Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 16.aprīlīNr. 182

protokols Nr. 8, 28. punkts

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
zemes vienībai Pulkveža Brieža ielā 24, Jūrmalā,
kadastra apzīmējums 1300 012 3222

Zemes vienība Pulkveža Brieža ielā 24, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 012 3222, ar kopējo platību 3708 m2 (turpmāk – Zemes vienība) ir izveidota ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2002.gada 1.februāra lēmumu Nr.132.

Īpašuma tiesības uz Zemes vienību 2004.gada 14.jūnijā nostiprinātas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000138791 uz Jūrmalas pilsētas pašvaldības vārda.

Zemes vienībai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk – NĪVKIS) reģistrētais lietošanas mērķis ir dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa (kods 0501).

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” Zemes vienība atrodas Jauktā dzīvojamās apbūves teritorijā (8JDz), kur atļautā izmantošana ir savrupmāja, veselības aprūpes objekts, tirdzniecības objekts, sadzīves pakalpojumu objekts un sabiedriskās ēdināšanas objekts.

Zemes vienībai noteiktais un NĪVKIS reģistrētais lietošanas mērķis neatbilst teritorijas plānojumā noteiktajai atļautajai izmantošanai.

Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” (turpmāk – noteikumi Nr.496) 2.punkts paredz, ka nekustamā īpašuma lietošanas mērķi kadastrālās vērtēšanas vajadzībām zemes vienībai vai zemes vienības daļai nosaka atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uzsāktai zemes vai būves pašreizējai izmantošanai. Noteikumu Nr.496 18.punkts noteic, ka lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu šo noteikumu 16. vai 17.punktā minētajos gadījumos ierosina nekustamā īpašuma īpašnieks vai, ja tāda nav, - tiesiskais valdītājs, valsts vai pašvaldības zemei – tās lietotājs vai, ja tāda nav – nomnieks. Lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu var ierosināt arī valsts vai pašvaldības institūcija.

Ņemot vērā minēto, un, pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2. un 18.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 295.punktu un Attīstības un vides jautājuma komitejas 2015.gada 15.aprīļa sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/9), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Mainīt zemes vienībai Pulkveža Brieža ielā 24, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 012 3222, ar zemesgabala kopējo platību 3708 m2, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa (kods 0501) uz nekustamā īpašuma lietošanas mērķi individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF