Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 11.jūnijāNr. 222

protokols Nr. 11, 18. punkts

Par starptautiskā festivāla „Wizard Trophy” līdzfinansēšanu

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 30.aprīļa lēmuma Nr.186 „Par starptautiskā festivāla „Wizard Trophy” līdzfinansēšanu” 1.punktu, sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Paraton Entertainment” (reģistrācijas Nr.40103654346, turpmāk – Sabiedrība) ir iesniegusi precizētu projekta aprakstu par pasaules mēroga pasākuma (Starptautiskais maģijas festivāls „Burvju balva” (International Magic Festival „Wizard Trophy”)) organizēšanu Jūrmalas pilsētā no 2015.gada 31.jūlija līdz 2015.gada 2.augustam, kā arī projekta festivāla trīs dienu programmu, detalizētu izmaksu tāmi un projekta mārketinga, mediju un publicitātes aktivitāšu plānu.

Balstoties uz Sabiedrības iesniegto informāciju un lai veicinātu Jūrmalas pilsētas starptautisko atpazīstamību, veicinātu uzņēmējdarbības un tūrisma attīstību, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt ar Sabiedrību līgumu par līdzfinansējuma piešķiršanu 150 000 EUR (viens simts piecdesmit tūkstoši eiro, 00 centi) apmērā saskaņā ar Sabiedrības iesniegto detalizēto projekta aprakstu – pasākuma tāmi, festivāla trīs dienu programmu un projekta mārketinga, mediju un publicitātes aktivitāšu plānu.

2. Lai nodrošinātu pasaules mēroga pasākuma (Starptautiskais maģijas festivāls „Burvju balva” (International Magic Festival „Wizard Trophy”)) īstenošanas uzraudzību par Jūrmalas pilsētas domes piešķirtā līdzfinansējuma izlietošanu atbilstoši līguma par līdzfinansējuma piešķiršanu noteikumiem, izveidot darba grupu, par tās vadītāju nosakot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektora p.i.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes
2015.gada 11.jūnija lēmumam Nr.222
(protokols Nr.11, 18.punkts)

LĪGUMS PAR LĪDZFINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANU Nr.__________________

Jūrmalā 2015.gada________________

Jūrmalas pilsētas dome, reģ. Nr.90000056357 (turpmāk – Līdzfinansētājs), kuras vārdā saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” rīkojas pašvaldības izpilddirektora p.i. Arturs Grants, no vienas puses un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Paraton Entertainment”, reģ. Nr. 40103654346 (turpmāk - Finansējuma saņēmējs), tās valdes locekļa L.B. personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, no otras puses, turpmāk katrs atsevišķi vai abi kopā saukti Puse/-es, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5. un 10. punktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2014.gada 18.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.37 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada budžetu”, Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada __._____ lēmumu Nr.____”__________________” un lai veicinātu Jūrmalas pilsētas kā kūrortpilsētas starptautisko atpazīstamību un tūrisma attīstību, kā arī popularizētu pilsētu kā labvēlīgu vietu uzņēmējdarbības veikšanai un ārvalstu investīcijām, noslēdz šādu līgumu (turpmāk - Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

Līdzfinansētājs līdzfinansē Finansējuma saņēmēja projektu „Starptautiskā maģijas festivāla „Burvju balva” organizēšana Jūrmalas pilsētā no 2015.gada 31.jūlija līdz 2015.gada 2.augustam” (International Magic Festival „Wizard Trophy”) (turpmāk – projekts) saskaņā ar Līgumu un tam klātpievienoto projekta aprakstu (1.pielikums), projekta festivāla programmu (2.pielikums), projekta izdevumu tāmi (3.pielikums), projekta mārketinga, mediju un publicitātes aktivitāšu plānu (4.pielikums) un Līdzfinansētāja līdzfinansētā projekta pārskats/atskaites veidlapu (5.pielikums), kas ir neatņemamas Līguma sastāvdaļas.

2. LĪDZFINANSĒJUMS UN TĀ PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA

2.1. Projekta kopējās izmaksas ir _______ EUR (______________________ euro, ____centi), no kurām Līdzfinansētāja līdzfinansējums ir 150 000 EUR (viens simts piecdesmit tūkstoši euro, 00 centi).

2.2. Līdzfinansētājs samaksā Finansējuma saņēmējam līdzfinansējuma summu 150 000,00 EUR (viens simts piecdesmit tūkstoši euro, 00 centi) apmērā šādā kārtībā:

2.2.1. 40% no līdzfinansējuma jeb 60 000,00 EUR (sešdesmit tūkstoši euro, 00 centi) - 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas un Finansējuma saņēmēja rēķina saņemšanas. Šajā punktā minēto līdzfinansējumu Finansējuma saņēmējs primāri izlieto rēķina apmaksai par telpu nomu (saskaņā ar Līguma 3.pielikumu), kas paredzētas festivāla norises nodrošināšanai;

2.2.2. 60% no līdzfinansējuma jeb 90 000,00 EUR (deviņdesmit tūkstoši euro, 00 centi) – 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Līguma 3.1.16. punktā minēto dokumentu saņemšanas, pamatojoties uz Finansējuma saņēmēja iesniegto rēķinu un abu Pušu parakstītu pieņemšanas – nodošanas aktu par iepriekšējo līdzfinansējuma daļas maksājuma izlietojumu. Šis maksājums tiek uzskatīts par attaisnoti izlietotu un tiek izmaksāts pēc pieņemšanas – nodošanas akta par projekta īstenošanu abpusējas parakstīšanas.

2.3. Līdzfinansētājam ir tiesības pieprasīt Finansējuma saņēmējam atgriezt izmaksāto līdzfinansējuma summu vai tā daļu, un Finansējuma saņēmējam ir pienākums 10 (desmit) darba dienu laikā no Līdzfinansētāja pretenzijas nosūtīšanas dienas atmaksāt Līdzfinansētājam summu neattiecināmo izmaksu apmērā , ja:

2.3.1. līdzfinansējums ir piešķirts uz nepatiesu vai nepilnīgu datu pamata;

2.3.2. Finansējuma saņēmējs nepilda Līguma noteikumus;

2.3.3. Līdzfinansētāja pilnībā vai daļēji līdzfinansētajām projekta izdevumu tāmes pozīcijām ir saņemts dubults finansējums;

2.3.4. ja Līdzfinansētājs konstatē, ka Finansējuma saņēmēja atskaitēs sniegtais saņemtā atbalsta izlietojums nav attiecināms projekta izdevumu tāmē noteiktajām aktivitātēm ;

2.3.5. iesniegtajiem dokumentiem trūkst normatīvajos aktos noteiktā juridiskā spēka.

2.4. Ja projekts netiek īstenots, Finansējuma saņēmējs nekavējoties atmaksā Līdzfinansētājam piešķirto līdzfinansējumu tādā apmērā, kādu ir saņēmis saskaņā ar Līgumu.

3. PUŠU SAISTĪBAS

3.1. Finansējuma saņēmējs apņemas:

3.1.1. kvalitatīvi un noteiktajā laikā īstenot projektu atbilstoši projekta aprakstam (1.pielikums), projekta festivāla trīs dienu programmai (2.pielikums), izdevumu tāmei (3.pielikums) un mārketinga, mediju un publicitātes aktivitāšu plānam (4.pielikums);

3.1.2. atbildēt par Publisko iepirkumu likuma 7.panta un Ministru kabineta 2013.gada 4.jūnija noteikumu Nr. 299 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem” ievērošanu;

3.1.3. realizējot Līgumu, ievērot Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā noteiktās prasības (tajā skaitā saņemt atbilstošu atļauju un ievērot likumā noteiktās pasākuma organizatora tiesības, pienākumus un atbildību), kā arī nodrošināt Līguma atbilstību citiem Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Līdzfinansētāja prasībām;

3.1.4. nodrošināt Jūrmalas pilsētas nosaukuma un zīmola iekļaušanu un to pilnu lietošanu ikvienā publicitātes un pašreklāmas materiālā;

3.1.5. nodrošināt publicitātes kampaņu, pasākuma atpazīstamības veicināšanu sociālajos tīklos un pašreklāmas kampaņu, iepriekš iesniedzot un saskaņojot ar Līdzfinansētāju konceptu, vizualizācijas, mediju plānus un apjomus;

3.1.6. nodrošināt Jūrmalas pilsētas simbolikas izvietošanu, iepriekš iesniedzot materiālu pozīciju plānu un apjomus, kā arī saskaņojot katru materiālu vizualizāciju:

3.1.6.1. uz visiem drukātajiem materiāliem;

3.1.6.2. visos projekta pašreklāmas un publicitātes materiālos;

3.1.6.3. banneros, u.c. brendinga materiālos projekta norises vietās;

3.1.7. nodrošināt Līguma izpildi ar nepieciešamajiem resursiem;

3.1.8. izlietot līdzfinansējumu tikai projekta īstenošanai, atbilstoši abu Pušu apstiprinātajai izdevumu tāmei (3.pielikums);

3.1.9. bez iepriekšējās saskaņošanas ar Līdzfinansētāju neveikt izmaiņas projekta aktivitātēs, īstenošanas termiņos, budžetā, apjomos un izdevumu tāmes pozīcijās, kuras pilnībā vai daļēji finansē Līdzfinansētājs;

3.1.10. veikt bezskaidras naudas norēķinus, izmantojot tikai projekta īstenošanai atvērto norēķinu kontu Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā Latvijā reģistrētā bankā;

3.1.11. pēc Līdzfinansētāja pieprasījuma 10 (desmit) darba dienu laikā uzrādīt un/vai iesniegt visus projekta ietvaros veikto izmaksu pamatojošos dokumentus, tai skaitā dokumentu oriģinālus par tām izdevumu tāmes pozīcijām, kuras finansē Finansējuma saņēmējs vai viņa piesaistītie projekta sponsori;

3.1.12. nodrošina projekta darbību un aktivitāšu pamatojošu dokumentu oriģinālu saglabāšanu 5 (piecus) gadus pēc projekta īstenošanas beigām;

3.1.13. nodrošina visus nodokļu maksājumus, kas saistīti ar projekta finansējuma saņemšanu un izlietošanu;

3.1.14. kompensēt zaudējumus, kas Līdzfinansētājam radušies Finansējuma saņēmēja vai viņa iesaistītās trešās personas vainas vai neuzmanības dēļ 10 (desmit) darba dienu laikā no pretenzijas nosūtīšanas dienas;

3.1.15. visos ar projektu saistītajos paziņojumos ievietot norādi par Līdzfinansētāja atbalstu;

3.1.16. 20 (divdesmit) dienu laikā pēc projekta īstenošanas (pasākuma beigām) iesniegt Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Stratēģiskās un biznesa plānošanas nodaļai šādus dokumentus:

3.1.16.1. Pušu pieņemšanas – nodošanas akta 2 (divus) eksemplārus;

3.1.16.2. projekta īstenošanas atskaiti (turpmāk – atskaite; Līguma 5.pielikums)

3.1.16.3. līdzfinansējuma izlietojuma apliecinošu dokumentu (noslēgto līgumu ar pakalpojumu sniedzējiem un saņemto rēķinu) kopijas;

3.1.16.4. projekta norēķinu konta izrakstu;

3.1.16.5. Finansējuma saņēmēja sagatavots un apstiprināts pārējo projekta īstenošanas ietvaros veikto izmaksu pamatojošo dokumentu saraksts par tām izdevumu tāmes pozīcijām, kuras finansē pats Finansējuma saņēmējs vai projektam piesaistītie sponsori un atbalstītāji;

3.2. Finansējuma saņēmējam nav tiesības Līdzfinansētāja līdzfinansējumu noguldīt depozītā.

3.3. Līdzfinansētāja saistības:

3.3.1. veikt Līgumā paredzētos maksājumus, ja ir izpildītas Līgumā minētās Finansējuma saņēmēja saistības;

3.3.2. Līdzfinansētāja darba grupa projekta īstenošanas uzraudzībai Līguma 3.1.16.punktā minētos dokumentus 10 (desmit) darba dienu laikā pārbauda, saskaņo un pieņem lēmumu par to, vai projekts uzskatāms par īstenotu, un 5 (piecu) darba dienu laikā Attīstības pārvaldes Stratēģiskās un biznesa plānošanas nodaļa informē par pieņemto lēmumu Finansējuma saņēmēju. Ja projekts uzskatāms par īstenotu, Pušu pieņemšanas nodošanas akts tiek nodots parakstīšanai Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram;

3.4. Ja nav iespējams pārliecināties par Finansējuma saņēmēja uzņemto saistību izpildi saskaņā ar Līgumu, Līdzfinansētājam ir tiesības rakstiski pieprasīt, lai Finansējuma saņēmējs 5 (piecu) darba dienu laikā iesniedz papildu informāciju atskaites pārbaudei. Šādā gadījumā Līguma 3.3.2.punktā noteiktais termiņš tiek pagarināts par pieprasītās papildu informācijas sniegšanai un papildu informācijas izvērtēšanai nepieciešamo laiku, kas nepārsniedz 15 (piecpadsmit) darba dienas.

3.5. Līdzfinansētājam ir tiesības izlases veidā veikt Finansējuma saņēmēja darbību un aktivitāšu norises un dokumentu pārbaudes visā projekta īstenošanas laikā un pēc projekta īstenošanas beigām.

3.6. Finansējuma saņēmējs apliecina, ka viņam nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.

4. PUŠU ATBILDĪBA UN STRĪDU RISINĀŠANA

4.1. Par līgumsaistību neizpildi vai nepilnīgu izpildi Puses ir atbildīgas saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Līguma noteikumiem.

4.2. Ja Finansējuma saņēmējs nepienācīgi pilda Līgumā paredzētās saistības, Līdzfinansētājam ir tiesības aprēķināt Finansējuma saņēmējam līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā no Līguma 2.2.punktā noteiktās līdzfinansējuma summas par katru pārkāpuma dienu, ko Līdzfinansētājs ir tiesīgs arī ieturēt, veicot norēķinus.

4.3. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību pienācīgas izpildes.

4.4. Puses apņemas neizpaust trešajām personām informāciju, ko tās saņēmušas Līguma izpildes laikā no otras Puses, izņemot gadījumus, kad informācijas izpaušanu pieprasa piemērojamie normatīvie akti.

4.5. Visus ar Līgumu saistītos strīdus un domstarpības Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja nav panākta vienošanās pārrunu ceļā, strīdus jautājumi tiek izskatīti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

5. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS, GROZĪŠANAS UN IZBEIGŠANAS KĀRTĪBA

5.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz Pušu saistību izpildei vai tā izbeigšanai Līgumā noteiktajā kārtībā.

5.2. Līgumu var grozīt vai izbeigt pirms tajā noteikto saistību izpildes, Pusēm vienojoties rakstveidā, saskaņā ar Līgumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

5.3. Finansējuma saņēmējs var grozīt projekta izdevumu tāmes pozīcijas (3.pielikums), kuras tiek finansētas no Līdzfinansētāja līdzekļiem, nepārsniedzot kopējo līdzfinansējuma summu un iepriekš saskaņojot nepieciešamos grozījumus ar Līdzfinansētāju vismaz 3 (trīs) darba dienas iepriekš.

5.4. Neviena no Pusēm neatbild par Līgumā noteikto saistību neizpildīšanu, ja tas noticis
nepārvaramas varas rezultātā, piemēram, dabas katastrofas, sociālie konflikti, kā arī jaunu normatīvo aktu ieviešana, kas aizliedz Līgumā paredzēto darbību.

5.5. Katra no Pusēm 3 (trīs) darba dienu laikā informē otru Pusi par augstāk minētās
nepārvaramas varas iestāšanos. Puses savstarpēji vienojas par Līgumā noteikto termiņu
pagarināšanu vai Līguma izbeigšanu.

5.6. Finansējuma saņēmējam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu pirms tajā noteikto saistību izpildes, ja Līdzfinansētājs nepamatoti nav samaksājis Līguma 2.2.1. punktā noteikto līdzfinansējuma daļu.

5.7. Līdzfinansētājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu pirms tajā noteikto saistību izpildes:

5.7.1. Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta neizpildes gadījumā, iepriekš par to brīdinot Finansējuma saņēmēju;

5.7.2. ja Finansējuma saņēmējam pasludināts maksātnespējas process;

5.7.3. ja Finansējuma saņēmējs nepienācīgi pilda savas saistības un pēc
Līdzfinansētāja rakstveida brīdinājuma saņemšanas turpina tās nepildīt. Līgums tiek uzskatīts par spēku zaudējušu datumā, kāds norādīts iepriekš nosūtītā paziņojumā. Šādā gadījumā Finansējuma saņēmējs atlīdzina Līdzfinansētājam visus tiešos un netiešos zaudējumus, kā arī maksā līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma 2.2.punktā minētās līdzfinansējuma summas 10 (desmit) darba dienu laikā pēc attiecīga paziņojuma saņemšanas.

6. CITI NOTEIKUMI

6.1. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tad tas neietekmē citus Līguma noteikumus.

6.2. Ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Pušu saistību pārņēmējiem.

6.3. Visi paziņojumi un pretenzijas, kas saistītas ar Līguma izpildi, ir iesniedzamas rakstveidā otrai Pusei Līgumā norādītajā adresē, un tās ir uzskatāmas par saņemtām:

6.3.1. ja tās izsūtītas ar ierakstītu pasta sūtījumu, tad septītajā darba dienā pēc nosūtīšanas dienas;

6.3.2. ja tās nodotas personīgi rokās pret parakstu, tad dienā, kad tās nogādātas saņēmēja adresē.

6.4. Puses nozīmē kontaktpersonas, kuras veic savstarpēju sadarbības koordinēšanu Līguma un projekta īstenošanas laikā:

6.4.1. Līdzfinansētāja kontaktpersona: Attīstības pārvaldes Stratēģiskās un biznesa plānošanas nodaļas …;

6.4.2. Finansējuma saņēmēja kontaktpersona: ________, tālr.___________, e-pasts_________.

6.5. Līguma pamatteksts sastādīts latviešu valodā uz 5 (piecām) lapām 2 (divos) juridiski vienādos eksemplāros, ar pielikumiem kopā uz __ (_______) lapām 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens tiek nodots Līdzfinansētājam, bet otrs - Finansējuma saņēmējam.

6.6. Līgumam kā neatņemamas sastāvdaļas pievienoti šādi pielikumi:

1.pielikums – projekta apraksts uz X lapām;

2.pielikums – projekta festivāla trīs dienu programma uz X lapām;

3.pielikums – projekta detalizēta tāme uz X lapām;

4.pielikums – projekta mārketinga un publicitātes pasākumu plāns uz X lapām;

5.pielikums – Līdzfinansētāja finansētā projekta pārskats/atskaites veidlapa par piešķirto finansējumu uz X lapām, kas ir Līgumam neatņemamas sastāvdaļas.

7. PUŠU REKVIZĪTI

Līdzfinansētājs

Jūrmalas pilsētas dome

Nod. maks. reģ. Nr.90000056357

Jomas ielā Nr.1/5, Jūrmalā, LV-2015

Konta Nr.LV84PARX0002484572001

Akciju sabiedrība „Citadele banka”

Kods PARXLV22

Finansējuma saņēmējs

Reģ. Nr.

Konta Nr.:

Kods

Tālr.

__________________________

Arturs Grants

________________________


1. pielikums 2015.gada _____.____________

Līgumam par līdzfinansējuma piešķiršanu Nr. ____________,

starp Jūrmalas pilsētas domi un Sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Paraton Entertainment”

PROJEKTA APRAKSTS

Projekta nosaukums : Starptautiskais Maģijas festivāls WIZARD TROPHY

Norises datumi : 2015. gada 31. jūlijā - 2. augustā

Norises vieta : Jūrmalas pilsētvide un Dzintaru koncertzāle

Projekta koncepcija

No 2015. gada 31. jūlija līdz 2. augustam Jūrmalas pilsētvidē un Dzintaru koncertzālē pirmo reizi Eiropā notiks starptautiskais planētas izcilāko iluzionistu festivāls WIZARD TROPHY. Festivāls ir iecerēts kā ikgadējais pasākums.

Wizard Trophy ir starptautisks festivāls, kura mērķis ir kļūt par ilūziju pasaules elites pārstāvju kalendāra galveno notikumu un popularizēt maģijas mākslu, noteikt profesijas izcilākos pārstāvjus un atrast jaunus talantus.

Starp neskaitāmiem pasaules lielāko valstu šāda mēroga pasākuma rīkošanai iesniegtajiem pieteikumiem, festivāla rīkotāji par Maģijas galvaspilsētu festivāla norises ir izvēlējušies Jūrmalu.

Projekta dalībnieki

Wizard Trophy uz vienas skatuves pulcēs planētas izcilākos iluzionistus. Trīs festivāla norises dienās viņi liks pat visskarbākajiem skeptiķiem noticēt, ka brīnumi pastāv, un visiem skatītājiem neticamā interaktīvā koncertprogramma atmiņā saglabāsies uz ilgu laiku.

Savu dalību festivālā ir apstiprinājuši ilūzijas mākslinieki no šādām valstīm:

Beļģija – A.C.

Spānija – Y.&E.

Austrija – O.W.

Nīderlande – M.U.

Japāna – H.

Latvija - Mr.F.

Vācija – J.F.

Dienvidkoreja – H.S.H.

Armēnija – S.&V.

Ukraina, Brazīlija un daudzi citi (kopā vairāk kā 20 dalībnieki).

Festivāla konkursa dalībniekus vērtēs pasaules izcilāko iluzionistu TOP 5 – Wizard Trophy akadēmiķi – U.G., K.D., Č.F., D.D. un V.R.

Projekta organizatori

Projektu organizē SIA PARATON ENTERTAINMENT (Latvija) sadarbībā ar World’s Best Magicians Production (Vācija). Festivāls Wizard Trophy Jūrmalā notiks FISM (Fédération Internationale des Sociétés Magiques - www.fism.org) – ilūzijas pasaulē slavenākās sabiedrības - un personīgi tā prezidenta D.D. paspārnē.

Festivāla galveno balvu Wizard Trophy atzīst tādas organizācijas kā World’s Best Magicians, Masters of Magic, International Magicians Society.

Festivāla norises mehānisms

Starptautiskais maģijas festivāls Wizard Trophy norisināsies trīs dienas. Katru festivāla dienu var iedalīt trijās daļās:

• Dienas daļa . Trīs dienas Jūrmalā valdīs neparasta maģijas un brīnumu gaisotne. Burvīgais gadatirgus un festivāla dalībnieku sniegtie priekšnesumi uz ielām nepaliks pilsētas iedzīvotāju un viesu nepamanīti.

• Vakara daļa . Pasaules labāko iluzionistu uzstāšanās interaktīvajā koncertā, kas paredz aktīvu skatītāju iesaistīšanos visā uz skatuves notiekošajā. Katra vakara programma izceļas ar oriģinālu koncepciju – divas pirmās dienas dažādi pasaules līmeņa magi pārsteigs skatītājus ar ilūziju mākslu, bet trešajā dienā skatītājiem būs iespēja apmeklēt noslēguma koncertu, kurā visi festivāla dalībnieki demonstrēs jaunākos sava repertuāra priekšnesumus.

• AfterShow ballīte . Vakara koncertam noslēdzoties tā dalībnieki un viesi tiek aicināti uz ballīti klubā. Šeit viesiem būs iespēja aprunāties neoficiālā gaisotnē un par viņu izklaidi rūpēsies magi un iluzionisti, kas nav iekļuvuši programmas galvenajā daļā.

Dzintaru koncertzālē rīkoto koncertu ietvaros Festivāla pirmajās divās norises dienās festivāla dalībnieki demonstrēs skatītājiem savu meistarību. Pēc uzstāšanās dažiem dalībniekiem tiek pasniegts Wizard Trophy kubs. Pārējie dalībnieki saņems šo balvu festivāla pēdējā dienā.

Festivāla pēdējā norises dienā Dzintaru koncertzālē notiks grandiozs noslēguma koncerts, kurā būs skatāmi jaunākie priekšnesumi un profesionālās žūrijas ekspertu uzstāšanās. Noslēguma koncerta izskaņā, svinīgā ceremonijā tiks pasniegta galvenā balva Wizard Trophy zelta kubs. Šīs balvas ieguvējs tiks noteikts ņemot vērā skatītāju balsojumu un ekspertu vērtējumu.

Festivāla norises priekšrocības

• Pasaules izcilāko iluzionistu dalība

• Festivāla šova formāts ar spilgtu un piesātinātu programmu, kas paredz visdažādāko aktivitāšu kompleksu

• Pasākuma viesi –plaša sabiedrības festivāla auditorija, kā arī medijos slavenās personības

• Festivāls ir komplekss produkts, kas ietver šova programmu, ielu priekšnesumus un konceptuālās ballītes ar slaveno personību dalību

• Liela mēroga pasākums, kuru atspoguļos pasaules un vietējie masu mediji, kas nodrošinās projektam plašu auditoriju

Jūrmalas pilsētas ieguvums no festivāla Wizard Trophy norises pilsētā

• Tūrisma plūsmas pieaugums Jūrmalas pilsētā

• Uzņēmējdarbības attīstības veicināšana Jūrmalā

• Jūrmalas kā tūrisma galamērķa atpazīstamības palielināšana

• Jūrmalas izklaides iespēju paplašināšana, jau esošo tūrisma objektu attīstīšana uz jaunas auditorijas pieplūduma rēķina

• Uzmanības piesaistes papildu punkta veidošanās – stabils un regulārs kultūras pasākums, kura pamatā ir unikāls saturs un daudzveidīgas izklaides aktivitātes

• Kompleksa Jūrmalas popularizēšana dažādu valstu auditorijai

• Vērienīgiem starptautiskiem projektiem norises vietu nodrošinošas kultūras pilsētas tēla veidošana

• Turpmāka cikliska šāda līmeņa festivāla norise palielinās Jūrmalas atpazīstamību starptautiskā līmenī

Projekta finansējums

Projekts tiek finansēts no pašu organizatora finanšu līdzekļiem, kā arī tam ir piesaistīts informatīvo partneru atbalsts. Ir iecerēts piesaistīt Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējumu.


2.pielikums 2015. gada _____.____________

Līgumam par līdzfinansējuma piešķiršanu Nr. ____________,

starp Jūrmalas pilsētas domi un Sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Paraton Entertainment”

PROJEKTA FESTIVĀLA PROGRAMMA

Projekta nosaukums : Starptautiskais Maģijas festivāls WIZARD TROPHY

Norises datumi : 2015. gada 31. jūlijā - 2. augustā

Norises vieta : Jūrmalas pilsētvide un Dzintaru koncertzāle

Jūrmalas pilsētvidē organizētās aktivitātes no 30. jūlija līdz 2. augustam plkst. 12.00 - 18.00:

· „Brīnumu gadatirgus”:

Iluzionistu rekvizītu un neparastu priekšmetu izpārdošana.

· Cirka mākslinieku uzstāšanās:

Četru dienu garumā „Brīnumu gadatirgus” teritorijā strādās cirka mākslinieki (žonglieri, akrobāti, zīlnieces u.c.), un festivāla pirmajā dienā, 31. jūlijā, notiks mākslinieku parāde.

· Meistarklases:

Dienas laikā gadatirgus teritorijā cirka mākslinieki rīkos meistarklases un runās ar skatītājiem.

· Jauno burvju skola:

Maģijas meistarklases vismazākajiem. Bērni, kuri apguvuši kursus, saņems diplomus un piemiņas suvenīrus.

„Dzintaru koncertzālē” organizētie pasākumi no 31. jūlija līdz 2. augustam

Pasaules labāko iluzionistu uzstāšanās interaktīvajā koncertā Dzintaru koncertzālē, kas paredz aktīvu skatītāju iesaistīšanos visā uz skatuves notiekošajā. Visu triju dienu koncertprogrammas atšķiras ar oriģinālu saturu.

31.07.2015.

Plkst. 19.00 - 22.00

Festivāla atklāšanas koncerts

Festivālu atklās krāšņa, 10 minūšu ilga performance. Uzstāšanās laikā tiks izstāstīts Wizard Trophy noslēpumainā kuba stāsts.

Tam seko pirmās festivāla dalībnieku grupas uzstāšanās. Katrs dalībnieks demonstrē vienu vai divus priekšnesumus. Pēc uzstāšanās dažiem dalībniekiem tiek pasniegts Wizard Trophy kubs.

Uzstāšanās starplaikos skatītājus izklaidēs pasākuma vadītāji.

Vārds tiks dots arī žūrijas locekļiem Wizard Trophy akadēmiķiem. Līdztekus svinīgajai uzrunai, žūrijas locekļi nodemonstrēs dažus efektīvus priekšnesumus.

1.08.2015.

Plkst. 19.00 - 22.00

Festivāla 2. dienas koncerts

Šajā dienā notiks vēl nākamās festivāla dalībnieku grupas uzstāšanās. Katrs dalībnieks demonstrē vienu vai divus priekšnesumus un pēc uzstāšanās dažiem dalībniekiem tiek pasniegts Wizard Trophy kubs.

Uzstāšanās starplaikos skatītājus izklaidēs pasākuma vadītāji.

Vārds tiks dots arī žūrijas locekļiem Wizard Trophy akadēmiķiem. Līdztekus svinīgajai uzrunai, žūrijas locekļi nodemonstrēs dažus efektīvus priekšnesumus.

2.08.2015.

Plkst. 19.00 - 22.00

Festivāla Gala koncerts

Trešajā dienā, vērienīgā noslēguma koncertā uz vienas skatuves pulcējas izredzēti festivāla dalībnieki. Katrs dalībnieks demonstrēs jaunākos priekšnesumus un skatītājus pārsteigs arī Wizard Trophy žūrijas ekspertu uzstāšanās.

Noslēguma koncerta izskaņā, svinīgā ceremonijā tiks pasniegta galvenā balva - Wizard Trophy zelta kubs. Tieši tas dalībnieks, kurš saņems šo balvu, kļūs par nākamā gada žūrijas locekli līdzās Wizard Trophy akadēmiķiem.

Projekta nakts pasākumu programma no 31. jūlija līdz 2. augustam plkst. 23:00 - 07:00

Vakara koncertiem noslēdzoties tā dalībnieki un viesi tiks aicināti uz ballīti. Šeit viesiem būs iespēja aprunāties neoficiālā gaisotnē un par viņu izklaidi rūpēsies magi un iluzionisti, kas nav iekļuvuši programmas galvenajā daļā. Visu trīs dienu noslēgumā notiks tematiskas ballītes, katra no kurām tiks organizēta savā stilistikā, kas atspoguļosies konceptuālajā norises vietas noformējumā, speciālajā bāra dzērienu kartē, personāla ārējā izskatā utt.


3.pielikums 2015. gada _____.____________

Līgumam par līdzfinansējuma piešķiršanu Nr. ____________,

starp Jūrmalas pilsētas domi un Sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Paraton Entertainment”

Projekta „Wizard Trophy” (31.07.2015. - 02.08.2015.) plānotā kopējo ieņēmumu un izdevumu tāme

N.p.k.

Tāmes pozīcijas

Tāmes pozīciju pamatojums

Finansējuma saņēmēja finansējums (euro)

Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums* (euro)

Cits līdzfinansējums (dalības maksas) (euro)

Citi atbalstītāji

KOPĀ (euro)

Saimnieciskās darbības veicējs Vārds Uzvārds (euro)

I.

IEŅĒMUMI, t.sk.:

552 000.00

150 000.00

-

-

-

-

-

-

702 000.00

1

Biļešu tirdzniecība

Vienību skaits un vienības cena tiks precizēti

552 000.00

552 000.00

2

Projekta daļējais līdzfinansējums

-

150 000.00

150 000.00

3

Sponsorēšana (informatīvie partneri)

-

-

II.

IZDEVUMI, t.sk.:

-

552 000.00

150 000.00

-

-

-

-

-

-

702 000.00

REKLĀMAS UN PR KAMPAŅA

-

-

1

Projekta reklāmas un PR kampaņa internetā

Līgums, resursi: Facebook - 2000 eur 60 dienas, konteksta reklāma (google adwords)-4000 eur 60 dienas, citi - 300 eur 60 dienas, kopā 6300 eur.

6 300.00

6 300.00

2

Vides reklāma ATL

Līgumi, stendi pieturās 20 gab., 30 dienas; kolonnas 10 gab., 30 dienas, ēkas siena 1 gab., 30 dienas; reklāmas stends lidostā 1 gab., 30 dienas; reklāmas materiālu druka/izgatavošana, dažāda formāta vides reklāma pilsētā, 30 dienas; kopā 20 000 eur.

20 000.00

20 000.00

3

Vides reklāma BTL

Līgumi, flajeru izgatavošana un izplatīšana, kopējais daudzums 5000 gab., 1,30 eur/gab.; kopā 6500 eur.

6 500.00

6 500.00

4

Pasākuma mājas lapas izveidošana un popularizēšana

Līgumi, mājas lapas uzturēšana un popularizēšana 60 dienas, kopā 1690 eur.

1 690.00

1 690.00

5

Promo video klipa ražošana un popularizēšana

Līgums, 60 dienas facebook, google adwords resursos, kopā 4700 eur.

4 700.00

4 700.00

6

Preses konferences organizēšanas izmaksas (mākslinieku dalība, promo materiāli, PR departamenta un administrācijas darbs)

Līgumi, ne mazāk kā 2 festivāla pārstāvju dalība; kopā 7630 eur.

7 630.00

7 630.00

7

CNN sižeta filmēšana un montāža

Līgums, CNN filmēšanas grupa, video montāža, 28.07.2015-02.08.2015, Kopā 19760 eur.

19 760.00

19 760.00

8

Starptautiska pozicionēšana FISM ITALY 2015 ietvaros

Līgums; Speciālā FISM lekcija, kurā piedalīsies Starptautiskā Maģijas Festivāla Latvijā Organizācijas komitējas prezidents,
Latvijas valsts/ pašvaldības iestāžu pārstāvji un S.P. ar mērķi prezentēt Starptautiskā Maģijas Festivālā Latvijā projektu.
• Speciālā projekta pieteikšana Pasaules čempionāta Maģijā oficiālās preses konferences laikā, ko prezentēs W.R. un D.D.
• Starptautiskā Maģijas Festivāla Latvijā publiskā pieteikšana no skatuves, projektu pieteiks vadītājs, kad Mr. S.P. prezentēs savu šovu.
• Iespēja publiski pieteikt projektu no skatuves Mr. P. lekcijas un masterklases laikā.
• Reklāmas laukums 1. lpp. FISM oficiālajā brošūrā, kas tiks izplatīta dalībnieku vidū, tirāža 3000 gab.
• Festivāla logo/laukums flajeros, kas tiks izplatīti visos maģijas pasākumos, visās pludmalēs Adrijas jūras krastā, bāros, veikalos Rimini pilsētā un citās pilsētās Adrijas jūras krastā.
• Festivāla pieteikšana sadaļā Partneri oficiālajā FISMITALY2015
biļetenā, kas tiek izsūtīts reizi 2 nedēļās 50.000 reģistrētiem viesiem visā pasaulē.
• Atvēlēts laukums speciālajā FISMITALY2O15 biļetenā, kas tiek izsūtīts reizi
2 nedēļās 50.000 reģistrētiem viesiem visā pasaulē.
• Festivāla reklāmas materiāls tiks ielikts katra dalībnioeka somā 3000 gab.
• Festivāla logotips banerī, kas tiks izmantots visām intervijām.
• Festivāla logotips visās preses relīzēs. Kopā 34 720 eur.

34 720.00

34 720.00

PIESAISTĪTIE SPECIĀLISTI

-

-

9

Tehniskais direktors

Līgums; 60 dienas, 1 cilvēks, 100 eur/dienā; Kopā 6000 eur

6 000.00

6 000.00

10

Režisors

Līgums; 60 dienas, 1 cilvēks, Līguma summa kopā 6500 eur

6 500.00

6 500.00

NORISES VIETA

-

-

11

Telpu noma

-

29 865.00

29 865.00

12

Apsardze (vadība, administrācija, ieejas sistēma, kontrole)

Līgums, caurlaižu sistēmas plānošana un zistrāde 1000 eur, apsardzes menedžeru darba apmaksa 3 dienas 3 cilv.200 eur/cilv.-kopā1800 eur; caurlaižu izgatavošana 400 eur; 3 cilv. aviobiļetes Maskava-Rīga-Maskava 230 eur/gab.-kopa 690 eur; kinologs 3 dienas 400 eur/dienā-kopā1200 eur; apsardzes menedžmenta auto 3 dienas 10 stundas/dienā 47 eur/st. - kopā 1410 eur. Kopējā līguma summa 6500 eur.

6 500.00

 6 500.00

13

Apsardzes darbinieki

Līgums, 3 dienas, 15 cilv., 140 eur/cilv.. Kopā 6300 eur

 6 300.00

6 300.00

MĀKSLINIEKI

-

-

14

Vadītājs

Līgums, 1 cilv., 3 dienas, Kopējā līguma summa 6500 eur

6 500.00

6 500.00

15

Festivāla dalībnieki (pasaules vadošie iluzionisti)

Līgumi, 20 dalībnieki, 3 dienas (Katra dalībnieka honorāra summa atsevišķi ir komercnoslēpums!)
1. U.G.
2. C.J.
3. S.
4. V.
5. C.F.
6. M.U.
7. Mr.F.
8. O.W.
9. H.S.H.
10. S.J.
11. T.
12. Y. and E.
13. H.
14. A.C.
15. T.H.
16. S. brothers
17. J.F.
18. V.R.
19. M.K.
20. D.D.

312 650.00

312 650.00

16

Dalībnieku uzturēšanas Latvijā apstākļu nodrošināšana (ēdināšana projekta laikā)

Līgums, 20 cilv., 3 dienas, Kopējā līguma summa 8600 eur

8 600.00

8 600.00

17

Mākslinieku dienas uztura nauda

Līgums, 20 cilv., 3 dienas, Kopējā līguma summa 9555 eur

9 555.00

9 555.00

18

DJ uzstāšanās nakts pasākumos

Līgumi, 3 mākslinieki, 3000 eur/katrs, Kopā 9000 eur.

9 000.00

9 000.00

KONCERTU TEHNISKAIS NODROŠINĀJUMS

-

-

19

Skaņas tehnika

Līgums, 4 nomas dienas (30.07.2015-02.08.2015), Kopā 13500 eur

13 500.00

13 500.00

20

Gaismas tehnika

Līgums, 4 nomas dienas (30.07.2015-02.08.2015), Kopā 18445 eur

18 445.00

18 445.00

21

Video tehnika

Līgums, 4 nomas dienas (30.07.2015-02.08.2015), Kopā 14600 eur

14 600.00

14 600.00

22

Dekorācijas

Līgums, 4 nomas dienas (30.07.2015-02.08.2015), Kopā 11450 eur

11 450.00

11 450.00

23

Krēslu izvietojuma maiņa festivāla 3. dienā (logistika, noma, partera krēslu maiņa pret apaļiem galdiem, krēsli, galdauti utt.)

Līgumi, 02.08.2015, 90 galdi, noma 5000 eur, transportēšanas izmaksas 1500 eur, Kopā 6500 eur.

6 500.00

6 500.00

24

Pasākuma video satura ražošana

Līgums, 20 klipi, 217,50 eur/gab., Kopā 4350 eur.

4 350.00

4 350.00

25

Festivāla balvu ražošana

Līgums, 20 balvas, 110 eur/gab., Kopā 2200 eur.

2 200.00

2 200.00

26

Tehniskais/skatuves personāls

Līgums, 10 cilv., 2 maiņas, 120 eur/maiņa, Kopā 2400 eur.

2 400.00

2 400.00

PROJEKTA NAKTS PASĀKUMU TEHNISKAIS NODROŠINĀJUMS

-

-

27

Skaņas tehnika

Līgums, 3 nomas dienas (31.07.2015-02.08.2015), Kopā 3445 eur.

3 445.00

3 445.00

28

Gaismas tehnika

Līgums, 3 nomas dienas (31.07.2015-02.08.2015), Kopā 6800 eur.

6 800.00

6 800.00

29

Video tehnika

Līgums, 3 nomas dienas (31.07.2015-02.08.2015), Kopā 3700 eur.

3 700.00

3 700.00

30

Dekorācijas

Līgums, 3 nomas dienas (31.07.2015-02.08.2015), Kopā 2500 eur.

2 500.00

2 500.00

31

Animatori

Līgums, 3 cilv., 3 dienas, 500 eur/katrs, Kopā 4500 eur.

4 500.00

4 500.00

32

Rekvizīti

Līgums, 3 nomas dienas, 600 eur/katrs, Kopā 1800 eur.

1 800.00

1 800.00

33

Tehniskais/skatuves personāls

Līgums, 10 cilv., 2 maiņas, 120 eur/maiņa, Kopā 2400 eur

2 400.00

2 400.00

LOGISTIKA (AVIOBIĻETES)

-

-

34

Projekta administrācijas darbinieki

Līgums, 10 cilv., 2 lidojumi, 160 eur katrs, Maskava-Rīga-Maskava, kopā 3200 eur

3 200.00

3 200.00

35

Vadītājs

Līgums, 1 cilv., 2 lidojumi, 140 eur katrs, Frankfurte-Rīga-Frankfurte, kopā 280 eur

280.00

 280.00

36

Mākslinieki un personāls

MĀKSLINIEKS / CILV. / KLASE / 1. PUNKTS / 2. PUNKTS / 3. PUNKTS / Cena, eur.
1. U.G. 2 Biznesa Londona Rīga Londona 2 692,00
2. C.J. 3 Ekonom. Lasvegasa Rīga Lasvegasa 6 430,00
3. S. 1 Ekonom. Frankfurte Rīga Frankfurte 230,00
4. V. 1 Ekonom. Frankfurte Rīga Frankfurte 230,00
5. C.F. 2 Ekonom. Lasvegasa Rīga Lasvegasa 2 253,00
6. M.U. 8 Ekonom. Amsterdama Rīga Amsterdama 1 880,00
7. Mr F. 1 - Rīga Rīga Rīga -
8. O.W. 2 Ekonom. Parīze Rīga Parīze 538,00
9. H.S.H. 1 Ekonom. Seula Rīga Seula 2 671,00
10. S.J. 1 Ekonom. Frankfurte Rīga Frankfurte 230,00
11. T. 1 Ekonom. Frankfurte Rīga Frankfurte 230,00
12. Y. and Y. 2 Ekonom. Barselona Rīga Barselona 1 056,00
13. H. 3 Ekonom. Frankfurte Rīga Frankfurte 690,00
14. A.C. 2 Ekonom. Brisele Rīga Brisele 496,00
15. T.H. 2 Ekonom. Ņujorka Rīga Ņujorka 2 367,00
16. S. brothers 10 Ekonom. Maskava Rīga Maskava 2 200,00
17. J.F. 4 Ekonom. Štutgarte Rīga Štutgarte 2 365,00
18. V.R. 2 Ekonom. Turīna Rīga Turīna 426,00
19. M.K. 1 Ekonom. Kijeva Rīga Kijeva 416,00
20. D.D. 2 Biznesa Milāna Rīga Milāna 1 640,00
Kopā 29040 eur

29 040.00

29 040.00

37

Transferi (Lidosta-viesnīca-lidosta)

Līgums, 32 mašīnas, 2 dienas, Kopējā līguma summa 8830 eur.

8 830.00

8 830.00

38

Mākslinieku rekvizītu transportēšana

Līgums, 1 kravas mašīna, 13 darba dienas, 4 gaidīšanas dienas, Kopā 20540 eur.

20 540.00

20 540.00

IZMITINĀŠANA

-

-

39

Projekta administrācijas darbinieki

Līgums, 10 cilv., 5 dienas, Kopā 5940 eur (viesnīcas nosaukums tiks precizēts)

5 940.00

5 940.00

40

Vadītājs

Līgums, 1 cilv., 4 dienas, 170 eur katrs, Kopā 680 eur (Europa Hotel vai Pegasa Pils)

680.00

680.00

41

Mākslinieki un personāls

Līgums, 42 istabas, 4 dienas, Kopējā līguma summa 22920 eur (Europa Hotel vai Pegasa Pils)

22 920.00

22 920.00

ORGANIZĒŠANAS IZMAKSAS

-

-

42

Dežurējošā automašīna

Līgums, 1 mašīna, 5 dienas, 15 st./dienā, Kopējā līguma summa 3760 eur

3 760.00

3 760.00

43

Biroja tehnikas noma (printeri, datori, interneta routeri utt.)

Nosaukums Daudzums Vienības cena, eur Kopā, eur
Printeris krāsains 1 320,00 320,00
Portatīvie datori 10 80,00 800,00
WiFi routeris, modems 1 72,00 72,00
Mobilais internets 10 24,00 240,00
Telefons 2 30,00 60,00
Dēlis pierakstiem 1 108,00 108,00 Kopā 1600 eur.

1 600.00

1 600.00

44

Kancelejas preces

Līgums, 10 rakstamo materiālu kompleti - 5 eur/gab., 10 mapes - 12 eur/gab., saspraudes 10 komplekti - 3 eur/gab., somas - 43 eur/gab., Kopā 630 eur.

630.00

630.00

45

Administrēšanas izmaksas

Līgums, 10 cilv., 5 dienas, 22 eur katrs, Kopā 1100 eur.

1 100.00

1 100.00

46

Rāciju noma

Līgums, 15 rācijas, 5 nomas dienas, Kopējā līguma summa 1400 eur

1 400.00

1 400.00

47

Telpas noma viesnīcā

Līgums, 5 nomas dienas, 144 eur/gab., Kopā 720 eur.

720.00

720.00

Iesniedzēja (paraksttiesīgās personas) vārds, uzvārds

Paraksts

Izdevumu tāme pārbaudīta, tās izmaksas ir pamatotas

atbildīgās Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienības vadītāja amats

vārds, uzvārds, paraksts, saskaņošanas datums)


4.pielikums 2015. gada _____.____________

Līgumam par līdzfinansējuma piešķiršanu Nr. ____________,

starp Jūrmalas pilsētas domi un Sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Paraton Entertainment”

PROJEKTA MĀRKETINGA UN PUBLICITĀTES PASĀKUMU PLĀNS

Projekta nosaukums : Starptautiskais Maģijas festivāls WIZARD TROPHY

Norises datumi : 2015. gada 31. jūlijā - 2. augustā

Norises vieta : Jūrmalas pilsētvide un Dzintaru koncertzāle

Projekta mārketinga un publicitātes pasākumu uzdevums - popularizēt Jūrmalu kā starptautisko pasākumu norises vietu, kā arī informēt par iespējām kūrortpilsētā un tās daudzveidīgo piedāvājumu.

1. Projekta mārketinga aktivitāšu plāns

1.1. Plānotās mārketinga aktivitātes starptautiskajā līmenī.

· „WIZARD TROPHY” festivāla prezentācija Maģijas Pasaules čempionātā, kas norisināsies no 6. līdz 11. jūlijam Itālijas pilsētā Rimini:

- FISM lekcija ar iespēju tajā piedalīties Jūrmalas pilsētas domes pārstāvjiem;

- Informācijas par festivālu Jūrmalā izvietošana oficiālajā pasākuma vietnē; www.fismitaly2015.com un www.fism.org;

- Informācijas stends Palacongressi galvenajā zālē ar informāciju par festivālu un par Jūrmalu kā tūrisma galamērķi;

- Festivāla „Wizard Trophy” logotipa izvietošana informatīvajos drukātajos materiālos (tirāža 20 000 eksemplāri) visā Itālijā notiekošā pasākuma norises laikā;

- Festivāla afišas ar informāciju par Jūrmalu izvietošana oficiālajā FISMITALY2015 dalībniekiem paredzētajā katalogā (tirāža 3 000 eksemplāri);

- un citas aktivitātes.

1.2. Planotās mārketinga aktivitātes Latvijā.

Festivāla reklāmas kampaņa Latvijas teritorijā ietver:

• Vides reklāma

- JCDecaux un Clear Channel stendi Rīgā, uz Jūrmalas šosejas, lidostā "Rīga" - kopā ne mazāk par 30 vietām (2015. gada jūlijā);

- A1 plakāti Dzintaru koncertzāles afišu stendos Jūrmalā;

- Festivāla reklāma uz Baltic Taxi taksometriem;

- "Brīnumu gadatirgus" organizēšana Jūrmalā 31.07.-2.08. - iluzionistu rekvizītu un neparastu priekšmetu izpārdošana, izklaides aktivitātes un mākslinieku performances, kas papildus informēs pilsētas viesus par festivāla norisi;

- Flajeru izplatīšana Rīgas un Jūrmalas restorānos, kafejnīcās, viesnīcās, skaistumkopšanas salonos, sporta klubos un citās vietās (kopā vairāk par 40 vietām; tirāža 15 000 gab.)

- citi mārketinga pasākumi Jūrmalā un Rīgā;

• Reklāma internetā

- Festivāla vietnes izveidošana un popularizēšana

- Google AdWords (mērķauditorija: 5 mlj.cilv.)

- Konta izveidošana sociālajā tīklā Facebook, SMM (mērķauditorija 5 mlj. cilv.)

- Tiešā reklāma www.youtube.com (mērķauditorija: 30 000 ekspozīcijas)

- baneri www.inbox.lv (5 mlj. ekspozīcijas)

- Informācija par Festivālu www.bilesuserviss.lv

· Reklāma radiostacijās

- reklāmas audio klipu atskaņošana vadošajās Latvijas radiostacijās - ne mazāk par 50 spotiem 2015. gada jūlijā

2. Projekta publicitātes aktivitāšu plāns

Mērķauditorija : Starptautiskie, nacionālie un reģionālie plašsaziņas līdzekļi.

Publicitātes mērķis : vismaz 300 publikācijas Latvijas un ārzemju medijos (drukātie mediji, interneta portāli, TV un radio sižeti, bloga ieraksti). Publicitātes proporcija: 40% latviešu valodā, 30% krievu valodā, 30% citās svešvalodās.

2.1. Plānotās publicitātes aktivitātes starptautiskajā līmenī.

· Epizožu sērijas par Jūrmalu kā tūrisma galamērķi, kur notiek „Wizard Trophy” starptautiskais festivāls, veidošana ar profesionālās CNN komandas dalību.

· Informācijas par „Wizard Trophy” festivālu izplatīšana ar lielāko Eiropas un pasaules mediju starpniecību.

· Personīgi adresētu vēstuļu nosūtīšana Magu un Iluzionistu sabiedrības locekļiem (divas reizes nedēļā 50.000 adresātiem uz vairāk nekā 50 valstīm), aicinot viņus apmeklēt „Wizard Trophy” festivālu Jūrmalā.

· Starptautisko mediju pārstāvju (žurnālistu) aicināšana uz festivālu.

2.2. Plānotās publicitātes aktivitātes Latvijā.

Festivāla PR kampaņa Latvijas teritorijā ietver:

· Preses konferenču organizēšana (jūnija sākumā un pirms Festivāla sākuma; kopā 2 reizes);

· Preses relīžu izsūtīšana visiem Latvijas masu medijiem (vienu reizi nedēļā, kopā 9 preses relīzes);

· Informācijas par festivāla norisi izvietošana sekojošajos mēneša izdevumos: UNA, Pastaiga (izdevumi latviešu un krievu valodā), LILIT (izdevumi latviešu un krievu valodā), L'Officiel Latvija (izdevumi latviešu un krievu valodā), Baltic Outlook, Titanium;

· Sižeti galvenajos Latvijas TV kanālos;

· Rakstu un interviju publicēšana lielākajos Latvijas drukātajos medijos un interneta portālos;

· Festivāla ziņas galveno Latvijas radiostaciju ēterā.

*Projekta mārketinga un publicitātes pasākumu plāna pozīcijas projekta realizācijas gaitā var tikt aizvietotas ar ekvivalentām pozīcijām.


5.pielikums 2015. gada _____.____________

Līgumam par līdzfinansējuma piešķiršanu Nr. ____________,

starp Jūrmalas pilsētas domi un Sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Paraton Entertainment”

JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES

LĪDZFINANSĒTĀ PROJEKTA PĀRSKATS / ATSKAITE

Sastādīta 2 eksemplāros,

no kuriem viens eksemplārs glabājas pie Finansējuma saņēmēja, otrs pie Līdzfinansētāja.

Saskaņā ar

LĪGUMU PAR

LĪDZFINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANU Nr.

starp Jūrmalas pilsētas domi (JPD)

un Sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Paraton Entertainment”

Finansējuma saņēmējs

Datums

Mēnesis

Gads

Datums

Mēnesis

Gads

no

līdz

ir īstenots projekts

1. Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums

EUR apmērā, kas saņemts

bankas kontā nr.

ir izlietots sekojoši:

1.1.

Nr.p.k.

Tāmes pozīcijas nosaukums

Pozīcijas summa tāmē (EUR)

Izmaksu apliecinošo dokumentu nosaukums

(noslēgtā līguma Nr. un rēķina Nr.)

un izmaksas saņēmējs

Izmaksas datums

Izmaksas summa (EUR)

Pavisam kopā :

EUR

(summa vārdiem)

1.2. (aizpilda gadījumā, ja kāda no izmaksām veikta avansā fiziskai personai izdevumu veikšanai)

Avansa norēķina

Nr. ___________________ atšifrējums

datums

mēnesis

gads

Nr.p.k.

Darījuma datums

Darījuma summa (EUR)

Kam, par ko un pēc kāda dokumenta (nosaukums un nr.) samaksāts

2. Finansējuma saņēmēja un tā sponsoru finansējums

EUR apmērā

ir izlietots sekojoši:

Finansējuma saņēmēja, sponsoru un citu atbalstītāju finansējuma izlietojuma atskaite:

Nr.p.k.

Tāmes pozīcijas nosaukums

Pozīcijas summa tāmē (EUR)

Izmaksu apliecinošo dokumentu nosaukums

(noslēgtā līguma Nr., rēķina Nr., maksājuma uzdevuma Nr.)

un izmaksas saņēmējs

Izmaksas datums

Izmaksas summa (EUR)

Pavisam kopā :

EUR

(summa vārdiem)

5. Projekta rakstiskā atskaite

Projekta vadītājs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Apstiprinu, ka Jūrmalas pilsētas domes pārskaitītie finanšu līdzekļi (piešķirtais līdzfinansējums) projekta realizācijas gaitā izlietots atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un projektā paredzētajiem mērķiem. Ar projektu saistītā finanšu dokumentācija tiks saglabāta

(finansējuma saņēmēja nosaukums - organizācija)

(adrese, tālrunis )

5 gadus no šīs atskaites iesniegšanas Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Stratēģiskās un biznesa plānošanas nodaļai.

(Finansējuma saņēmēja galvenā grāmatveža paraksts)

(vārds, uzvārds)

(Finansējuma saņēmēja pārstāvja paraksts)

(vārds, uzvārds)

z.v.

Datums

Mēnesis

Gads

Vieta

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pārskatu pieņēma Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Stratēģiskās un biznesa plānošanas nodaļas darbinieks:

Datums

Mēnesis

Gads

(vārds, uzvārds) (paraksts)

z.v.


Lejupielāde: DOC un PDF