Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 11.jūnijāNr. 246

protokols Nr. 11, 46. punkts

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu
zemesgabalam Dzintaru prospektā 17, Jūrmalā

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 98.punktu, izskatot zemesgabala kopīpašnieces I.K. (personas kods ***) un zemesgabala kopīpašnieka „Easton Development Limited”, reģistrācijas Nr.099925, juridiskā adrese: Salamat House, La Poudriere Lane, Viktorija, Mahe, Seišelu salas, pilnvarotā pārstāvja M.E. (personas kods ***) 2014.gada 17.decembra iesniegumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Dzintaru prospektā 17, Jūrmalā, un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) Attīstības un vides jautājumu komitejas 2015.gada 8.aprīļa atzinumu (protokols Nr.1.2-21/8), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Uzsākt detālplānojuma izstrādi zemesgabalam Dzintaru prospektā 17, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 008 1107, saskaņā ar 1.pielikumu.

2. Apstiprināt darba uzdevumu detālplānojuma izstrādei zemesgabalam Dzintaru prospektā 17, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 008 1107, saskaņā ar 2.pielikumu.

3. Par detālplānojuma izstrādes zemesgabalam Dzintaru prospektā 17, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 008 1107, vadītāju iecelt Domes Pilsētplānošanas nodaļas vecāko teritorijas plānotāju Ritu Ansuli.

4. Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram slēgt līgumu par detālplānojuma izstrādes zemesgabalam Dzintaru prospektā 17, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 008 1107, finansēšanu saskaņā ar 3.pielikumu.

5. Detālplānojuma izstrādes vadītājam ievietot paziņojumu un lēmumu par detālplānojuma projekta zemesgabalam Dzintaru prospektā 17, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 008 1107, uzsākšanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā.

6. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt paziņojumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Dzintaru prospektā 17, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 008 1107, vietējā pašvaldības laikrakstā un ievietot Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes
2015.gada 11.jūnija lēmumam Nr.246
(protokols Nr.11, 46.punkts)

PDF2.pielikums Jūrmalas pilsētas domes
2015.gada 11.jūnija lēmumam Nr.246
(protokols Nr.11, 46.punkts)

DARBA UZDEVUMS DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDEI
zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru prospektā 17
(kadastra Nr. 1300 008 1107, zemesgabala platība 3452 kv.m)

1. Zemesgabala īpašnieki:

I.K. (personas kods ***),

„Easton Development Limited”, (reģistrācijas Nr.099925)

2. Detālplānojuma izstrādes ierosinātāji:

I.K. (personas kods ***).

„Easton Development Limited”, (reģistrācijas Nr.099925)

pilnvarotais pārstāvis M.E. (personas kods ***)

3.Detālplānojuma izstrādes pamatojums

Detālplānojuma izstrādes nepieciešamību nosaka 2014.gada 14.oktobra Ministru Kabineta noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 39.1.punkts un Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 457.1.punkts.

4.Detālplānojuma izstrādes mērķis

Izstrādāt detālplānojumu, izvērtējot zemesgabala sadalīšanas iespējas atbilstoši kopīpašumā esošajām daļām, nosakot esošo ēku rekonstrukcijas un jaunas savrupmājas būvniecības nosacījumus. Detālplānojumā noteikt maksimālos apbūves rādītājus zemesgabalā - apbūves intensitāti, blīvumu un augstumu zemesgabalā, kā arī plānoto (atļauto) izmantošanu un izmantošanas aprobežojumus, vadoties pēc Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, Latvijas Republikas būvnormatīviem, vides un ekoloģiskajiem apstākļiem.

5.Zemesgabala Dzintaru prospektā 17, Jūrmalā raksturojums

5.1. Zemesgabals atrodas Dzintaru rajonā, teritorijā starp Mālpils ielu, Madonas ielu, Dzintaru prospektu un perspektīvo veloceliņu.

5.2. Īpašie apstākļi: saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” zemesgabals atrodas Jauktā dzīvojamās apbūves teritorijā (6JDz), Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā, Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā un detalizētas plānošanas teritorijā.

5.3. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos Jauktas dzīvojamās apbūves teritorijas ir plānotas, lai veicinātu vietējo pakalpojumu centru veidošanos un pastāvēšanu, kas nepieciešami tuvējo dzīvojamās apbūves teritoriju iedzīvotājiem. Līdztekus dzīvojamām ēkām šajās zonās ir atļauta nelielu tirdzniecības un pakalpojumu objektu attīstība.

6.Prasības detālplānojuma izstrādei

(saskaņā ar 2014.gada 14.oktobra Ministru Kabineta noteikumiem Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”)

6.1. Saņemt nosacījumus detālplānojuma izstrādei un atzinumus par izstrādāto detālplānojuma redakciju, no:

6.1.1. Lielrīgas reģionālā vides pārvaldes;

6.1.2. VZD Rīgas reģionālās nodaļas;

6.1.3. VAS Latvijas Valsts ceļi;

6.1.4. Veselības inspekcijas;

6.1.5. SIA „Jūrmalas Gaisma”;

6.1.6. SIA „Lattelekom” Lielrīgas reģiona;

6.1.7. SIA „Jūrmalas ūdens”;

6.1.8. CET Jūrmalas elektrisko tīklu rajona;

6.1.9. AS „Latvijas Gāze” Jūrmalas iecirkņa;

6.1.10. Jūrmalas pilsētas domes Pilsētsaimniecības pārvaldes Būvniecības nodaļas;

6.1.11. Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Vides nodaļas;

6.1.12. Jūrmalas pilsētas domes Pilsētsaimniecības pārvaldes Mežsaimniecības nodaļas;

6.1.13. Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas;

6.1.14. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas;

6.1.15. Valsts Meža dienesta Rīgas reģionālās virsmežniecības.

6.2. Detālplānojuma sastāvs atbilstoši 2014.gada 14.oktobra Ministru Kabineta noteikumiem Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 44., 45., 46., 47, punktiem.

6.3. Izstrādājot detālplānojumu, par pamatu ņemt mērniecībā sertificētu personu izstrādātus topogrāfiskos uzmērījums, kas izstrādāti digitālā Microstation V8 versijā *.dgn formātā, LKS-92 koordinātu un Baltijas augstumu sistēmā, bet pēc 2015.gada 1. janvāra Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS-2000.5). Plānam jābūt saskaņotam ar komunikāciju turētājiem, domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļu un kadastra informācijai jāatbilst Valsts zemes dienesta kadastra kartei. Ja detālplānojuma dokumentācija izstrādāta Baltijas 1977.gada normālo augstumu sistēmā, tad ar 2014.gada 1.decembri plānos ar augstuma atzīmēm piezīmēs jānorāda augstumu sistēma, kurā izstrādāta detālplānojuma dokumentācija, un augstumu pārrēķinos uz Eiropas Vertikālo atskaites sistēmu izmantotā vērtība.

6.4. Papildus prasības detālplānojumam, kas saistīts ar plānojamās teritorijas specifiku:

· ievērot valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijas noteikumus;

· veikt kvartāla zemesgabalos esošo māju vai būvju vidējā apjoma aprēķinus;

6.5. Sagatavot pārskatu par detālplānojuma izstrādi:

6.5.1. paziņojumi un publikācijas presē;

6.5.2. pasta apliecinājums par paziņojumu nosūtīšanu blakus esošo nekustamo īpašumu īpašniekiem;

6.5.3. publiskās apspriešanas pasākumu sarakstu un sabiedriskās apspriedes protokolus, kas noformēti atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu;

6.5.4. pārskats par institūciju nosacījumiem un to izpildi;

6.5.5. apkopojumu par publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem fizisko un juridisko personu iesniegumiem un sniegtajām atbildēm;

6.5.6. ziņojums par institūciju atzinumiem.

6.5.7. ziņojumu par detālplānojuma projekta atbilstību teritorijas plānojumam

7. Detālplānojuma izskatīšana

Detālplānojuma izstrādātājs detālplānojuma projektu iesniedz izstrādes vadītājam, kurš to izskata četru nedēļu laikā un sagatavo ziņojumu par tā turpmāko virzību. Pēc detālplānojuma projekta un izstrādes vadītāja ziņojuma izskatīšanas vietējā pašvaldība pieņem lēmumu atbilstoši 2014.gada 14.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 109.punktam par detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai vai detālplānojuma projekta precizēšanu atbilstoši izstrādes vadītāja ziņojumam.

Divu nedēļu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai izstrādes vadītājs sadarbībā ar izstrādātāju organizē publisko apspriešanu un paziņo institūcijām par detālplānojuma projekta izstrādi un nepieciešamību sniegt par to atzinumu.

Projekta materiāli publiskajai apspriešanai iesniedzami uz planšetēm (A1 vai A2 formātā, vēlams uz plānā kartona) un digitālā veidā (*dgn., *.pdf vai *jpd formātā) un vienā eksemplārā papīra formātā.

Pēc publiskās apspriešanas beigām izstrādes vadītājs organizē sanāksmi, kurā tiek izskatīti publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi. Par sanāksmes laiku paziņo ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sanāksmes norises datuma, ievietojot informāciju sistēmā un pašvaldības tīmekļa vietnē, kā arī informējot sabiedrību citos pieejamos veidos. Sanāksmes protokolā tiek ietverta atzīme par priekšlikumu ņemšanu vērā vai noraidīšanu, sniedzot noraidījuma pamatojumu. Protokolu paraksta izstrādes vadītājs un detālplānojuma izstrādātājs.

8.Detālplānojuma apstiprināšana

Izstrādāto detālplānojuma redakciju, pārskatu par detālplānojuma izstrādi, kā arī saskaņoto administratīvā līguma par detālplānojuma īstenošanu projektu izstrādātājs iesniedz izstrādes vadītājam.

Detālplānojuma dokumentāciju izstrādes vadītājs iesniedz izskatīšanai domē, atbilstoši 2014.gada 14.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 118.punktam un Dome pieņem lēmumu atbilstoši 119.punktam un Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantam.

Detālplānojuma stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu publicēts oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”. Paziņojumu par detālplānojuma apstiprināšanu publicē sistēmā, oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, pašvaldības tīmekļa vietnē un izziņo citos sabiedrībai pieejamos veidos..

9.Citas prasības

Detālplānojuma izstrādātājiem jāievēro prasības atbilstoši 2014.gada 14.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”.

Detālplānojuma izstrādātājiem jāievēro 2013.gada 30.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” prasības.

Detālplānojuma darba uzdevuma derīguma termiņš ir divi gadi.

Apstiprināto detālplānojumu noformēt 2 sējumos saskaņā ar 2010.gada 28.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” un elektroniskā formātā (2CD).

Sagatavoja: R.Ansule

294256223.pielikums Jūrmalas pilsētas domes
2015.gada 11.jūnija lēmumam Nr.246
(protokols Nr.11, 46.punkts)

Līgums Nr.____________
par detālplānojuma izstrādes finansēšanu

Jūrmalā, 2015.gada__________________

Jūrmalas pilsētas dome , reģistrācijas numurs 90000056357, kuras vārdā saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „ Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” rīkojas pašvaldības izpilddirektora p.i. Arturs Grants (turpmāk – Dome), no vienas puses, un

I.K. (personas kods ***) un „Easton Development Limited”, reģistrēta Salamat House, La Poudriere Lane, Viktorija, Mahe, Seišelu salas ar reģistrācijas Nr.099925 , kuru pamatojoties uz 2014.gada 26.novembrī ar Seišelu republikas, Fransa Gonzalesa Bontē Valsts notāra, Augstākās tiesas sekretāra J.Estikota apliecinātu pilnvaru Nr.36187, pārstāv tās pilnvarotais pārstāvis M.E. (personas kods ***) (turpmāk - Detālplānojuma izstrādes ierosinātāji), no otras puses, turpmāk katrs atsevišķi vai kopā - Puses,

pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likumu, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk – MK noteikumi Nr.628) un Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada __._______ lēmumu Nr.___ „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Dzintaru prospektā 17, Jūrmalā” (prot.Nr.__, ___.punkts) (turpmāk – Lēmums) noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets

1.1. Saskaņā ar Lēmumu Detālplānojuma izstrādes ierosinātāji finansē zemesgabalam Dzintaru prospektā 17, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 008 1107, detālplānojuma (tuprmāk – Detālplānojums) izstrādi 100 (viens simts procentu) apmērā.

1.2. Detālplānojuma izstrādes vadītāja ir Domes Pilsētplānošanas nodaļas vecākā teritorijas plānotāja Rita Ansule.

2. Pašvaldības izdevumu detālplānojuma izstrādes

procedūras nodrošināšanai apmaksas kārtība un termiņi

2.1. Detālplānojuma izstrādes ierosinātāji apņemas segt Domes izdevumus 711,44 EUR apmērā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli (PVN), par Detālplānojuma izstrādes procedūras nodrošināšanu saskaņā ar Lēmumu  un Līguma 3.punktu šādā kārtībā:

2.1.1. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas veic priekšapmaksu 50% apmērā (355,72 EUR), papildus maksājot PVN;

2.1.2. Detālplānojuma izstrādes ierosinātāji 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Detālplānojuma projekta apstiprināšanas Domē veic atlikušo maksājumu 50% apmērā (355,72 EUR), papildus maksājot PVN.

2.2. Ja Detālplānojuma izstrādes ierosinātāji nepilda 2.1.punktā noteikto kārtību, tad Detālplānojuma izstrādes ierosinātāji par katru nokavēto dienu maksā Domei nokavējuma procentus 1% (viena procenta) apmērā no 2.1.punktā minētās izdevumu summas.

3. Pušu saistības un atbildība

3.1. Pusēm ir tiesības veikt nepieciešamās tikšanās, pārrunas, kā arī izpildīt citas saskaņotas darbības, kas saistītas ar Līguma izpildi.

3.2. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājiem ir pienākums:

3.2.1. veikt maksājumus Domei Līgumā noteiktajā apmērā un kārtībā;

3.2.2. nodrošināt Domi ar nepieciešamajiem informatīvajiem materiāliem, to iesniegšanai Domes komitejās un sēdēs pēc Detālplānojuma izstrādes vadītāja pieprasījuma;

3.2.3. sagatavot nepieciešamos informatīvos materiālus publiskās apspriešanas uzsākšanai;

3.3. Dome nodrošina:

3.3.1. Detālplānojuma izstrādes vadību un uzraudzību saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;

3.3.2. Detālplānojuma teritorijā un tai piegulošo zemes īpašnieku un iedzīvotāju rakstisku informēšanu, nosūtot paziņojumus par Detālplānojuma izstrādes uzsākšanu un publiskās apspriešanas pasākumiem;

3.3.3. nepieciešamo lēmumu projektu sagatavošanu un iesniegšanu Domes komitejās un sēdēs;

3.3.4. nepieciešamo paziņojumu publicēšanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā, vietējā laikrakstā, pašvaldības tīmekļa vietnē un paziņojumu par Detālplānojuma apstiprināšanu arī oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”;

3.3.5. Dome pieprasa Detālplānojuma izstrādei nepieciešamos nosacījumus no institūcijām, kas minētas Lēmuma __.pielikuma __. punktā.

3.4. Dome nodod Detālplānojuma izstrādes ierosinātājiem šādus dokumentus vai to kopijas:

3.4.1. saņemtos nosacījumus un atzinumus;

3.4.2. sanāksmes protokolus.

3.5. Detālplānojuma izstrādes ierosinātāji sagatavoto detālplānojuma projektu, ziņojumu par saņemtajiem institūciju nosacījumiem un to ņemšanu vērā vai noraidīšanu iesniedz Detāplānojuma izstrādes vadītājam 6 (sešu) mēnešu laikā pēc Līguma noslēgšanas.

3.6. Pēc Detālplānojuma projekta izskatīšanas, Detāplānojuma izstrādes vadītājs iesniedz to izskatīšanai Domē, pievienojot ziņojumu par tā turpmāko virzību. Dome attiecīgajā sēdē izskata Detālplānojuma projektu un pieņem vienu no lēmumiem saskaņā ar MK noteikumu Nr.628 109.punktu.

3.7. Detālplānojuma izstrādes ierosinātāji 3 (trīs) mēnešu laikā pēc publiskās apspriešanas sanāksmes izstrādāto Detālplānojuma redakciju kopā ar pārskatu par Detālplānojuma izstrādi, kā arī administratīvā līguma projektu par Detālplānojuma īstenošanu iesniedz Detālplānojuma izstrādes vadītājam.

3.8. Detāplānojuma izstrādes vadītājs iesniedz izskatīšanai Domē MK noteikumu Nr.628 118.punktā noteiktos dokumentus, un Dome 4 (četru) nedēļu laikā pēc minēto dokumentu saņemšanas pieņem vienu no lēmumiem, saskaņā ar MK noteikumu Nr.628 119.punktu.

3.3. Neviena no Pusēm nevar tikt vainota par tās Līguma saistību nepildīšanu, ja to izpildi kavē nepārvarama vara. Puses veic nepieciešamos pasākumus, lai iespējami samazinātu radītos kaitējumus, kas varētu izrietēt no nepārvaramas varas, un 5 (piecu) darbdienu laikā paziņo otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos vai izbeigšanos.

4. Nobeiguma noteikumi

4.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Pušu pilnīgai un abpusējai saistību izpildei.

4.2. Līguma parakstītāji garantē, ka tiem ir visas tiesības (pilnvaras) savu pārstāvamo vārdā slēgt Līgumu, ar to iegūstot savu pārstāvamo vārdā Līgumā minētās tiesības un pienākumus.

4.3. Jebkuras izmaiņas Līgumā vai kas saistītas ar Līgumā paredzēto saistību izpildi, veicamas Pusēm noslēdzot rakstisku vienošanos pie Līguma, kas kļūst par Līguma saistošu un neatņemamu sastāvdaļu.

4.4. Strīdi starp Domi un Detālplānojuma izstrādes ierosinātājiem par Līgumu ir risināmi Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Visas pārējās Pušu savstarpējās tiesiskās attiecības, kas nav atrunātas Līgumā, regulējamas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

4.5. Līgums sagatavots latviešu valodā un parakstīts 3 (trīs) eksemplāros uz 3 (trīs) lapām ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens eksemplārs - Domei, un pa vienam eksemplāram - katram no Detālplānojuma izstrādes ierosinātājiem.

5. Pušu rekvizīti

Dome

Jūrmalas pilsētas dome

adrese: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015

reģ.Nr. 90000056357

Konta Nr. LV81PARX0002484577002

Akciju sabiedrība “Citadele banka”

SWIFT kods: PARXLV22

tālr.: 67093816, e-pasts: pasts@jpd.gov.lv

_________________________

/A.Grants/

Detālplānojuma izstrādes ierosinātāji:

„Easton Development Limited”

reģistrācijas Nr.099925,

adrese: Salamat House, La Poudriere Lane,

Viktorija, Mahe, Seišelu salas,

tās pilnvarotais pārstāvis M.E. (personas kods ***)

adrese: ***

tālr.: ***

__________________________

/M.E./

I.K. (personas kods ***)

adrese: ***

tālr.: ***

__________________________

/I.K./


Lejupielāde: DOC un PDF