Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 11.jūnijāNr. 209

protokols Nr. 11, 2. punkts

Par grozījumiem 2012.gada 2.marta Nekustamā
īpašuma nomas līgumā Nr.1.1-16.3.2/183

Ar Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2012.gada 31.janvāra lēmumu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Jomas ielā 17, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 009 2211, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000501385.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra lēmumu Nr.61 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Jomas ielā 17 iznomāšanu”, un Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2012.gada 21.februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.2) starp Jūrmalas pilsētas domi un privatizējamo sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks”, reģistrācijas Nr.40003426429, 2012.gada 2.martā noslēgts Nekustamā īpašuma nomas līgums Nr.1.1-16.3.2/183 par nekustamā īpašuma Jomas ielā 17, Jūrmalā, kas sastāv no administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 1300 009 2211 001, telpām 469,50 m2 platībā un zemesgabala 1666 m2 platībā nomu līdz 2017.gada 21.februārim pašvaldības autonomo funkciju pildīšanai – organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kā arī, ņemot vērā to, ka telpas nepieciešamas Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību un iestāžu darba nodrošināšanai, un Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2015.gada 10.jūnija sēdes lēmumu Nr.17 (protokols Nr.8-2-4/7), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt 2012.gada 2.marta Nekustamā īpašuma nomas līgumā Nr.1.1-16.3.2/183 grozījumus, izsakot Līguma 1.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

„1.1.IZNOMĀTĀJS iznomā un NOMNIEKS pieņem nomā nekustamā īpašuma Jomas ielā 17, Jūrmalā daļu, kas sastāv no ēkas, kadastra apzīmējums 1300 009 2211 001 1.stāva telpām Nr.1, 5-7 un Nr. 8-16 148,10 m2 platībā, koplietošanas telpu daļas 13,25 m2 platībā, 2.stāva telpām Nr.17-35 195 m2 platībā un zemesgabala 1666 m2 platībā (turpmāk - „OBJEKTS”).

2. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai sagatavot vienošanos par lēmuma 1.punktā minētajiem Līguma grozījumiem.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 11.jūnija lēmumam Nr.209

(protokols Nr.11, 2.punkts)

Vienošanās Nr. __________

par grozījumiem 2012.gada 2.marta Nekustamā īpašuma nomas līgumā Nr.1.1-16.3.2/183

Jūrmalā, 2015.gada___. ______________

Jūrmalas pilsētas dome , reģistrācijas Nr.90000056357, tās priekšsēdētāja Gata Trukšņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” , (turpmāk – IZNOMĀTĀJS) no vienas puses, un

SIA „Jūrmalas namsaimnieks” , reģistrācijas Nr.40003426429, (turpmāk – NOMNIEKS) tās valdes priekšsēdētāja N.Š., valdes locekļu R.V., G.J. personā, no otras puses, (abi kopā turpmāk sauktas – Puses), pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija lēmumu Nr.___, savstarpēji noslēdz šādu vienošanos par grozījumiem Līgumā:

1. Izteikt Līguma 1.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

„1.1. IZNOMĀTĀJS iznomā un NOMNIEKS pieņem nomā nekustamā īpašuma Jomas ielā 17, Jūrmalā daļu, kas sastāv no ēkas, kadastra apzīmējums 1300 009 2211 001 1.stāva telpām Nr.1, 5-7 un Nr.8-16 148,10 m2 platībā, koplietošanas telpu daļas 13,25 m2 platībā, 2.stāva telpām Nr.17-35 195 m2 platībā un zemesgabala 1666 m2 platībā (turpmāk – „OBJEKTS”)”.

2. Šī Vienošanās ir neatņemama 2012.gada 2.martā noslēgtā Nekustamā īpašuma nomas līguma Nr.1.1-16.3.2/183 sastāvdaļa.

3. Šī Vienošanās stājas spēkā tās parakstīšanas brīdī un ir neatņemama Līguma

4. Vienošanās sagatavota latviešu valodā uz 1 (vienas) lapas 2 (divos) eksemplāros, viens eksemplārs atrodas pie NOMNIEKA, otrs eksemplārs pie IZNOMĀTĀJA. Abiem Vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

5. Līdzēju rekvizīti

IZNOMĀTĀJS

Jūrmalas pilsētas dome

N/M reģ. Nr.90000056357

Jomas ielā 1/5, Jūrmala, LV - 2015

____________________________

G.Truksnis

NOMNIEKS

SIA „Jūrmalas namsaimnieks”,

Reģistrācijas Nr.40003426429,

Jomas ielā 17, Jūrmala, LV - 2015

_____________________________

N.Š.

_____________________________

R.V.

_____________________________

G.J.


Lejupielāde: DOC un PDF