Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 11.jūnijāNr. 242

protokols Nr. 11, 41. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu
Asaru prospektā 32, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu „INTRA MTD”, vienotais reģistrācijas Nr.40003651061, 2015.gada 18.maija iesniegumu Nr.8, kas Jūrmalas pilsētas domē reģistrēts ar Nr.14-3/2379 , ar lūgumu Jūrmalas pilsētas domei apstiprināt zemes īpašuma Asaru prospektā 32, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 016 2501, zemes ierīcības projektu, Jūrmalas pilsētas dome konstatē:

Sabiedrība ar ierobežotu „INTRA MTD” ir saņēmusi zemes vienības Asaru prospektā 32, Jūrmalā, (turpmāk – zemes vienība) kopīpašnieka E.G. (personas kods ***) 2015.gada 3.marta iesniegumu ar lūgumu izstrādāt zemes ierīcības projektu minētajam nekustamajam īpašumam.

Zemes ierīcības projekts izstrādāts saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2015.gada 22.janvāra lēmumu Nr. 14-9/18 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Asaru prospektā 32, Jūrmalā”. Projekta mērķis ir zemes vienības sadalīšana, izveidojot divas 760 m2 un 824 m2 lielas zemes vienības.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktu, 8.panta pirmās daļas 3.punktu, 11.panta otro daļu - zemes vienība nav apgrūtināta ar kredītsaistībām,19.panta pirmo daļu (2015.gada 27.martā saņemts Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālās nodaļas skaņojums Nr.442249.edoc.) 19.panta otro daļu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8.apakšpunktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 9.1. un 11.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr.61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 14., 15. un 16. apakšpunktiem (apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”), un 2015.gada 3.jūnija Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/11), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības Asaru prospektā 32, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 016 2501, zemes ierīcības projektu saskaņā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „INTRA MTD” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu.

2. Apstiprināt zemes vienības Asaru prospektā 32, Jūrmalā, ar kopējo platību 1584 m2 sadali, atdalot zemes vienības daļu 824 m2 platībā un piešķirot adresi Asaru prospekts 34, Jūrmala. Noteikt, ka zemes vienības Asaru prospektā 32, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas atdalīšanas ir 760 m2 saskaņā ar lēmuma grafisko pielikumu:

2.1. noteikt, ka zemes vienībai Asaru prospektā 32, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve – nekustamā īpašuma lietošanas mērķa kods 0601;

2.2. zemes vienībai Asaru prospektā 32, Jūrmalā, atcelt nekustamā īpašuma apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.4488 III.daļas 1.iedaļas ierakstā Nr.1.1. un 2.1. un noteikt jaunus apgrūtinājumus (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

2.2.1 Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas objektu klasifikatora kods 7311010300);

2.2.2 ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju (kods 7312040200).

2.3. uzdot zemes vienības Asaru prospektā 32, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

3. Izveidot zemes vienību Asaru prospekts 34, Jūrmalā, ar kopējo platību 824 m2 saskaņā ar lēmuma grafisko pielikumu:

3.1. noteikt, ka zemes vienības Asaru prospekts 34, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve – nekustamā īpašuma lietošanas mērķa kods 0601;

3.2. noteikt nekustamā īpašuma apgrūtinājumus zemes vienībai Asaru prospekts 34, Jūrmalā (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

3.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas objektu klasifikatora kods 7311010300);

3.2.2. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – sarkanā līnija (kods 7312030100);

3.2.3. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju (kods 7312040200).

3.3. uzdot zemes vienības Asaru prospekts 34, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

3.4. likvidēt adresi ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 016 2501 007 Asaru prospekts 32, korpuss 7, Jūrmala, un piešķirt adresi Asaru prospekts 34, Jūrmala.

4. Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 43.punktu Jūrmalas pilsētas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvai nodaļai nodrošināt šī lēmuma nosūtīšanu Valsts zemes dienestam.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes
2015.gada 11.jūnija lēmumam Nr.242
(protokols Nr.11, 41.punkts)

PDF


Lejupielāde: DOC un PDF