Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 11.jūnijāNr. 240

protokols Nr. 11, 39. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra
lēmuma Nr.693 atcelšanu

Pamatojoties uz M.A., personas kods ***, (turpmāk – Iesniedzējs) 2015.gada 22.aprīļa iesniegumu, kas reģistrēts ar Nr.14-3/1843 (turpmāk – Iesniegums) ar lūgumu atcelt Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2012.gada 20.decembra lēmumu Nr.693 „Par vidi degradējošām būvēm Jūrmalā, Brocēnu ielā 25, kadastra apzīmējumi 1300 026 1318 001, 1300 026 1318 002, 1300 026 1318 003, 1300 026 1318 004, 1300 026 1318 005” (turpmāk – Lēmums Nr.693), Dome konstatēja šādus lietā svarīgus faktus:

[1] Dome 2012.gada 20.decembrī pieņēma Lēmumu Nr.693, ar kuru noteica degradējošas būves statusu būvēm Jūrmalā, Brocēnu ielā 25, kadastra apzīmējumi 1300 026 1318 001, 1300 026 1318 002, 1300 026 1318 003, 1300 026 1318 004, 1300 026 1318 005.

[2] Dome 2013.gada 2.maijā pieņēma lēmumu Nr.259 „Par būves ar kadastra apzīmējumu 1300 026 1318 001 konservāciju un būvju ar kadastra apzīmējumiem 1300 026 1318 002, 026 1318 003, 026 1318 004, 026 1318 005 nojaukšanu Brocēnu ielā 25, Jūrmalā” (turpmāk – Lēmums Nr.259), ar kuru uzdeva nekustamā īpašuma Brocēnu ielā 25, Jūrmalā īpašniekam T.M., personas kods ***, līdz 2013.gada 1.septembrim veikt būves ar kadastra apzīmējumu 1300 026 1318 001 konservāciju un būvju ar kadastra apzīmējumiem 1300 026 1318 002, 1300 026 1318 003, 1300 026 1318 004, 1300 026 1318 005 nojaukšanu.

[3] Pamatojoties uz Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģijas 2014.gada 28.aprīļa lēmumu lietā Nr.c04157314; C-1573/13 Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000056540, zemesgabala Brocēnu ielā 25, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 026 1318 (turpmāk – Zemesgabals) un ēkām ar kadastra apzīmējumiem 1300 026 1318 001, 1300 026 1318 002, 1300 026 1318 003, 1300 026 1318 004 un 1300 026 1318 005 (turpmāk – Ēkas) ir reģistrēts jauns īpašnieks – Iesniedzējs.

[4] Domes Pilsētplānošanas nodaļa (turpmāk – Pilsētplānošanas nodaļa) 2015.gada 30.martā saņēma Iesniedzēja iesniegumu, kas reģistrēts ar Nr.14-3/1390 (turpmāk – Iesniegums Nr.14-3/1390) ar lūgumu izsniegt izziņu par Ēku neesamību dabā. Iesniegumā Nr.14-3/1390 arī norādīts, ka īpašuma iegādes brīdī Ēkas bija nojauktas, bet īpašumā atradās nojaukto Ēku būvgruži, 2014.gada jūnijā Iesniedzējs ir veicis īpašuma sakārtošanu un būvgružu izvešanu. Iesniegumā Nr.14-3/1390 pielikumā pievienots 2015.gada 27.marta sabiedrības ar ierobežotu atbildību „V SERVICE”, vienotais reģistrācijas Nr.40003920717, apliecinājums Nr.03/5 par izvestiem būvgružiem Brocēnu ielā 25, Jūrmalā.

[5] Domes Būvvalde 2015.gada 14.aprīlī pieņēma lēmumu izsniegt Iesniedzējam izziņu Nr.530 par Ēku neesamību Brocēnu ielā 25, Jūrmalā.

Ņemot vērā minēto un, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 85.panta pirmo daļu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada 26.septembra saistošo noteikumu Nr.39 „Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā” 7.punktu, Būvvaldes komisijas 2015.gada 14.aprīļa izsniegto izziņu Nr.530 par Ēku neesamību Brocēnu ielā 25, Jūrmalā, Dome nolemj:

Atcelt Domes 2012.gada 20.decembra lēmumu Nr.693 „Par vidi degradējošām būvēm Jūrmalā, Brocēnu ielā 25, kadastra apzīmējumi 1300 026 1318 001, 1300 026 1318 002, 1300 026 1318 003, 1300 026 1318 004, 1300 026 1318 005”.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF