Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 11.jūnijāNr. 215

protokols Nr. 11, 8. punkts

Par izmaiņām DUBULTU EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS DRAUDZES
projektā „Astotais ērģeļmūzikas festivāls „Vox angelica””

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumu Nr.31 „Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalā 2015.gadā”, DUBULTU EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE (reģistrācijas Nr.90000106272) iesniedza un Jūrmalas pilsēta atbalstīja projektu „Astotais ērģeļmūzikas festivāls „Vox angelica”” par ērģeļmūzikas festivāla organizēšanu Dubultu baznīcā, 2015.gada 1.jūnijā noslēdzot Līgumu par līdzfinansējuma piešķiršanu Nr.1.2-16.5/843. DUBULTU EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE 2015.gada 5.jūnijā iesniedza Jūrmalas pilsētas domei iesniegumu par izmaiņām projekta īstenošanās kārtībā. Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Kultūras jautājumu komitejas 2015.gada 10.jūnija sēdes atzinumu (Protokols Nr.1.2-26/7), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Veikt grozījumus starp Jūrmalas pilsētas domi un DUBULTU EVAŅĢĒLISKI LUTERISKO DRAUDZI 2015.gada 1.jūnijā noslēgtajā Līgumā par līdzfinansējuma piešķiršanu Nr.1.2-16.5/843 atbilstoši lēmuma pielikumā pievienotajam vienošanās projektam.

2. Jūrmalas pilsētas domes Kultūras nodaļai nodrošināt lēmuma 1.punktā noteiktās vienošanās noslēgšanu.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 11.jūnija lēmumam Nr.215

(protokols Nr.11, 8.punkts)

Vienošanās par grozījumiem Nr.__________
2015.gada 1.jūnija Līgumā par līdzfinansējuma piešķiršanu Nr.1.2-16.5/843

Jūrmalā, 2015.gada __.__________

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome), kuras vārdā saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” darbojas pašvaldības izpilddirektora p.i. Arturs Grants, un

DUBULTU EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE (turpmāk – Finansējuma saņēmējs), tās draudzes priekšnieka personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, no otras puses (abi kopā – Puses, katrs atsevišķi – Puse), pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 201__.gada _________ lēmumu Nr.____ “_______________”, vienojas par šādiem grozījumiem starp Pusēm 2015.gada 1.jūnijā noslēgtajā Līgumā par līdzfinansējuma piešķiršanu Nr.1.2-16.5/843 (turpmāk – Līgums):

1. Līguma 2.2.punktu izteikt šādā redakcijā:

„2.2. Domes līdzfinansējums tiek samaksāts šādā kārtībā:

2.2.1. 40% no līdzfinansējuma jeb 4000,00 EUR (četri tūkstoši euro, 00 centi) tiek pārskaitīti 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas datuma un Finansējuma saņēmēja rēķina saņemšanas ;

2.2.2. 60% no līdzfinansējuma jeb 6000,00 EUR (seši tūkstoši euro, 00 centi) tiek pārskaitīti 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Projekta noslēguma, Finansējuma saņēmēja rēķina iesniegšanas un abu Pušu parakstīta pieņemšanas – nodošanas akta par Līguma 2.2.1.punktā piešķirtā Finansējuma izlietojumu. Par pēdējā līdzfinansējuma maksājuma izlietojumu Finansējuma saņēmējs iesniedz Domei pieņemšanas – nodošanas aktu kopā ar Līguma 3.8. punktā minēto Projekta pārskatu/atskaiti (Nolikuma 4.pielikums).”

2. Pārējie Līguma noteikumi paliek nemainīgi.

3. Šī vienošanās stājas spēkā tās parakstīšanas brīdī un ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.

4. Šī vienošanās sagatavota latviešu valodā uz 1 (vienas) lapas, un parakstīta 2 (divos) oriģināleksemplāros ar vienādu juridisko spēku, no kuriem viens eksemplārs atrodas pie Domes un viens pie Finansējuma saņēmēja.

5. Pušu juridiskie rekvizīti un paraksti:

Dome

Jūrmalas pilsētas dome

Finansējuma saņēmējs

DUBULTU EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015

Baznīcas iela 13, Jūrmala, LV-2015

Reģ.Nr.90000056357

Reģ. Nr.90000106272

Akciju sabiedrība „Citadele banka”

PARXLV22

LV84PARX0002484572001

Jūrmalas pilsētas pašvaldības

izpilddirektora p.i

_______________________/A.Grants/

z.v.

___________________/__________/


Lejupielāde: DOC un PDF