Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 11.jūnijāNr. 238

protokols Nr. 11, 37. punkts

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalsta piešķiršanu personām
ar izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas pilsētas attīstībā

Atbilstoši Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2014.gada 18.decembra saistošo noteikumu Nr.38 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalsta piešķiršanu personām ar izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas pilsētas attīstībā” (turpmāk - Saistošie noteikumi Nr.38) 11.punktam, Jūrmalas pilsētas dome, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalsta personām ar izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas pilsētas attīstībā piešķiršanas komisijas (turpmāk - komisija) atzinumu, lemj par Jūrmalas pilsētas pašvaldības materiāla pabalsta piešķiršanu personām ar izciliem valstiska mēroga sasniegumiem noteiktajā nozarē, kas devuši būtisku ieguldījumu attiecīgās nozares attīstībā un popularizēšanā, veicinājuši pozitīvu Jūrmalas pilsētas tēlu un cēluši Jūrmalas pilsētas prestižu (turpmāk – pabalsts) [..].

Jūrmalas pilsētas domē 2015.gada 11.februārī tika saņemts Akciju sabiedrības „Latvijas Gāze”, reģistrācijas Nr.40003000642, 2015.gada 30.janvāra iesniegums Nr.01-16-1/308 „Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu E.F.” (turpmāk – iesniegums) ar lūgumu piešķirt pabalstu E.F., personas kods *** (turpmāk – E.F.). Iesniegumā tika norādīti E.F. izcili valstiska mēroga sasniegumi komunālajā nozarē.

Savukārt 2015.gada 12.februārī Jūrmalas pilsētas domē tika saņemts Akciju sabiedrības „Latvijas Gāze” pieteikums par pabalsta piešķiršanu E.F. (turpmāk – pieteikums) atbilstoši Saistošo noteikumu Nr.38 7.1.apakšpunktam.

Saskaņā ar Saistošo noteikumu Nr.38 9.punktu [..] komisija individuāli izvērtē katra pabalsta saņēmēja pretendenta jautājumu attiecībā uz Saistošo noteikumu Nr.38 1.punktā noteiktajiem kritērijiem un atklāti balsojot pieņem atzinumu par pabalsta piešķiršanas nepieciešamību vai nepiešķiršanu [..].

Komisija 2015.gada 18.maijā izskatīja Akciju sabiedrības „Latvijas Gāze” pieteikumu un pieņēma atzinumu par pabalsta piešķiršanas nepieciešamību E.F. (protokols Nr.1.2-47/2).

Saskaņā ar Saistošo noteikumu Nr.38 12.punktu, pirms pabalsta saņemšanas pretendents Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldē iesniedz iesniegumu par pabalsta piešķiršanu. Pabalsts tiek izmaksāts katru mēnesi līdz katra nākamā mēneša 20.datumam, to pārskaitot uz pabalsta saņēmēja norādīto norēķinu kontu kredītiestādē.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 68.panta pirmo daļu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2014.gada 18.decembra saistošo noteikumu Nr.38 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalsta piešķiršanu personām ar izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas pilsētas attīstībā” 11. un 12.punktu, ievērojot Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalsta personām ar izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas pilsētas attīstībā piešķiršanas komisijas 2015.gada 18.maija sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-47/2), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Piešķirt pabalstu E.F., personas kods ***.

2. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldei veikt pabalsta izmaksu Saistošo noteikumu Nr.38 12.punktā noteiktajā kārtībā.

3. Noteikt, ka šis lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad E.F. ir iesniedzis Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldē iesniegumu par pabalsta piešķiršanu.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF