Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 26.martāNr. 137

protokols Nr. 7, 47. punkts

Par pludmales nogabala no 3.līnijas līdz 2.līnijai, Jūrmalā
izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra lēmumu Nr.78 „Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles organizēšanu” (turpmāk – Lēmums) pludmales nogabals no 3.līnijas līdz 2.līnijai, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 13000070101 1611 m2 platībā (turpmāk – Pludmales nogabals) tiek nodots nomai, organizējot pludmales nogabala nomas tiesību izsoli saskaņā ar Jūrmalas pilsētas teritorijā esošo pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles noteikumiem (turpmāk – Izsoles noteikumi), kas apstiprināti ar Lēmuma 3.punktu. Pludmales nogabala sākuma cena tika noteikta 752,35 EUR (septiņi simti piecdesmit divi euro un 35 centi).

Izsoles noteikumu 3.1.punktā noteikts pretendentu pieteikšanās termiņš uz pludmales nogabala nomas tiesību izsoli līdz 2015.gada 13.marta plkst.16:00. Informācija par Pludmales nogabala nomas tiesību izsoli izvietota Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē www.jurmala.lv 2015.gada 20.februārī, kā arī Jūrmalas pilsētas informācijas 2015.gada 26.februāra biļetenā Nr.46. Noteiktajā pretendentu pieteikšanās termiņā uz Pludmales nogabala izsoli pieteikušies trīs izsoles dalībnieki (turpmāk – dalībnieki):

1. SIA „Oasis – A”, reģistrācijas Nr.40103877143,

2. IK „RV 13”, reģistrācijas Nr.42102039677,

3. L.V., personas kods ***.

Atbilstoši Izsoles noteikumu 4.16 punktam, Pludmales nogabals tiek iznomāts izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu. Ņemot vērā, ka par Pludmales nogabalu visaugstāko cenu nosolīja IK „RV 13”, reģistrācijas Nr.42102039677, ir jāslēdz nomas līgums par Pludmales nogabala nomu ar minēto izsoles dalībnieku.

Saskaņā ar Izsoles noteikumu 5.7.punktu, ja dalībnieks, kurš nosolīja augstāko nomas maksu, atsakās slēgt Pludmales nogabala nomas līgumu, Pašvaldības īpašumu nodaļa ir tiesīga secīgi piedāvāt Pludmales nogabala nomas līgumu slēgt tam izsoles dalībniekam, kurš nosolīja nākamo augstāko nomas maksu. Līdz ar to, ja IK „RV 13”, reģistrācijas Nr.42102039677, vainas dēļ netiek noslēgts nomas līgums, tiesības noslēgt Pludmales nogabala nomas līgumu tiks piedāvātas tam dalībniekam, kurš ir nosolījis nākamo augstāko Pludmales nogabala nomas maksu.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” trešo nodaļu, Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra lēmuma Nr.78 „Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles organizēšanu” 2.pielikuma „Jūrmalas pilsētas teritorijā esošo pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles noteikumi” 5.1., 5.7. un 5.8.punktiem, kā arī ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2015.gada 20.marta sēdes lēmumu Nr.1.6. (protokols Nr.8-2-4/2), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt šādas izsoles dalībnieku augstākās nosolītās pludmales nogabala no 3.līnijas līdz 2.līnijai, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 13000070101 1611 m2 platībā nomas maksas par kalendāro gadu, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli:

1.1 IK „RV 13”, (reģistrācijas Nr.42102039677) – 5046,35 EUR (pieci tūkstoši četrdesmit seši euro un 35 centi),

1.2 SIA „Oasis – A”, (reģistrācijas Nr.40103877143) – 5008,35 EUR (pieci tūkstoši astoņi euro un 35 centi),

1.3 L.V., personas kods *** – 3564,35 EUR (trīs tūkstoši pieci simti sešdesmit četri euro un 35 centi).

2. Apstiprināt pludmales nogabala no 3.līnijas līdz 2.līnijai, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 13000070101, 1611 m2 platībā, izsoles uzvarētāju - IK „RV 13”, reģistrācijas Nr.42102039677.

3. Noslēgt līgumu ar izsoles uzvarētāju, IK „RV 13”, reģistrācijas Nr.42102039677 par pludmales nogabala no 3.līnijas līdz 2.līnijai, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 13000070101 1611 m2 platībā nomu (saskaņā ar šī lēmuma pielikumā pievienoto plānu) līdz 2019.gada 31.decembrim, ja divu nedēļu laikā pēc lēmuma pieņemšanas dienas tiek samaksāta pludmales nogabala nomas maksas atlikusī daļa 4971,11 EUR (četri tūkstoši deviņi simti septiņdesmit viens euro un 11 centi), kā arī pievienotās vērtības nodoklis no gada nomas maksas par 2015.gadu, iemaksājot to Jūrmalas pilsētas domes norēķinu kontā.

4. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai ieskaitīt izsoles uzvarētāja, IK „RV 13”, reģistrācijas Nr.42102039677, iemaksāto drošības naudu 75,24 EUR (septiņdesmit pieci euro un 24 centi) apmērā nomas maksā par 2015.gadu.

5. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai septiņu darba dienu laikā pēc lēmuma 3.punktā minētā maksājuma veikšanas organizēt lēmuma 3.punktā minētā pludmales nogabala nomas līguma (apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra lēmumu Nr.78) noslēgšanu ar izsoles uzvarētāju.

6. Ja pludmales nogabala nomas līgums netiek noslēgts izsoles uzvarētāja, IK „RV 13”, reģistrācijas Nr.42102039677 vainas dēļ, Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļa ir tiesīga secīgi piedāvāt slēgt Pludmales nogabala nomas līgumu par nosolīto cenu dalībniekam, kurš saskaņā ar Lēmuma 1.punktu nosolījis nākamo augstāko Pludmales nogabala nomas maksu, par to informējot Centralizēto grāmatvedību.

7. Lēmuma 6.punktā minētā izsoles dalībnieka piekrišanas gadījumā, Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai septiņu darba dienu laikā pēc pludmales nogabala nomas maksas par 2015.gadu, kas atbilst dalībnieka augstākās nosolītās kalendārā gada nomas maksas un pievienotās vērtības nodokļa summai, iemaksas Jūrmalas pilsētas domes norēķinu kontā, organizēt Pludmales nogabala nomas līguma (apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra lēmumu Nr.78) noslēgšanu ar šo dalībnieku.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF