Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 11.jūnijāNr. 217

protokols Nr. 11, 10. punkts

Par Jūrmalas mūzikas vidusskolas
direktora iecelšanu amatā

Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 2.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 31.janvāra nolikuma Nr.1 ”Jūrmalas mūzikas vidusskolas nolikums” V nodaļas 18.punktu, ņemot vērā Kultūras ministrijas 2015.gada 27.aprīļa amata kandidatūras saskaņojumu Nr.5.8-3/1203 ”Par saskaņojumu”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Iecelt amatā par Jūrmalas mūzikas vidusskolas direktori Guntu LIEPIŅU (personas kods ***).

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF