Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 26.martāNr. 132

protokols Nr. 7, 42. punkts

Par pludmales nogabala no 17.līnijas līdz Paula Stradiņa ielai, Jūrmalā
nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „PETROLEUM”

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra lēmumu Nr.78 „Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles organizēšanu” (turpmāk – Lēmums) pludmales nogabals no 17.līnijas līdz Paula Stradiņa ielai, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 13000040102 (turpmāk - Pludmales nogabals) 3500 m2 platībā tiek nodots nomai organizējot pludmales nogabalu nomas tiesību izsoli saskaņā ar Jūrmalas pilsētas teritorijā esošo pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles noteikumiem (turpmāk – Izsoles noteikumi), kas apstiprināti ar Lēmuma 3.punktu. Pludmales nogabala sākuma cena ir noteikta 1634,54 EUR (viens tūkstotis seši simti trīsdesmit četri euro un 54 centi).

Izsoles noteikumu 3.1.punktā noteikts pretendentu pieteikšanās termiņš uz pludmales nogabala nomas tiesību izsoli līdz 2015.gada 13.marta plkst.16:00. Informācija par Pludmales nogabala nomas tiesību izsoli izvietota Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē www.jurmala.lv 2015.gada 20.februārī, kā arī Jūrmalas pilsētas informācijas 2015.gada 26.februāra biļetenā Nr.46. Noteiktajā pretendentu pieteikšanās termiņā uz Pludmales nogabala izsoli pieteicies viens pretendents – sabiedrība ar ierobežotu atbildību „PETROLEUM”, reģistrācijas Nr.40003775200.

Saskaņā ar Izsoles noteikumu 2.1.punktu, ja uz izsoli reģistrējies tikai viens izsoles dalībnieks, izsole nenotiek un Pludmales nogabals tiek iznomāts vienīgajam reģistrētajam izsoles dalībniekam par sākuma cenu. Saskaņā ar Izsoles noteikumu 5.1.punktu iemaksātā drošības nauda tiek ieskaitīta izsolē nosolītajā nomas maksā.

Ņemot vērā minēto, nomas līgums par Pludmales nogabala nomu slēdzams ar vienīgo reģistrēto izsoles pretendentu, kā arī iemaksātā drošības nauda ieskaitāma kopējā noteiktajā Pludmales nogabala nomas maksā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” trešo nodaļu, Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra lēmuma Nr.78 „Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles organizēšanu” 2.pielikuma „Jūrmalas pilsētas teritorijā esošo pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles noteikumi” 2.1. un 5.1.punktu, kā arī ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2015.gada 20.marta sēdes lēmumu Nr.1.1 (protokols Nr. 8-2-4/2), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt pludmales nogabala no 17.līnijas līdz Paula Stradiņa ielai, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 13000040102, 3500 m2 platībā nomas maksu 1634,54 EUR (viens tūkstotis seši simti trīsdesmit četri euro un 54 centi) apmērā par kalendāro gadu, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

2. Noslēgt līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „PETROLEUM”, reģistrācijas Nr.40003775200, par pludmales nogabala no 17.līnijas līdz Paula Stradiņa ielai, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 13000040102, 3500 m2 platībā nomu (saskaņā ar šī lēmuma pielikumā pievienoto plānu) līdz 2019.gada 31.decembrim, ja divu nedēļu laikā pēc lēmuma pieņemšanas dienas tiek samaksāta Pludmales nogabala nomas maksas atlikusī daļa par 2015.gadu 1471,09 EUR (viens tūkstotis četri simti septiņdesmit viens euro un 09 centi) un pievienotās vērtības nodoklis no visas nomas maksas, iemaksājot to Jūrmalas pilsētas domes norēķinu kontā.

3. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai ieskaitīt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „PETROLEUM”, reģistrācijas Nr.40003775200, iemaksāto drošības naudu 163,45 EUR (viens simts sešdesmit trīs euro un 45 centi) apmērā nomas maksā par 2015.gadu.

4. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai septiņu darba dienu laikā pēc lēmuma 1.punktā minētā maksājuma veikšanas organizēt lēmuma 2.punktā minētā pludmales nogabala nomas līguma (apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra lēmumu Nr.78) noslēgšanu.

5. Ja pludmales nogabala nomas līgums netiek noslēgts nomnieka vainas dēļ, šis lēmums zaudē spēku.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF