Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 11.jūnijāNr. 212

protokols Nr. 11, 5. punkts

Par nekustamā īpašuma Skolas ielā 5, Jūrmalā, nodošanu bezatlīdzības
lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai - biedrībai „Latvijas Futbola federācija”

Jūrmalas pilsētas dome ir saņēmusi biedrības „Latvijas Futbola federācija” (reģistrācijas Nr. 50008022101) iesniegumu par atbalsta sniegšanu biedrības aktivitātēm, lai varētu sekmīgāk aizvadīt Latvijas nacionālās futbola izlases treniņu procesu, gatavojoties 2016. gada UEFA Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīra spēlēm ar Nīderlandi, Turciju un Čehiju, paredzot treniņu procesu organizēt Jūrmalas pilsētas stadionā „Sloka”, Skolas ielā 5, Jūrmalā. Biedrībai ar 2005.gada 10.jūniju piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss.

Jūrmalas pilsētas stadions „Sloka”, Skolas ielā 5, Jūrmalā (turpmāk – Stadions) ir Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašums, kas atrodas nekustamajā īpašumā Skolas ielā 5, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 021 0301, un ir nodots patapinājumā un apsaimniekošanā Jūrmalas pilsētas pašvaldības padotībā esošajai iestādei Jūrmalas Sporta servisa centram. Ar Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 5.marta lēmumu Nr.83 „Par Jūrmalas Sporta servisa centra (Jūrmalas pilsētas stadiona) maksas pakalpojumiem” apstiprināti Stadiona maksas pakalpojumu izcenojumi.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, Sporta likuma 7.pantu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 41.punktu, Ministru kabineta 2013.gada 22.oktobra noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 4.4.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas domes Jaunatnes un sporta komitejas 2015.gada 20.maija sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-27/11), lai veicinātu Jūrmalas pilsētas sporta infrastruktūras atpazīstamību, popularizētu augstu sasniegumu sportu Jūrmalas pilsētā un arī pašu pilsētu Latvijas mērogā, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbrīvot no pakalpojumu maksas piemērošanas biedrību „Latvijas Futbola federācija”, reģistrācijas Nr. 50008022101, 10 nacionālās futbola izlases treniņu (10 stundas) organizēšanai Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošajā Stadionā, Skolas ielā 5, Jūrmalā.

2. Stadions tiek nodots bezatlīdzības lietošanā saskaņā ar šī lēmuma 4.punktā minēto līgumu no tā parakstīšanas dienas uz termiņu līdz 1 (vienam) gadam, ievērojot ar Jūrmalas Sporta servisa centru saskaņoto Stadiona lietošanas kārtību..

3. Nekustamā īpašuma nodošanas bezatlīdzības lietošanā mērķis ir sabiedriskā labuma organizācijas - biedrības „Latvijas Futbola federācija” darbības nodrošināšana sporta izglītības veicināšanā un attīstībā.

4. Apstiprināt pielikumā pievienoto līguma projektu par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā.

5. Uzdot Jūrmalas Sporta servisa centram organizēt šī lēmuma 4.punktā minētā līguma noslēgšanu un sadarbības organizēšanu.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes
2015.gada 11.jūnija lēmumam Nr.212
(protokols Nr.11, 5.punkts)

Līgums par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā Nr._____

Jūrmalā 2015.gada ___.__________

Jūrmalas Sporta servisa centrs , reģistrācijas Nr. 90010478153, tā direktora p.i. Svetlanas Dergačas personā, kura rīkojas saskaņā Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra nolikumu Nr.4 „Jūrmalas Sporta servisa centrs nolikums” (turpmāk – CENTRS), no vienas puses, un

Biedrība „Latvijas Futbola federācija” , reģistrācijas Nr. 50008022101, tās prezidenta G.I. personā, kurš rīkojas saskaņā ar biedrības statūtiem (turpmāk – LIETOTĀJS), no otras puses,

pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 4.jūnija lēmumu Nr.___ „Par nekustamā īpašuma Skolas ielā 5, Jūrmalā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai – biedrībai „Latvijas Futbola federācija”” (1.pielikums), noslēdz šādu līgumu (turpmāk – LĪGUMS):

1. Līguma priekšmets

1.1. CENTRS nodod un LIETOTĀJS pieņem bezatlīdzības lietošanā Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Skolas ielā 5, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 021 0301, daļu, kas sastāv no futbola laukuma ar zālāju (turpmāk – ĪPAŠUMS) 8189 m2 platībā.

1.2. Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Skolas ielā 5, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 021 0301, nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai Jūrmalas pilsētas pašvaldības zemesgrāmatas nodalījumā Nr.4142.

1.3. Ar Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 7.maija lēmumu Nr.207 “Par sporta objektu nodošanu patapinājumā Jūrmalas Sporta servisa centram” nekustamais īpašums Skolas ielā 5, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 021 0301, nodots patapinājumā.

1.4. ĪPAŠUMS tiek nodots bezatlīdzības lietošanā ar mērķi:

1.4.1. sekmēt biedrības „Latvijas Futbola federācija” iniciatīvu sabiedrības, it īpaši ar sportu saistīto grupu un pilsoniskās sabiedrības, attīstībā Jūrmalas pilsētā;

1.4.2. veicināt Jūrmalas pilsētas sporta infrastruktūras atpazīstamību, popularizēt augstu sasniegumu sportu Jūrmalas pilsētā un arī pašu pilsētu Latvijas mērogā, lai varētu sekmīgāk aizvadīt Latvijas nacionālās futbola izlases treniņu procesu, gatavojoties 2016.gada UEFA Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīra spēlēm ar Nīderlandi, Turciju un Čehiju,

1.4.3. organizēt 10 nacionālās futbola izlases treniņus (10 stundas).

1.5. ĪPAŠUMS tiek nodots tādā stāvoklī, kādā tas ir nodošanas dienā. Pusēm šis stāvoklis ir zināms.

2. Līguma termiņš

LĪGUMS stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz brīdim, kamēr LIETOTĀJAM ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss, vai līdz brīdim, kamēr tiks aizvadīti 10 treniņi, rakstiski saskaņojot treniņu grafiku ar CENTRU, bet ne ilgāk par 1 (vienu) gadu no LĪGUMA spēkā stāšanās dienas.

3. Pušu tiesības un pienākumi

3.1. LIETOTĀJA pienākumi:

3.1.1. izmantot ĪPAŠUMU tikai LĪGUMA 1.4.punktā noteiktajiem mērķiem;

3.1.2. laikā, kad LIETOTĀJS lieto ĪPAŠUMU, ĪPAŠUMĀ nodrošināt no atkarību izraisošām vielām brīvu vidi, vides aizsardzības noteikumu ievērošanu, sanitāri higiēnisko, ugunsdrošības un citu valsts un municipālo dienestu prasību ievērošanu;

3.1.3. laikā, kad LIETOTĀJS lieto ĪPAŠUMU, atbilstoši LĪGUMA noteikumiem saglabāt un uzturēt ĪPAŠUMU labā stāvoklī;

3.1.4. laikā, kad LIETOTĀJS lieto ĪPAŠUMU, avārijas situāciju gadījumā veikt visus nepieciešamos pasākumus tās novēršanai un bez kavēšanās paziņot organizācijai, kas nodrošina attiecīgo komunikāciju apkalpi vai avāriju novēršanu, kā arī informēt CENTRU;

3.1.5. nekavēt CENTRU vai tās pilnvaroto pārstāvi veikt ĪPAŠUMA tehnisko pārbaudi, nodrošinot LIETOTĀJA pārstāvju piedalīšanos;

3.1.6. LĪGUMA darbības laikā veikt visas nepieciešamās darbības, lai nepasliktinātu lietotā ĪPAŠUMA stāvokli;

3.1.7. ja biedrībai tiek anulēts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, tad ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā par to rakstveidā paziņot CENTRAM;

3.2. LIETOTĀJA tiesības:

3.2.1. LĪGUMA darbības laikā bez atlīdzības lietot ĪPAŠUMU, ievērojot LĪGUMA nosacījumus;

3.2.2. rakstiski saskaņojot ar CENTRU, par saviem līdzekļiem veikt ĪPAŠUMA remontu, rekonstrukciju un renovāciju;

3.2.3. slēgt līgumus ar trešajām personām par atsevišķu darbu izpildi sakarā ar ĪPAŠUMA apsaimniekošanu un uzturēšanu.

3.3. LIETOTĀJAM nav tiesības:

3.3.1. nodot ĪPAŠUMU vai tā daļu apakšnomā trešajai personai, ieķīlāt savas lietošanas tiesības, slēgt sadarbības vai cita veida līgumus, kuru rezultātā trešā persona iegūtu tiesības uz ĪPAŠUMA vai tā daļas pilnīgu vai daļēju lietošanu;

3.3.2. veikt ĪPAŠUMA rekonstrukciju, pārbūvi, pārplānošanu vai izbūvi bez projekta dokumentācijas rakstiskas saskaņošanas ar CENTRU un attiecīgajām valsts un/vai pašvaldības iestādēm.

3.4. CENTRA pienākumi:

3.4.1. netraucēt LIETOTĀJA darbību ĪPAŠUMĀ, ja tā atbilst LĪGUMĀ paredzētajiem noteikumiem;

3.4.2. nodrošināt ĪPAŠUMA ugunsdrošības sistēmas uzturēšanu;

3.5. CENTRA tiesības:

3.5.1. veikt kontroli pār ĪPAŠUMA ekspluatāciju un izmantošanu atbilstoši LĪGUMA prasībām un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, pieaicinot ar rakstveida paziņojumu LIETOTĀJA pārstāvi, bet tā neierašanās gadījumā – bez viņa klātbūtnes, par ko tiek sastādīts akts;

3.5.2. ārkārtēju avāriju vai dabas stihiju gadījumā iekļūt ĪPAŠUMĀ bez iepriekšēja brīdinājuma un saskaņošanas ar LIETOTĀJU;

3.5.3. vienu nedēļu iepriekš informējot LIETOTĀJU, ĪPAŠUMĀ veikt pēc saviem ieskatiem nepieciešamos ĪPAŠUMA tehniskos vai remonta darbus.

3.6. CENTRS nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies LIETOTĀJAM vai trešajām personām, LIETOTĀJA, tā darbinieku, pilnvaroto vai trešo personu darbības vai bezdarbības rezultātā.

3.7. CENTRAM nav pienākums atlīdzināt LIETOTĀJAM nekādus LIETOTĀJA izdarītos ĪPAŠUMA uzlabojumus un labiekārtošanas darbus, ja par to nav bijusi rakstiska vienošanās ar CENTRU.

3.8. LIETOTĀJS atbild par visiem zaudējumiem, kas rodas CENTRAM LIETOTĀJA prettiesisku darbību rezultātā.

4. Līguma izbeigšana

4.1. CENTRAM ir tiesības, rakstiski informējot LIETOTĀJU 1 (vienu) mēnesi iepriekš, vienpusēji atkāpties no LĪGUMA, neatlīdzinot LIETOTĀJA zaudējumus, kas saistīti ar LĪGUMA pirmstermiņa izbeigšanu, ja:

4.1.1. LIETOTĀJS nepilda vai pārkāpj LĪGUMA nosacījumus;

4.1.2. LIETOTĀJS ĪPAŠUMĀ veic prettiesiskas darbības;

4.1.3. LIETOTĀJS bojā vai posta ĪPAŠUMU, veic patvaļīgu ĪPAŠUMA pārbūvi vai pārplānošanu, vai arī ĪPAŠUMS tiek izmantots pretēji tā nodošanas bezatlīdzības lietošanā mērķim;

4.1.4. ĪPAŠUMS nepieciešams CENTRAM tā funkciju nodrošināšanai;

4.1.5. LĪGUMA neizpildīšana ir ļaunprātīga un dod CENTRAM pamatu uzskatīt, ka tā nevar paļauties uz LIETOTĀJA saistību izpildīšanu nākotnē.

4.2. LĪGUMS var tikt lauzts pēc vienas puses pieprasījuma, rakstiski paziņojot par to otrai pusei ne vēlāk kā 3 (trīs) mēnešus iepriekš.

4.3. Pēc LĪGUMA termiņa beigām vai izbeidzot LĪGUMU pirms termiņa, LIETOTĀJS nodod ĪPAŠUMU CENTRAM vai tās pilnvarotajam pārstāvim ar pieņemšanas – nodošanas aktu 5 (piecu) dienu laikā no LĪGUMA laušanas vai termiņa izbeigšanās dienas.

4.4. Ja minēto 5 (piecu) dienu laikā ĪPAŠUMS netiek nodots un LIETOTĀJS ĪPAŠUMU nav atbrīvojis, CENTRS ir tiesīgs, sastādot aktu, ĪPAŠUMU pieņemt vienpusēji un iznomāt minēto ĪPAŠUMU citām personām, noslēdzot jaunu līgumu.

4.5. Jebkāda LIETOTĀJA atstāta kustamā manta pēc LĪGUMA izbeigšanās tiek uzskatīta par pamestu, un CENTRS to var izvākt un no tās atbrīvoties tādā veidā, kādā pats izvēlas.

4.6. Visi LIETOTĀJA veiktie neatdalāmie ĪPAŠUMA uzlabojumi bez papildu atlīdzības paliek CENTRA īpašumā, ja puses nav rakstiski vienojušās par citu kārtību.

4.7. Jebkādi apstākļi un LĪGUMA laušana nevar būt par pamatu jau agrāk esošo parādu nenomaksāšanai.

5. Nobeiguma noteikumi

5.1. Puses nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi un neizpildes dēļ radītajiem zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu dēļ (piemēram, dabas stihija, ugunsgrēks, militāras akcijas). Minēto apstākļu esību apliecina kompetenta institūcija. Par līgumsaistību izpildes neiespējamību nepārvaramas varas apstākļu dēļ viena puse rakstiski informē otru 7 (septiņu) dienu laikā pēc šo apstākļu iestāšanās un, ja nepieciešams, vienojas par turpmāku LĪGUMA izpildes kārtību vai izbeigšanu.

5.2. ĪPAŠUMS tiek nodots LIETOTĀJAM ar pieņemšanas – nodošanas aktu, kuru paraksta abas puses un kas ir LĪGUMA neatņemama sastāvdaļa.

5.3. CENTRA kontaktpersona par LĪGUMA izpildi ir Jūrmalas Sporta servisa centra projektu vadītājs Edgars Indzeris, tālr.: 26356875.

5.4. LIETOTĀJA kontaktpersona par LĪGUMA izpildi ir R.M.

5.5. Strīdi tiek izskatīti savstarpēji vienojoties, bet, ja vienoties nav iespējams, strīdus jautājumi izskatāmi Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

5.6. Visi LĪGUMA grozījumi, labojumi un papildinājumi, izņemot LĪGUMĀ paredzētajos gadījumos, noformējami rakstiski, pusēm savstarpēji vienojoties un tie kļūst par LĪGUMA neatņemamu sastāvdaļu.

5.7. Visiem jautājumiem, kas nav noregulēti LĪGUMĀ, puses piemēro spēkā esošos normatīvos aktus.

5.8. Līgums ir sagatavots latviešu valodā uz 4 (četrām) lapām ar 2 (diviem) pielikumiem:

1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 4.jūnija lēmuma Nr.___ „Par nekustamā īpašuma Skolas ielā 5, Jūrmalā nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai – biedrībai „Latvijas Futbola federācija”” noraksts uz 2 (divām) lapām,

3.pielikums– Pieņemšanas – nodošanas akts uz 1 (vienas) lapas.

Šajā LĪGUMA punktā minētie pielikumi ir neatņemama LĪGUMA sastāvdaļa.

5.9. LĪGUMS parakstīts 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku - viens eksemplārs CENTRAM un viens eksemplārs LIETOTĀJAM.

6. Pušu paraksti un adreses

CENTRS

Jūrmalas Sporta servisa centrs

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015

Reģistrācijas Nr. 90010478153

z.v.______________________________

(S.Dergača)

LIETOTĀJS

Biedrība „Latvijas Futbola federācija”

Grostonas 6b, Rīga, LV-1013

Reģistrācijas Nr. 5000802210

z.v._________________________

(G.I.)


2.pielikums
2015.gada __._________
Līgumam par nekustamā īpašuma
nodošanu bezatlīdzības lietošanā Nr._____

Pieņemšanas – nodošanas akts

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 4.jūnija lēmumu Nr.____ „Par nekustamā īpašuma Skolas ielā 5, Jūrmalā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā 10 nacionālās futbola izlases treniniem sabiedriskā labuma organizācijai – biedrībai „Latvijas Futbola federācija”” un ievērojot starp Jūrmalas Sporta servisa centru, reģistrācijas Nr. 90010478153, un biedrību „Latvijas Futbola federācija” 2015.gada _.__________ noslēgto Līgumu par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā Nr._____,

Jūrmalas Sporta servisa centrs , tā direktores p.i. Svetlanas Dergačas personā, nodod, un biedrība „Latvijas Futbola federācija”, tās prezidenta G.I. personā, pieņem bezatlīdzības lietošanā nekustamā īpašuma Skolas ielā 5, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 021 0301, daļu, kas sastāv no futbola laukuma ar zālāju8189 m2 platībā.

NODEVA

Jūrmalas Sporta servisa centrs

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015

Reģistrācijas Nr. 90010478153

z.v.______________________________

(S.Dergača)

PIEŅĒMA

Biedrība „Latvijas Futbola federācija”

Grostonas 6b, Rīga, LV-1013

Reģistrācijas Nr. 5000802210

z.v._________________________

(G.I.)


Lejupielāde: DOC un PDF