Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 11.jūnijāNr. 216

protokols Nr. 11, 9. punkts

Par kustamās mantas atsavināšanu

Jūrmalas pilsētas dome 2015.gada 7.maijā pieņēma lēmumu Nr.192 (protokols Nr.10, 11.punkts) „Par kustamās mantas atsavināšanu” (turpmāk – lēmums) atsavināt Jūrmalas pilsētas domei piederošu kustamo mantu (transportlīdzekļi Mazda Premacy, reģistrācijas Nr.EN1187, Mazda 6, reģistrācijas Nr.FH1281 (turpmāk arī – kustama manta)), pārdodot to rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli.

Izpildot minēto lēmumu 2015.gada 1.jūnijā tika rīkota kustamās mantas izsole. Lēmumā noteiktais atsavināšanas veids nebija sekmīgs, jo netika iesniegts neviens pieteikums dalībai izsolē.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 7.pants nosaka, ja lēmumā par publiskas personas mantas atsavināšanu noteiktais atsavināšanas veids nav bijis sekmīgs, institūcija (amatpersona), kura devusi atļauju atsavināšanai, var noteikt citu atsavināšanas veidu.

Izvērtējot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.pantā noteiktos atsavināšanas veidus, secināms, ka šajā gadījumā piemērotākais kustamas mantas atsavināšanas veids ir pārdošana par brīvu cenu. Minētā likuma 37.panta pirmās daļas 1. un 3.punkts nosaka, ka pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja kustamās mantas atlikusī bilances vērtība pēc grāmatvedības uzskaites datiem ir mazāka par 700 euro, šajā gadījumā pārdošanas cena nedrīkst būt mazāka par atlikušo bilances vērtību vai sarīkotā izsole ir bijusi nesekmīga.

Transportlīdzekļa Mazda Premacy, reģistrācijas Nr.EN1187, pirmā reģistrācija 2002.gadā bilances vērtība pēc grāmatvedības datiem uz 11.06.2015. ir EUR 0.00.

Transportlīdzekļa Mazda 6, reģistrācijas Nr. FH1281, pirmā reģistrācija 2004.gadā bilances vērtība pēc grāmatvedības datiem uz 11.06.2015. ir EUR 0.00.

Izvērtējot kustamās mantas bilances vērtību, secināms, ka nododot pārstrādei licencētā automašīnu pārstrādes uzņēmumā (autokapsētā), cena ir augstāka, aptuveni – 150.00 EUR (viens simts piecdesmit euro, 00 centi) par transportlīdzekli Mazda Premacy, reģistrācijas Nr. EN1187, un 350.00 EUR (trīs simti piecdesmit euro, 00 centi) par transportlīdzekli Mazda 6, reģistrācijas Nr.FH1281.

Ņemot vērā iepriekš minēto, kustamās mantas atsavināšanas komisijas 2015.gada 1.jūnija lēmumu (protokols Nr.1), pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas otro punktu, 7.pantu, 32.panta ceturto daļu un 37.panta pirmās daļas 1. un 3.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas domes kustamās mantas – transportlīdzekļu Mazda Premacy (reģistrācijas Nr.EN1187) un Mazda 6 (reģistrācijas Nr.FH1281) rakstiskās izsoles rezultātus un atzīt izsoli par nesekmīgu.

2. Noteikt Jūrmalas pilsētas domei piederošajai kustamajai mantai citu atsavināšanas veidu – pārdodot to par brīvu cenu.

3. Apstiprināt šādu kustamās mantas cenu:

3.1. transportlīdzekļa Mazda Premacy, reģistrācijas Nr.EN1187, pirmā reģistrācija 2002.gadā cena - 150.00 EUR (viens simts piecdesmit euro, 00 centi), noteikta ņemot vērā transportlīdzekļa cenu nododot to pārstrādei.

3.2. transportlīdzekļa Mazda 6, reģistrācijas Nr.FH1281, pirmā reģistrācija 2004.gadā nosacītā cena - 350.00 EUR (trīs simti piecdesmit euro, 00 centi), noteikta ņemot vērā transportlīdzekļa cenu nododot to pārstrādei.

4. Jūrmalas pilsētas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Saimniecības nodaļai divu nedēļu laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas sagatavot pirkuma pārdevuma līgumu par kustamās mantas nodošanu pārstrādei par lēmuma 3.punktā norādīto cenu papildus paredzot PVN samaksu, kā arī organizēt un rīkot kustamās mantas atsavināšanu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF