Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 11.jūnijāNr. 231

protokols Nr. 11, 30. punkts

Par dienesta dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.panta pirmo un otro daļu, 23.pantu, 26.panta otro, ceturto un piekto daļu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Dzīvokļu komisijas 2015.gada 5.maija sēdes atzinumu (protokols Nr.8.1-1/4) un Jūrmalas pilsētas domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 2015.gada 13.maija sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-25/8), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Pagarināt dienesta dzīvojamo telpu dienesta viesnīcā īres līgumus saskaņā ar lēmuma pielikumu.

2. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļai divu nedēļu laikā sagatavot lēmuma pielikumā minētos īres līgumus.

3. Ja viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas īres līgums netiek noslēgts īrnieka vainas dēļ, šis lēmums attiecīgajā daļā par konkrēto īrnieku zaudē spēku.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 11.jūnija lēmumam Nr.231

(protokols Nr.11, 30.punkts)

Par dienesta dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu

Nr.p.k.

Personas vārds, uzvārds,

personas kods

Esošās dzīvojamās telpas adrese, iesniedzēja deklarēšanās gads

Izīrējamās dienesta dzīvojamās telpas adrese, istabu skaits,

dzīvojamā (kopējā) platība,

personu skaits

Darbavieta

Lēmums

1.

J.D.,

***

***, Jūrmala,

2012.

***, Jūrmala,

1-istabas dzīvoklis

dienesta viesnīcā,

17,30 (26,30) m2,

1 persona

Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Jūrmalas iecirkņa Kārtības policijas nodaļa

Pagarināt īres līgumu uz 3 gadiem, bet ne ilgāk kā uz dienesta laiku Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Jūrmalas iecirknī.

2.

V.P.,

***

***, Jūrmala,

2009.

***, Jūrmala,

1-istabas dzīvoklis

dienesta viesnīcā,

11,90 (19,80) m2,

2 personas

(sieva D.R. ***)

Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvalde

Pagarināt īres līgumu uz 3 gadiem, bet ne ilgāk kā uz darba attiecību laiku Jūrmalas pilsētas pašvaldībā.


Lejupielāde: DOC un PDF