Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 7.maijāNr. 192

protokols Nr. 10, 11. punkts

Par kustamās mantas atsavināšanu

Izvērtējot Jūrmalas pilsētas domei piederošās kustamās mantas divu transportlīdzekļu nolietojumu un augstās nepieciešamās remonta izmaksas, lai nodrošinātu racionālu un lietderīgu pašvaldības kustamās mantas apsaimniekošanu, kas nav nepieciešama funkciju nodrošināšanai, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 4.panta pirmo, otro daļu, 8.panta ceturto, piekto daļu, 10.pantu, 34.pantu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atsavināt Jūrmalas pilsētas domei piederošu kustamo mantu:

1.1. transportlīdzekli Mazda Premacy, reģistrācijas Nr. EN1187, pirmā reģistrācija 2002.gadā;

1.2. transportlīdzekli Mazda 6, reģistrācijas Nr. FH1281, pirmā reģistrācija 2004.gadā (turpmāk abas kopā - Kustamā manta).

2. Atsavināt Kustamo mantu, pārdodot to rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli.

3. Izveidot Kustamās mantas atsavināšanas komisiju (turpmāk – izsoles komisija) šādā sastāvā:

3.1. Jānis Ezers, Administratīvi juridiskās pārvaldes Saimniecības nodaļas vadītāja vietnieka p.i. - komisijas priekšsēdētājs;

3.2. Kaspars Bogomols, Revīzijas un audita nodaļas revidents;

3.3. Jānis Ivanovs, Administratīvi juridiskās pārvaldes Saimniecības nodaļas sagādnieks;

3.4. Ivita Tīle, Centralizētās grāmatvedības grāmatvede.

4. Apstiprināt šādu Kustamās mantas nosacīto cenu:

4.1. transportlīdzekļa Mazda Premacy, reģistrācijas Nr. EN1187, pirmā reģistrācija 2002.gadā nosacītā cena - 200.00 EUR (divi simti euro, 00 centi), noteikta atbilstoši sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta Guntara Ungura novērtējuma aktā Nr.5728 norādītajai reālajai tirgus vērtībai. Nosolītajai cenai pie norēķiniem tiek piemērots pievienotās vērtības nodoklis;

4.2. transportlīdzekļa Mazda 6, reģistrācijas Nr. FH1281, pirmā reģistrācija 2004.gadā nosacītā cena - 400.00 EUR (četri simti euro, 00 centi), noteikta atbilstoši sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta Guntara Ungura novērtējuma aktā Nr.5727 norādītajai reālajai tirgus vērtībai. Nosolītajai cenai pie norēķiniem tiek piemērots pievienotās vērtības nodoklis.

5. Apstiprināt Kustamās mantas izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu (Pielikums).

6. Izsoles komisijai mēneša laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas organizēt un rīkot Kustamās mantas izsoli.

7. Pašvaldības izpilddirektoram izsoles protokolu apstiprināt septiņu dienu laikā pēc izsoles.

8. Izsoles komisijai pēc piedāvātās augstākās summa samaksas par nosolīto Kustamo mantu iesniegt tuvākajā domes sēdē lēmuma projektu par izsoles rezultātu apstiprināšanu.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 7.maija lēmumam Nr.192
(protokols Nr.10, 11.punkts)

JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES KUSTAMĀS MANTAS -
TRANSPORTLĪDZEKĻU MAZDA 6 UN MAZDA PREMACY -
ATSAVINĀŠANAS NOTEIKUMI

1. Vispārējie noteikumi

1. Jūrmalas pilsētas domes kustamās mantas – transportlīdzekļu Mazda 6 un Mazda Premacy (turpmāk abi kopā - Transportlīdzekļi) atsavināšanas noteikumi (turpmāk - Noteikumi) izstrādāti atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumam un nosaka kārtību, kādā veicama Jūrmalas pilsētas domes īpašumā esošo Transportlīdzekļu atsavināšana pārdodot izsolē.

2. Transportlīdzekļu atsavinātājs – Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000056357, juridiskā adrese: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015 (kontaktpersona: Jānis Ezers (tālrunis - 67093830; 29549165; e-pasta adrese: janis.ezers@jpd.gov.lv ).

3. Transportlīdzekļu atsavināšanu, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes .............. lēmumu „Par kustamas mantas atsavināšanu” organizē lēmumā minētā izsoles komisija (turpmāk – izsoles rīkotājs).

4. Transportlīdzekļu atsavināšanas veids - pārdodot rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli.

5. Maksāšanas līdzeklis par atsavināmiem Transportlīdzekļiem ir euro.

2. Atsavināmie transportlīdzekļi, nosacītā cena un nodrošinājums

2.1. Vieglā pasažieru automašīna „Mazda 6":

1.1. reģistrācijas numurs – FH1281;

1.2. izlaiduma gads - 2004.;

1.3. VIN numurs – JMZGG148241209144;

1.4. krāsa – pelēka;

1.5. dzinēja tilpums – 1798 cm3;

1.6. degvielas tips - benzīns;

1.7. faktiskais automašīnas tehniskais stāvoklis noteikts zvērināta tehniskā eksperta Guntara Ungura (sertifikāta numurs 10) transportlīdzekļa novērtēšanas aktā nr.5727 (Noteikumu 1.pielikums);

1.8. īpašuma tiesības – Jūrmalas pilsētas dome;

1.9. nosacītā cena - EUR 400.00 (četri simti euro, 0 centi), noteikta atbilstoši sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta Guntara Ungura novērtējuma aktā Nr.5727 norādītajai reālajai tirgus vērtībai. Nosolītajai cenai piemērojams pievienotās vērtības nodoklis.

2.2. Vieglā pasažieru automašīna „Mazda Premacy":

2.1. reģistrācijas numurs – EN1187;

2.2. izlaiduma gads - 2002.;

2.3. VIN numurs – JMZCP19F231322718;

2.4. krāsa - gaiši pelēka;

2.5. dzinēja tilpums – 1840 cm3;

2.6. degvielas tips - benzīns;

2.7. faktiskais automašīnas tehniskais stāvoklis noteikts zvērināta tehniskā eksperta Guntara Ungura (sertifikāta numurs 10) transportlīdzekļa novērtēšanas aktā Nr.5728 (Noteikumu 2. pielikums);

2.8. īpašuma tiesības – Jūrmalas pilsētas dome;

2.9. nosacītā cena - EUR 200.00 (divi simti euro, 0 centi), noteikta atbilstoši sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta Guntara Ungura novērtējuma aktā Nr.5728 norādītajai reālajai tirgus vērtībai. Nosolītajai cenai piemērojams pievienotās vērtības nodoklis.

2.3. transportlīdzekļi apskatāmi Jūrmalas pilsētas domē (adrese: Jomas iela 1/5, Jūrmala), darba dienās, apskates laiku iepriekš saskaņojot ar Jūrmalas pilsētas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Saimniecības nodaļas vadītāja vietnieka p.i. Jāni Ezeru (tālrunis - 67093830, 29549165, e-pasts: janis.ezers@jpd.gov.lv).

2.4. Nodrošinājums tiek noteikts 10% apmērā no attiecīgā transportlīdzekļa nosacītās cenas. Nodrošinājums jāpārskaita uz šo Noteikumu 5.13.punktā norādīto kontu līdz pieteikuma dalībai izsolē iesniegšanai. Izsoles uzvarētājam nodrošinājumu ieskaita pirkuma cenā. Pārējiem izsoles dalībniekiem nodrošinājumu atmaksā 2 nedēļu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas, pamatojoties uz dalībnieka iesniegumu.

3. Informācija par transportlīdzekļu atsavināšanu

1. Sludinājums par Transportlīdzekļu atsavināšanu publicējams Jūrmalas pašvaldības informācijas biļetenā un internetā Jūrmalas pašvaldības mājas lapā www.jurmala.lv.

2. Sludinājumā norāda:

2.1. transportlīdzekļu nosaukumu, atrašanās vietu;

2.2. kur un kad var iepazīties ar Noteikumiem;

2.3. transportlīdzekļu apskates vietu un laiku;

2.4. pieteikumu reģistrācijas un izsoles vietu un laiku;

2.5. Transportlīdzekļu nosacīto cenu, tās samaksas kārtību, nodrošinājuma apmēru un tā iemaksas kārtību;

2.6. izsoles veidu;

3. Ar Noteikumiem var iepazīties Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā – Jūrmalā, Jomas ielā 1/5, Apmeklētāju apkalpošanas centrā Kauguros, Raiņa ielā 110, Apmeklētāju apkalpošanas centrā Ķemeros, Tukumā ielā 30 un pašvaldības mājas lapā www.jurmala.lv.

4. Pieteikuma iesniegšana un reģistrēšana

1. Atsavināmās pašvaldības kustamās mantas pircējs var būt jebkura fiziska vai juridiska persona, kura saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt savā īpašumā Transportlīdzekli.

2. Pieteikumu (Noteikumu 3.pielikums) pieņemšanu un reģistrāciju Izsoles rīkotājs uzsāk 3 darba dienu laikā pēc Noteikumu 3.1.punktā norādītā sludinājuma publicēšanas. Pieteikums iesniedzams slēgtā aploksnē ar atzīmi, kurai izsolei to iesniedz. Iesniedzot parakstīto pieteikumu, pretendents apliecina, ka ir iepazinies ar Noteikumiem, to nosacījumi ir saprotami un apņemas tos ievērot. Pieteikums uzskatāms par to iesniegušās personas gribas apliecinājumu iegūt savā īpašumā atsavināmo Transportlīdzekli, pirkuma tiesību iegūšanas gadījumā, noslēdzot pirkuma līgumu par transportlīdzekļa iegādi un saskaņā ar to samaksājot savā piedāvājumā norādīto cenu par atsavināmo transportlīdzekli saskaņā ar Noteikumiem.

3. Pieteikums iesniedzams, nosūtot pa pastu Jūrmalas pilsētas domei uz adresi: Jomas ielā 1/5, Jūrmala, LV-2015 vai nododot personīgi Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā darba dienās (pirmdiena: 8.30-18.00; otrdiena – ceturtdiena: 8.30 – 17.00; piektdien: 8.30-16.00), Jomas ielā 1/5, Jūrmala, 2 nedēļu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas līdz pēdējās darba dienas plkst.12.00, bet ja pēdējā diena iekrīt brīvdienā, tad līdz nākamās darba dienas plkst.12.00, kuram pievienojami šādi dokumenti:

3.1. juridiskai personai:

3.1.1. juridiskās personas pārstāvja (pilnvarotās personas) tiesības rīkoties uzņēmuma vārdā apliecinošs dokuments;

3.1.2. uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vai komersanta reģistrācijas apliecības kopija;

3.2. fiziskai personai nepieciešamības gadījumā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apstiprināts pilnvarojums pārstāvēt fizisko personu;

4. Visi dokumenti iesniedzami valsts valodā un tiem ir juridisks spēks, ja tie noformēti atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Ja dokuments ir svešvalodā, tam pievieno notariāli apliecinātu tulkojumu valsts valodā. Ārvalstīs izsniegtos dokumentus pieņem, ja tie noformēti atbilstoši Latvijai saistošu starptautisko līgumu prasībām.

5. Dokumenti, kuri iesniegti izsoles rīkotājam, netiek atdoti.

6. Pieteikums uzskatāms par nederīgu, ja tas neatbilst šo noteikumu 4.2. un 4.3.punkta prasībām.

5. Kustamās mantas izsole un pirkuma summas samaksa

5.1. Izsole notiks 2015.gada .......... plkst. 14:00 Jūrmalas pilsētas domē – Jūrmalā, Jomas ielā 1/5, Mazajā zālē.

5.2. Rakstiskas izsoles solis tiek noteikts 10% apmērā no nosacītās cenas: transportlīdzeklim Mazda 6 ar reģistrācijas numuru FH1281 - EUR 40,00 (četrdesmit euro 00 centi), transportlīdzeklim Mazda Premacy ar reģistrācijas numuru EN1187 – EUR 20,00 (divdesmit euro 00 centi).

5.3. Personiski iesniegtie vai pa pastu atsūtītie piedāvājumi rakstiskai izsolei glabājami slēgtās aploksnēs līdz izsolei. Izsoles rīkotājs nav tiesīgs līdz slēgtās aploksnēs iesniegto piedāvājumu atvēršanai izpaust ziņas citiem izsoles pretendentiem .

5.4. Šo Noteikumu 5.1.punktā norādītajā rakstiskas izsoles stundā izsoles rīkotājs pārbauda tās dienas pastu un noskaidro, vai reģistrētie dalībnieki ir iesnieguši piedāvājumus. Ja 15 minūšu laikā piedāvājumi netiek saņemti, klātesošajiem paziņo, ka piedāvājumu pieņemšana ir pabeigta. Pēc šā paziņojuma vairs netiek pieņemti ne personiski iesniegti, ne arī pa pastu atsūtīti piedāvājumi. Izsoles rīkotājs dalībnieku klātbūtnē atver slēgtās aploksnēs iesniegtos piedāvājumus un uz tiem parakstās (parakstās visi komisijas locekļi). Mutiskie piedāvājumi rakstiskā izsolē ir aizliegti.

5.5. Pēc aplokšņu atvēršanas izsoles rīkotājs no iesniegtajiem piedāvājumiem sastāda piedāvāto cenu sarakstu (4.pielikums), atraida nederīgos piedāvājumus, atzīmējot to izsoles protokolā, un, ja nav nekādu šaubu, paziņo, ka izsole pabeigta, kā arī nosauc visaugstāko cenu un personu, kas to nosolījusi. Par to tiek sastādīts protokols. Pārējiem izsoles dalībniekiem nodrošinājumu atmaksā šo Noteikumu 2.4.punktā paredzētajā termiņā.

5.6. Ja pēc visu aplokšņu atvēršanas izrādās, ka vairāki izsoles dalībnieki piedāvājuši vienādu augstāko cenu, izsoles rīkotājs turpina izsoli, pieņemot rakstiskus piedāvājumus no klātesošajām personām, kuras piedāvājušas vienādu augstāko cenu.

5.7. Izsoles vadītājam ir tiesības izraidīt no telpas, kurā notiek izsole, pretendentu, kurš neievēro izsoles noteikumus un ar savām darbībām traucē izsoli.

5.8. Ja vairāki izsoles dalībnieki piedāvājuši vienādu augstāko cenu, Izsoles rīkotājs turpina izsoli un aicina atkārtoti klātienē iesniegt rakstisku pirkuma cenas piedāvājumu, kas pārsniedz saņemto cenas piedāvājumu, atbilstoši izsoles solim.

5.9. Kustamas mantas nosolītājs septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas paraksta pirkuma līgumu (5.pielikums).

5.10. Piedāvātā augstākā pirkuma summa Kustamās mantas nosolītājam jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu nedēļas laikā no izsoles dienas. Iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma summā.

5.11. Pirkuma summas samaksa par Kustamo mantu ir jāveic Jūrmalas pilsētas domes kontā: AS„CITADELE" (bankas kods: PARXLV22) Nr. LV36PARX0002484571022.

5.12. Ja šo Noteikumu 5.10.punktā noteiktajā termiņā nav veikta nosolītās pirkuma summas samaksa pilnā apmērā, uzskatāms, ka atsavināmās Kustamās mantas pirkuma tiesības ieguvusī persona atsakās no Transportlīdzekļa pirkuma tiesībām, par ko Izsoles rīkotājs rakstveidā tai paziņo. Nokavējot noteikto samaksas termiņu, nosolītājs zaudē iesniegto nodrošinājumu. Bet izsoles rīkotājs piedāvā Transportlīdzekli pirkt pretendentam, kurš piedāvājis nākamo augstāko cenu.

5.13. Ja šo Noteikumu 5.12.punktā minētais uzvarētājs neveic maksājumus Noteikumu noteiktajā apmērā, kārtībā un termiņos vai neparaksta Transportlīdzekļa pirkuma līgumu uzskatāms, ka jaunais izsoles uzvarētājs ir atteicies pirkt Transportlīdzekli. Šajā gadījumā izsole uzskatāma par nenotikušu.

5.14. Visas izmaksas, kas saistītas ar pārdotā Transportlīdzekļa pārreģistrāciju uz attiecīgās Kustamās mantas ieguvēja vārda un pārvietošanu, sedz pircējs.

6. Citi noteikumi

6.1. Pretendentiem, kuri vēlas piedalīties atsavināmo Transportlīdzekļu izsolē, ir tiesības:

6.1.1. saņemt publiski pieejamu informāciju saistībā ar Transportlīdzekļu atsavināšanu un tās rezultātiem;

6.1.2. iesniegt kustamās mantas atsavināšanas organizētājam sūdzību un tajā norādīto apstākļu pierādījumus par Izsoles rīkotāja pieņemtajiem lēmumiem un veiktajām darbībām vai atklātajiem Noteikumu pārkāpumiem saistībā ar Transportlīdzekļu atsavināšanas norisi vai tās rezultātiem, bet ne vēlāk kā līdz Transportlīdzekļa atsavināšanas rezultātu apstiprināšanai Jūrmalas pilsētas domes sēdē.


Pielikums Nr.1 PDF

Pielikums Nr.2 PDF

Pielikums Nr.3 DOC

Pielikums Nr.4 DOC

Pielikums Nr.5 DOC


Lejupielāde: DOC un PDF