Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 26.martāNr. 113

protokols Nr. 7, 20. punkts

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalsta
personām ar izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas pilsētas
attīstībā piešķiršanas komisijas izveidi

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2014.gada 18.decembra saistošo noteikumu Nr.38 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalsta piešķiršanu personām ar izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas pilsētas attīstībā” 9.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izveidot komisiju, kuras uzdevums ir izvērtēt katru pabalsta saņēmēja pretendentu saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2014.gada 18.decembra saistošo noteikumu Nr.38 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalsta piešķiršanu personām ar izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas pilsētas attīstībā” 1.punktā noteiktajiem kritērijiem un atklāti balsojot pieņemt atzinumu par pabalsta personām ar izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas pilsētas attīstībā piešķiršanas nepieciešamību vai nepiešķiršanu (turpmāk – Pabalsta piešķiršanas komisija), 9 cilvēku sastāvā.

2. Apstiprināt Pabalsta piešķiršanas komisiju šādā sastāvā:

2.1. Pabalsta piešķiršanas komisijas priekšsēdētājs – Dace Riņķe – Jūrmalas pilsētas domes deputāte, Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētāja;

2.2. Pabalstu piešķiršanas komisijas locekļi:

2.2.1. Indra Kalvāne – Administratīvās nodaļas vadītāja;

2.2.2. Laima Grobiņa – Labklājības pārvaldes vadītāja;

2.2.3. Irēna Kausiniece - Jaunatnes un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja;

2.2.4. Egons Liepiņš – Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas slimnīca” valdes priekšsēdētājs;

2.2.5. Ieva Lazda – Sabiedriskās padomes un Iedzīvotāju konsultatīvās padomes pārstāve;

2.2.6. Boriss Žitarevs – Iedzīvotāju konsultatīvās padomes pārstāvis;

2.2.7. Ilona Labucka – Jūrmalas Kultūras centra projektu vadītāja;

2.2.8. Indra Brinkmane – Sporta pārvaldes vadītāja p.i.

3. Noteikt, ka Pabalsta piešķiršanas komisija ir lemttiesīga, ja Pabalstu piešķiršanas komisijā piedalās vismaz divas trešdaļas no Pabalstu piešķiršanas komisijas locekļiem.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF