Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 11.jūnijāNr. 223

protokols Nr. 11, 19. punkts

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu
projekta „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība III kārta” īstenošanai

Saskaņā ar likuma „Par valsts budžetu 2015.gadam” 14.panta pirmo daļu un pamatojoties uz Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 6. un 7.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei pieņemt lēmumu, kurā atbalstīts Jūrmalas pilsētas pašvaldības lēmums ņemt aizņēmumu 6 361 742 euro apmērā Valsts kasē ar Valsts kases noteikto procentu likmi pie nosacījuma, ka gada procentu likmes fiksēšanas periods tiek noteikts ik pēc gada, vai citā kredītinstitūcijā ar izdevīgākiem nosacījumiem, projekta „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība III kārta” īstenošanai – sabiedrības ar ierobežotu atbildību „JŪRMALAS ŪDENS”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003275333, pamatkapitāla palielināšanai, tajā skaitā, pa gadiem:

1.1. 2015.gadā – 4 537 410 euro;

1.2. 2016.gadā – 1 824 332 euro.

2. Noteikt, ka aizņēmums atmaksājams divdesmit gados no līguma noslēgšanas brīža, pamatsummas atmaksu uzsākot ar 2016.gada 20.septembri.

3. Noteikt, ka aizņēmuma atmaksa tiek garantēta ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF