Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 11.jūnijāNr. 248

protokols Nr. 11, 48. punkts

Par dzīvojamās mājas Dzirnavu ielā 48,
Jūrmalā, pārvaldīšanas tiesību nodošanu

Nekustamais īpašums Dzirnavu ielā 48, Jūrmalā, sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 1373 m2, kadastra apzīmējums 1300 021 9304, un dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 021 9304 001.

Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” (turpmāk – Likums) 51.pantu dzīvojamās mājas Dzirnavu ielā 48 Jūrmalā, (turpmāk – Māja) dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas Namu Serviss”, reģistrācijas Nr.40103234702, (turpmāk – Sabiedrība) 2015.gada 25.martā iesniedza Jūrmalas pilsētas domei (turpmāk – Dome) pieteikumu par dzīvojamās mājas Dzirnavu ielā 48, Jūrmalā, pārvaldīšanas un apsaimniekošanas tiesību pārņemšanu (turpmāk – Pieteikums). Saskaņā ar Likuma 51.panta trešo daļu, pašvaldība, kā dzīvojamās mājas valdītājs nodod dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai, ja ir ievēroti šā panta piektās daļas noteikumi. Dome, izvērtējot iesniegtos dokumentus, konstatē, ka ir ievēroti Likuma 51.pantā piektās daļas noteikumi - ir iesniegts:

1) Pieteikums,

2) 2014.gada 22.novembra Mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokola kopija par dzīvokļu īpašnieku kopības pieņemto lēmumu pilnvarot Sabiedrību pārņemt Mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas tiesības,

3) 2015.gada 5.marta daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgums Nr.05032015/1, kas noslēgts starp Mājas dzīvokļu īpašniekiem un Sabiedrību.

Saskaņā ar Likuma 51.panta astoto daļu, ja daudzdzīvokļu mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanas brīdī nav privatizēti visi šajā mājā esošie privatizācijas objekti, pašvaldība vienojas ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotu personu par daudzdzīvokļu mājas neprivatizēto objektu turpmākās pārvaldīšanas un apsaimniekošanas kārtību.

Īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu Nr.7 un kopīpašuma 4190/44360 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes (kadastra apzīmējums 1300 021 9304), Dzirnavu ielā 48, Jūrmalā, 2012.gada 24.aprīlī nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, kadastra numurs 1300 900 8011, Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodalījums Nr.100000046281 7.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.pantu un iesniegtajiem dokumentiem, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Nodot nekustamā īpašuma Dzirnavu ielā 48, Jūrmalā, kas sastāv no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 021 9304 001, un zemesgabala ar kopējo platību 1373 m2, kadastra apzīmējums 1300 021 9304, pārvaldīšanas un apsaimniekošanas tiesības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas Namu Serviss”, reģistrācijas Nr.40103234702.

2. Uzdot sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks”, reģistrācijas Nr.40003426429, atbilstoši 2014.gada 11.februārī noslēgtā Pilnvarojuma līguma Nr.1.2-16/194 4.1.8.apakšpunktā noteiktajai kārtībai, nodot pārvaldīšanā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas Namu Serviss” šī lēmuma 1.punktā minēto nekustamo īpašumu.

3. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoru noslēgt vienošanos ar dzīvojamās mājas Dzirnavu ielā 48, Jūrmalā, dzīvokļu īpašnieku pilnvaroto personu sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas Namu Serviss” par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dzirnavu ielā 48, Jūrmalā, neprivatizētās daļas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu.

4. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai divu mēnešu laikā sagatavot vienošanos ar dzīvojamās mājas Dzirnavu ielā 48, Jūrmalā, dzīvokļu īpašnieku pilnvaroto personu sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas Namu Serviss”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF