Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 11.jūnijāNr. 241

protokols Nr. 11, 40. punkts

Par zemes vienības sadales apstiprināšanu
Cīruļu ielā 51, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „INTRA MTD”, vienotais reģistrācijas Nr.40003651061, 2015.gada 22.maija iesniegumu Nr.9, kas Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Domē) reģistrēts ar Nr.14-3/2503, ar lūgumu Domei apstiprināt zemes īpašuma Cīruļa ielā 51, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 017 3905 sadali (turpmāk – zemes vienība), Dome konstatē:

Zemes vienības sadale izstrādāta pēc zemes vienības kopīpašnieka G.U., personas kods *** priekšlikuma, saskaņā ar Domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.19 (protokols Nr.14, 37.punkts) „Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāns) grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātajiem Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un Domes 2008.gada 3.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Cīruļu ielā 51 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” (turpmāk – Detālplānojums) apstiprināto grafisko daļu „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana”, kura ir saskaņota ar kopīpašnieku I.L., personas kods ***.

Kopīpašnieku īpašuma tiesības uz zemes vienību ir nostiprinātas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1009.

Kreditors Nordea Bank AB, vienotais reģistrācijas Nr.5164060120, ir sniedzis piekrišanu 2015.gada 21.maijā Nr. IZ/4212/2015 zemes vienības reālai sadalei.

Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 19.panta pirmo daļu Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālā nodaļa 2008.gada 31.martā sniegusi Detālplānojumam un tā grafiskajai daļai atzinumu Nr.1226.

Zemes ierīcības likuma 9.panta otrajā daļā noteikts, ka Projektētajai teritorijai, kurai ir spēkā esošs detālplānojums, bet jāveic arī zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšana, zemes ierīcības projektu var izstrādāt kā papildinājumu detālplānojumam, ievērojot šā likuma nosacījumus attiecībā uz zemes ierīcības projekta izstrādi.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 9.panta otro daļu, 11.pantu otro daļu, 19.panta otro daļu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 8., 11.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr.61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 14., 15., 19.punktu (apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”), Lēmumu Nr.66 un 2015.gada 3.jūnijā Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/11), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības Cīruļu ielā 51, Jūrmalā, ar kopējo platību 5302 m2 sadali, atdalot zemes vienības daļu 1700 m2 platībā un piešķirot adresi Īves iela 6, Jūrmala, atdalot zemes vienības daļu 1801 m2 platībā un piešķirot adresi Cīruļu iela 51A, Jūrmala. Noteikt, ka zemes vienības Cīruļu ielā 51, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas atdalīšanas ir 1801 m2 saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

1.1. noteikt, ka zemes vienībai Cīruļu ielā 51, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601);

1.2. zemes vienībai Cīruļu ielā 51, Jūrmalā, noteikt jaunus apgrūtinājumus (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

1.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (kods: 7311010300);

1.2.2. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – sarkanā līnija (kods: 7312030100);

1.2.3. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar drenām un atklātiem grāvjiem (kods: 7312010400).

1.3. Uzdot zemes vienības Cīruļu ielā 51, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

2. Izveidot zemes vienību Īves iela 6, Jūrmalā, ar kopējo platību 1700 m2 saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

2.1. noteikt, ka zemes vienības Īves ielā 6, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

2.2. noteikt nekustamā īpašuma apgrūtinājumus zemes vienībai Īves ielā 6, Jūrmalā (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

2.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (kods: 7311010300);

2.2.2. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – sarkanā līnija (kods: 7312030100);

2.3. Uzdot zemes vienības Īves ielā 6, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

3. Izveidot zemes vienību Cīruļu ielā 51A, Jūrmalā, ar kopējo platību 1801 m2 saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

3.1. noteikt, ka zemes vienības Cīruļu ielā 51A, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve– 0601.

3.2. noteikt nekustamā īpašuma apgrūtinājumus zemes vienībai Cīruļu iela 51A, Jūrmalā (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

3.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (kods: 7311010300);

3.2.2. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – sarkanā līnija (kods: 7312030100);

3.2.3. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar drenām un atklātiem grāvjiem (kods: 7312010400).

3.3. Uzdot zemes vienības Cīruļu ielā 51A, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

4. Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr. 1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 43.punktu Jūrmalas pilsētas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvai nodaļai nodrošināt šī lēmuma nosūtīšanu Valsts zemes dienestam.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes
2015.gada 11.jūnija lēmumam Nr.241
(protokols Nr.11, 40.punkts)

PDF


Lejupielāde: DOC un PDF