Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 26.martāNr. 123

protokols Nr. 7, 33. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 7.jūnija lēmuma Nr.515
„Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, 18.līnijā 3/3A”
un par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 1.februāra lēmuma Nr.104
„Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, 18.līnijā 3/3A
nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” atzīšanu par spēku zaudējušu

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumiem Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) 2007.gada 7.jūnijā pieņēma lēmumu Nr.515 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, 18.līnijā 3/3A” un apstiprināja darba uzdevumu.

2008.gada 1.februārī tika pieņemts Domes lēmums Nr.104 „Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, 18.līnijā 3/3A nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.

2009.gada 27.augustā tika pieņemts Domes lēmums Nr.680 „Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 7.jūnija lēmuma Nr.515 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, 18.līnijā 3/3A” un darba uzdevuma precizēšanu”.

2012.gada 11.oktobrī tika pieņemti saistošie noteikumi Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kas noteica jaunus teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumus.

2012.gada 16.oktobrī tika pieņemti jauni Ministru kabineta noteikumi Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, kur 4.3.nodaļā ir noteikta jauna detālplānojuma izstrādes kārtība un prasības detālplānojuma izstrādes darba uzdevumam.

Domē 2015.gada 11.februārī ir reģistrēts A.K. (K.) (personas kods ***) iesniegums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu atbilstoši 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”.

Ņemot vērā iepriekš minētās izmaiņas normatīvajos aktos, pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 34.1.punktu un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 457.1.punktu un izskatot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2015.gada 4.marta atzinumu (protokols Nr.1.2-21/5) Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atzīt par spēku zaudējušu Domes 2007.gada 7.jūnija lēmumu Nr.515 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, 18.līnijā 3/3A”.

2. Atzīt par spēku zaudējušu Domes 2008.gada 1.februāra lēmumu Nr.104 „Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, 18.līnijā 3/3A nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.

3. Uzdot Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt paziņojumu par lēmumu atzīšanu par spēku zaudējušiem vietējā pašvaldības laikrakstā un ievietot pašvaldības tīmekļa vietnē.

4. Uzdot Domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvajai nodaļai divu nedēļu laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas elektroniski to nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Rīgas plānošanas reģionam.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF