Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 11.jūnijāNr. 249

protokols Nr. 11, 49. punkts

Par zemesgabala Dubulti 2528, Jūrmalā,
zemes nomas līguma pagarināšanu

Ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2006.gada 8.decembra lēmumu Nr.232 „Par zemesgabala izveidošanu Jūrmalā, Dubulti 2528” izveidots zemesgabals Dubulti 2528, Jūrmalā 151 m2 platībā.

Ar Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2008.gada 21.janvāra lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabalu Dubulti 2528, Jūrmalā, ar kadastra Nr.1300 010 2528, nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000423384.

2015.gada 30.martā saņemts nekustamā īpašuma Dubultu prospektā 40, Jūrmalā, īpašnieces K.K. iesniegums ar lūgumu pagarināt zemesgabala Dubulti 2528, Jūrmalā nomas līgumu līdz 2016.gada 4.aprīlim un uzsākt atsavināšanas procesu.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 20.februāra lēmumu Nr.89 „Par zemesgabala Jūrmalā, Dubulti 2528 nomas līguma noslēgšanu ar K.K.” starp Jūrmalas pilsētas domi un K.K. 2014.gada 4.aprīlī noslēgts Zemes nomas līgums Nr.1.2-16.3.1/521 par zemesgabala nomu līdz 2015.gada 4.aprīlim teritorijas sakopšanai un labiekārtošanai bez tiesībām apbūvēt.

Pašvaldības uzdevums, rīkojoties ar mantu, ir ievērot Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 2.punktā noteikto, proti, ka manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu. Likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” minētajos gadījumos, kad ir izveidojušās piespiedu nomas attiecības starp zemes īpašnieku un apbūves īpašnieku, tad gadījumā, ja puses nevar vienoties, nosakāma gada nomas maksa 6% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Judikatūrā arī ir paustas atziņas, ka nomas maksa 6% apmērā no kadastrālās vērtības gadā, ir samērīga un taisnīga atlīdzība zemes īpašniekam par viņa zemes lietošanu.

Valsts Zemes dienesta 2015.gada 28.aprīļa izziņā Nr.9-03/448391 zemes vienības Dubulti 2528, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 010 2528, iespējamā kadastrālā vērtība ar lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve uz 2015.gada 28.aprīli aprēķināta 7520 EUR apmērā.

Faktiski zemesgabals Dubultu prospektā 40, Jūrmalā, ir palielināts par 151 m2 uz Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošā zemesgabala Dubulti 2528, Jūrmalā, rēķina, un tiek lietots ar tādu pašu mērķi, kā zemesgabals Dubultu prospektā 40, Jūrmalā – individuālo dzīvojamo māju apbūve.

Ņemot vērā to, ka zemesgabala Dubulti 2528, Jūrmalā, 151 m2 platībā tiek izmantota tādam pašam mērķim, kā zemesgabals Dubultu prospektā 40, Jūrmalā, nomas maksa nosakāma 6% apmērā no iespējamās kadastrālās vērtības ar lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 2.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 4.punktu, un K.K. iesniegumu (reģistrēts Jūrmalas pilsētas domē 2015.gada 30.martā ar lietas Nr.1.1-39/1520-K), kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2015.gada 21.aprīļa sēdes lēmumu (protokols Nr.8-2-4/4) un Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2015.gada 3.jūnija sēdes lēmumu (protokola Nr.1.2-21/11), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Pagarināt 2014.gada 4.aprīlī starp Jūrmalas pilsētas domi un K.K. (personas kods ***) noslēgto zemesgabala Dubulti 2528, Jūrmalā kadastra Nr.1300 010 2528, nomas līgumu Nr.1.2-16.3.1/521 līdz 2016.gada 4.aprīlim.

2. Noteikt zemesgabala Dubulti 2528, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 010 2528, 151 m2 platībā nomas maksu gadā 6% apmērā no iespējamās zemesgabala kadastrālās vērtības ar lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli, nosakot, ka maksājumi par zemes faktisko lietošanu veicami no 2015.gada 5.aprīļa .

3. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai organizēt zemesgabala Dubulti 2528, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 010 2528, 151 m2 platībā, vienošanos par zemes nomas līguma pagarināšanu (saskaņā ar vienošanās paraugu lēmuma pielikumā) noslēgšanu.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 11.jūnija lēmumam Nr.249

(protokols Nr.11, 49.punkts)

Vienošanās Nr. __________

par grozījumiem 2014.gada 4.aprīļa Zemes nomas līgumā Nr.1.2-16.3.1/521

Jūrmalā, 2015.gada___. ______________

Jūrmalas pilsētas dome , reģistrācijas Nr.90000056357, tās priekšsēdētāja Gata Trukšņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”, (turpmāk – IZNOMĀTĀJS) no vienas puses, un

K.K. , personas kods *** , (turpmāk – NOMNIEKS) , no otras puses, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada __._________ lēmumu Nr.____ „ P ar zemesgabala Dubulti 2528, Jūrmalā, zemes nomas līguma pagarināšanu” (lēmuma noraksts pielikumā), savstarpēji noslēdz šādu vienošanos par grozījumiem Līgumā:

1. Izteikt Līguma 3.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

„ 3.1. Līdzēji vienojas par OBJEKTA nomas maksu 6% (sešu procentu) apmērā gadā no OBJEKTA – iespējamās zemesgabala kadastrālās vērtības ar lietošanas mērķi – komercdarbības objektu apbūve , neieskaitot pievienotās vērtības nodokli . I espējamā kadastrālā vērtība ar lietošanas mērķi – komercdarbības objektu apbūve uz 2015.gada 28.aprīli aprēķināta 7520 EUR apmērā un ir spēkā visu nomas laiku ”.

2. Izteikt Līguma 3.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

„ 3.4. Līdzēji vienojas, ka visi maksājumi par OBJEKTA faktisko lietošanu tiek veikti par periodu no 2015.gada 5.aprīļa, par kuru veicamos maksājumus NOMNIEKS samaksā divu nedēļu laikā no Līguma noslēgšanas dienas, saskaņā ar IZNOMĀTĀJA izrakstīto rēķinu ”.

3. Papildināt Līgumu ar 4.2.apakšpunktu šādā redakcijā :

„4.2. Līgums noslēgts uz laiku līdz 2016.gada 4.aprīlim”.

4. Šī Vienošanās ir neatņemama 2014.gada 4.aprīlī noslēgtā Zemes nomas līguma Nr.1.2-16.3.1/521 sastāvdaļa.

5. Vienošanās sagatavota latviešu valodā uz 1 (vienas) lapas 2 (divos) eksemplāros, viens eksemplārs atrodas pie NOMNIEKA, otrs eksemplārs pie IZNOMĀTĀJA. Abiem Vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

6. Līdzēju rekvizīti

IZNOMĀTĀJS

Jūrmalas pilsētas dome

N/M reģ. Nr.90000056357

Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, LV-2015

____________________________

G.Truksnis

NOMNIEKS

K.K.,

personas kods ***,

***, Jūrmala, LV-2015

_____________________________

K.K.


Lejupielāde: DOC un PDF