr.2.5. „Pašvaldību dalība starptautiskās izstādēs” un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2015.gada 18.februāra vēstuli Nr.1.1-19/1836, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īstenot projekta apakšaktivitāti „Pašvaldību dalība starptautiskās izstādēs” (turpmāk – projekts), noslēdzot sadarbības līgumu ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par atbalsta sniegšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības dalībai starptautiskās izstādēs.

2. Noteikt projekta īstenošanas mērķi – stiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapacitāti un palielināt tās iespējas veicināt uzņēmējdarbību un investīciju piesaisti savā administratīvajā teritorijā.

3. Noteikt projekta īstenošanas laiku no 2015.gada 27.marta līdz 2015.gada 31.decembrim.

4. Noteikt projekta kopējās izmaksas 22 984,00 EUR saskaņā ar pielikumu, t.sk.:

4.1. attiecināmo izmaksu summa 15 230,00 EUR, kas 100% tiek finansēta no Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas “Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” līdzekļiem;

4.2. neattiecināmo izmaksu summa EUR 7 754,00, kas 100% apmērā tiek finansēta no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta.
Grozīts ar domes 2015.gada 28.septembra 397.lēmumu

5. Projekta priekšfinansējumu 15 230,00 EUR apmērā paredzēt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta.

6. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Stratēģiskās un biznesa plānošanas nodaļai īstenot projekta ieviešanu. Par projekta ieviešanu atbildīgo noteikt Attīstības pārvaldes Stratēģiskās un biznesa plānošanas nodaļu sadarbībā ar Projektu ieviešanas nodaļu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 26.marta lēmuma Nr.102

(protokols Nr.7, 4.punkts)
Grozīts ar domes 2015.gada 28.septembra 397.lēmumu

XLSX