Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2015.gada 12.novembra 447.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2015.gada 11.jūnijāNr. 213

protokols Nr. 11, 6. punkts

Par Eiropas Savienības Erasmus+ Pamatdarbības Nr.1 (KA 1)
skolu sektora projekta „Kreatīva pieeja mūzikas mācīšanā
pirmsskolā un sākumskolā” īstenošanu

Saskaņā ar Valsts izglītības attīstības aģentūras 2015.gada 21.maija lēmumu Nr.83-1/2651 par projekta Eiropas Savienības Erasmus+ Pamatdarbības Nr.1 (KA 1) skolu sektora projekta „Kreatīva pieeja mūzikas mācīšanā pirmsskolā un sākumskolā” pieteikuma apstiprināšanu un finansējuma piešķiršanu projekta īstenošanai sākumskolai „ Ābelīte” un Jūrmalas pilsētas domes Izglītības komitejas 2015.gada 02.jūnija Nr.1.2-22/11 atzinumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt sākumskolas „Ābelīte” Eiropas Savienības Erasmus+ Pamatdarbības Nr.1 (KA1) skolu sektora projekta „Kreatīva pieeja mūzikas mācīšanā pirmsskolā un sākumskolā” īstenošanu ar mērķi paaugstināt mūzikas skolotāja profesionālo kompetenci, uzlabot mācību rezultātus un sekmēt skolas attīstību.

2. Noteikt projekta mobilitātes īstenošanas laiku no 2015.gada 26.jūlija līdz 2015.gada 1.augustam un apstiprināt mobilitātes dalībnieku - sākumskolas „Ābelīte” mūzikas skolotāju Ingrīdu Dzelzkalēju. Grozīts ar domes 2015.gada 12.novembra 447.lēmumu

3. Noteikt projekta kopējās izmaksas 1983,00 EUR, kas 100% ir Eiropas Komisijas finansējums un ir pietiekošs tā realizēšanai. Grozīts ar domes 2015.gada 12.novembra 447.lēmumu

4. Projekta ieviešanu uzdot sākumskolas „Ābelīte” mūzikas skolotājai Ingrīdai Dzelzkalējai. Grozīts ar domes 2015.gada 12.novembra 447.lēmumu

5. Projekta norises gaitu pārraudzīt sākumskolas „Ābelīte” direktorei un Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļai.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Papildināts ar domes 2015.gada 12.novembra 447.lēmumu


Lejupielāde: DOC un PDF