Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 11.jūnijāNr. 243

protokols Nr. 11, 42. punkts

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu privatizācijas
vajadzībām zemes vienībai Rīgas ielā 41, Jūrmalā

Izskatot valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra”, vienotais reģistrācijas Nr.40003192154, (turpmāk – PA), 2015.gada 19.marta iesniegumu, kas Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) reģistrēts ar Nr.1.1-25/3217, ar lūgumu Domei noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi (turpmāk – NĪLM) zemes vienībai Rīgas ielā 41, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 008 3509 (turpmāk – zemes vienība) privatizācijas vajadzībām, Dome konstatē:

Zemes vienība izveidota saskaņā ar Jūrmalas pilsētas zemes komisijas 2003.gada 7.februāra lēmumu Nr.62 „Par zemesgabala izveidošanu Jūrmalā, Rīgas ielā 41”, nosakot, ka zemes vienības lietošanas mērķis ir ugunsdrošības iestāžu apbūve (kods: 0906).

Pamatojoties uz Valsts zemes dienesta Kadastra informācijas datiem zemes vienības NĪLM ir Valsts aizsardzības nozīmes objektu, drošības, policijas, ugunsdzēsības un glābšanas, robežsardzes un soda izciešanas iestāžu apbūve (kods 0906).

Uz zemes vienības atrodas ugunsdzēsēju depo (kadastra apzīmējums 1300 008 3509 001) saimniecības ēka (kadastra apzīmējums 1300 008 3509 002) noliktava (kadastra apzīmējums 1300 008 3509 005).

Īpašuma tiesības uz zemes vienību nostiprinātas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000182176 Latvijas valstij Finanšu ministrijas personā.

Ar Ministru kabineta 2010.gada 22.jūnija rīkojumu Nr.346 „Par valsts īpašuma objekta Rīgas ielā 41, Jūrmalā, nodošanu privatizācijai” valsts īpašuma objekts – zemes vienība ir nodots PA pārņemt to savā valdījumā.

Zemes vienība ar platību 1975 m2 saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 apstiprināto Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu (turpmāk – Noteikumi) apstiprināšanu atrodas Sabiedriskās apbūves teritorijās (5SA2).

Noteikumu 195.6.punkts nosaka, ka Sabiedriskās apbūves teritorijas ir noteiktas ar mērķi nodrošināt sabiedrībai nozīmīgu pakalpojumu pieejamību. Sabiedriskās apbūves teritorijas vispārīgā gadījumā ir plānotas pašvaldības izglītības, kultūras, veselības un citām sociālo pakalpojumu iestādēm.

Saskaņā ar Noteikumu 279.punktu atļautā izmantošana, Sabiedriskās apbūves teritorijās (5SA2) ir:

1. Izglītības pakalpojumu objekts – Pirmsskolas izglītības iestāde, izglītības iestāde, kultūras iestāde.

2. Kultūras objekts - kultūras iestāde, izklaides centrs, izklaides komplekss – kompleksa teritorijas apbūve, kurā ietilpst ēkas un telpas koncertiem, izstādēm, filmu demonstrēšanai, mūzikas un deju pasākumiem, kazino, restorāniem, kafejnīcām un citiem izklaides veidiem. Kompleksā var būt arī dažādas specializācijas viesnīcas un sporta būves.

3. Kūrorta objekts - ārstniecības iestāde, sanatorija, kūrorta poliklīnika, procedūru kabineti, peldiestāde (vannu māja), atklāti dūņu un ūdeņu baseini, baseini atklātā ūdenī (norobežota akvatorijas daļa vai peldošs baseins), viesnīca, pludmales centrs.

4. Veselības aprūpes objekts – slimnīca, neatliekamās medicīniskās palīdzības stacija, sanatorija, poliklīnika, ģimenes ārsta prakse, specializēto medicīnisko un kūrorta pakalpojumu kabineti.

5. Sociālo pakalpojumu objekts - sociālās palīdzības dienests, aģentūra, sociālās aprūpes iestāde, birojs, sociālās rehabilitācijas dienas centrs, kabinets, u.c. sociālo terapiju centri, kabineti, aprūpē iesaistīto sabiedrisko organizāciju un iedzīvotāju pašpalīdzības grupu telpas un klubi, nodarbinātības aģentūra, pansionāti, patversmes.

6. Viesnīca.

7. Sabiedriskās ēdināšanas objekts.

8. Pārvaldes objekts - valsts un pašvaldību administrāciju ēkas, vēstniecība, tiesa.

Ministru kabineta 2009.gada 18.augusta noteikumu Nr.946 „Noteikumi par apbūvēta zemesgabala vērtības noteikšanu privatizācijas vajadzībām” 5., 6.2.punkts nosaka, ka Pašvaldība izvērtē, vai zemesgabalam noteiktais kadastrā reģistrētais lietošanas mērķis atbilst vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā norādītajai atļautajai zemes izmantošanai, ja pašvaldībā ir stājies spēkā vietējās pašvaldības teritorijas plānojums, kas izstrādāts saskaņā ar Teritorijas plānošanas likumu, un zemesgabala kadastrā reģistrētais lietošanas mērķis nesakrīt ar teritorijas plānojumā norādīto atļauto izmantošanu, - par zemesgabala privatizācijas lietošanas mērķi nosaka teritorijas plānojumā norādīto atļauto izmantošanu”.

Zemes vienības noteiktais kadastrā reģistrētais lietošanas mērķis nesakrīt ar teritorijas plānojumā norādīto atļauto izmantošanu, tādēļ par zemesgabala privatizācijas lietošanas mērķi nosakāms teritorijas plānojumā norādītā atļautā izmantošana.

NĪLM maiņu reglamentē Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumi Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” (turpmāk – Noteikumi Nr.496) 17.6.punkts: „Lietošanas mērķa maiņu ierosina, ja pēc izmaiņām teritorijas plānojumā neapbūvētai zemes vienībai iepriekš noteiktais apbūves zemes lietošanas mērķis neatbilst teritorijas plānojumā noteiktajai plānotajai (atļautajai) izmantošanai”.

Noteikumu Nr.496 14.3.punkts pasaka, ka apbūves zeme šo noteikumu izpratnē ir neapbūvēta zeme, uz kuras vietējās pašvaldības teritorijas plānojums paredz apbūvi un detālplānojums nav nepieciešams, un zemes vienība pēc platības atbilst apbūves noteikumos noteiktajām apbūves prasībām.

Ņemot vērā to, ka zemes vienības pašreizējais NĪLM (kods 0906) neatbilst Noteikumu 279.punktā noteiktajai atļautajai Sabiedrisk ās apbūves teritorijas (5SA2) izmantošanai NĪLM ir jāmaina.

Zemes vienībai NĪLM (kods 0906) ir jāmaina uz NĪLM Ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve (kods 0902) saskaņā ar Noteikumu 195.6.punktā noteikto un Noteikumu 279.punktā atļauto zemes vienības izmantošanu.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 18.augusta noteikumu Nr.946 „Noteikumi par apbūvēta zemesgabala vērtības noteikšanu privatizācijas vajadzībām” 5., 6.2., 10.11.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 14.3., 17.6.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 apstiprināto Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 195.6, 279.punktu un 2015.gada 6.maija Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/10), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Mainīt zemes vienībai Rīgas ielā 41, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 008 3509, zemes vienības platība 1975 m2 nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no Valsts aizsardzības nozīmes objektu, drošības, policijas, ugunsdzēsības un glābšanas, robežsardzes un soda izciešanas iestāžu apbūve (kods 0906) uz nekustamā īpašuma lietošanas mērķi Ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve (kods 0902).

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF