Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 11.jūnijāNr. 211

protokols Nr. 11, 4. punkts

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra
palielināšanu ielu asfalta seguma kapitālajam remontam

Saskaņā ar likuma „Par valsts budžetu 2015.gadam” 14.panta 6.daļas otrā punkta apakšsadaļu un pamatojoties uz Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 6. un 7.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei pieņemt lēmumu, kurā atbalstīts Jūrmalas pilsētas pašvaldības lēmums ņemt aizņēmumu 2 430 000 euro apmērā 2015.gadā Valsts kasē ar Valsts kases noteikto procentu likmi pie nosacījuma, ka gada procentu likmes fiksēšanas periods tiek noteikts ik pēc gada, vai citā kredītinstitūcijā ar izdevīgākiem nosacījumiem, ielu asfalta seguma kapitālajam remontam.

2. Noteikt, ka aizņēmums atmaksājams desmit gados no līguma noslēgšanas brīža, pamatsummas atmaksu uzsākot ar 2016.gada 20.septembri.

3. Noteikt, ka aizņēmuma atmaksa tiek garantēta ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF