Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 11.jūnijāNr. 230

protokols Nr. 11, 29. punkts

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu un
sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu

Pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamajām mājām” 4.panta pirmo daļu, trešās daļas 1.punktu, 5.panta pirmās daļas 1.un 3.punktu, 11.panta pirmo un otro daļu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Dzīvokļu komisijas 2015.gada 5.maija sēdes atzinumu (protokols Nr.8.1-1/4) un 2015.gada 11.maija ārkārtas sēdes atzinumu (protokols Nr.8.1-1/5), Jūrmalas pilsētas domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 2015.gada 13.maija sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-25/8), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noteikt sociālā dzīvokļa statusu neizīrētam pašvaldības dzīvoklim Nr.64, Raiņa ielā 62 un dzīvoklim Nr.9, Skolas ielā 44, Jūrmalā.

2. Noslēgt sociālo dzīvojamo telpu īres līgumus saskaņā ar lēmuma pielikumu.

3. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļai divu nedēļu laikā sagatavot lēmuma pielikumā minētos īres līgumus.

4. Ja viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas īres līgums netiek noslēgts īrnieka vainas dēļ, šis lēmums attiecīgajā daļā par konkrēto īrnieku zaudē spēku.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 11.jūnija lēmumam Nr.230

(protokols Nr.11, 29.punkts)

Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu

Nr.p.k.

Personas vārds, uzvārds, personas kods

Esošās dzīvojamās telpas adrese

Izīrējamās sociālās dzīvojamās telpas adrese, istabu skaits,

dzīvojamā (kopējā) platība,

personu skaits

Lēmums

1.

A.P.,

***

Ziņas par deklarēto dzīvesvietu ***, Jūrmalā, anulētas 27.03.2015.

***, Jūrmala,

1 istaba ar koplietošanas telpām,

18,30 (22,08) m2

1 persona

1.Piešķirt sociālo dzīvojamo telpu ***.

2.Noslēgt līgumu par sociālās dzīvojamās telpas īri uz 6 mēnešiem.

2.

I.T.,

***

No 25.02.1988. dzīvesvieta deklarēta ***, Jūrmalā.

Ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulētas 13.11.2014.

***, Jūrmala,

1-istabas dzīvoklis,

14,40 (16,50) m2

1 persona

1.Piešķirt sociālo dzīvojamo telpu ***.

2.Noslēgt līgumu par sociālās dzīvojamās telpas īri uz laiku līdz 30.06.2015.


Lejupielāde: DOC un PDF