Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 30.aprīlīNr. 186

protokols Nr. 9, 1. punkts

Par starptautiskā festivāla
„Wizard Trophy” līdzfinansēšanu

Jūrmalas pilsētas dome ir saņēmusi sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Paraton Entertainment” (reģistrācijas Nr.40103654346, turpmāk – Sabiedrība) iesniegumu un projekta aprakstu par pasaules mēroga pasākuma (Starptautiskais maģijas festivāls „Burvja balva” (International Magic Festival „Wizard Trophy”)) organizēšanu Jūrmalas pilsētā. Sabiedrības organizētā pasākuma kopējās izmaksas paredzētas 700000,00 EUR apmērā, no kuriem Sabiedrība lūdz Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējumu 150 000,00 EUR (viens simts piecdesmit tūkstoši euro) apmērā pasākuma organizēšanai Jūrmalas pilsētā.

Festivāls prezentēts kā unikāls šīs jomas pasākums sadarbojoties ar vadošajām starptautiskajām burvju asociācijām, kuras izvēlēsies pasākuma dalībniekus – pazīstamākos burvjus un iluzionistus no visas pasaules. Pasākumam paredzēta bagāta trīs dienu programma ar plaša klāsta aktivitātēm – koncertprogramma, ielu karnevālu un tematiskām svinībām. Pasākums veicinās Jūrmalas kā starptautiskas tikšanās vietas austrumu – rietumu krustpunktā atpazīstamību, tādējādi sekmējot uzņēmējdarbību Jūrmalas pilsētā, veicinās Jūrmalas tūristu pieplūdumu un piesaistīs plaša mēroga un pazīstamākos mēdijus.

Lai veicinātu Jūrmalas pilsētas starptautisko atpazīstamību, veicinātu uzņēmējdarbības un tūrisma attīstību, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu un Kūrorta un tūrisma jautājumu komitejas 2015.gada 29.aprīļa ārkārtas sēdes atzinumu (protokols 1.2-24/5), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Sabiedrības pasākuma organizēšanu Jūrmalas pilsētā un piešķirt pasākumam līdzfinansējumu līdz 150 000,00 EUR (viens simts piecdesmit tūkstoši euro). Galīgais Jūrmalas pilsētas domes lēmums par līdzfinansējuma apmēru tiks pieņemts pēc Sabiedrības precizētā projekta un tāmes iesniegšanas un izvērtēšanas.

2. Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldei sadarbībā ar Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldi koordinēt sadarbību ar Sabiedrību un nodrošināt Sabiedrības iesniegtā projekta izvērtēšanu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF