Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 11.jūnijāNr. 250

protokols Nr. 11, 50. punkts

Par grozījumiem 2014.gada 19.jūnija Nekustamā
īpašuma nomas līgumā Nr.1.2-16.3.2/870

Ar Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2002.gada 26.marta lēmumu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz zemesgabalu Dzintari 1510, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 008 1510, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000063488.

Ar Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2010.gada 7.jūnija lēmumu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz kafejnīcas ēku Dzintari 1510, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 008 1510 005, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000063488.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 13.marta lēmumu Nr.142 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dzintari 1510 iznomāšanu, kadastra apzīmējums 1300 008 1510 005”, un Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2014.gada 29.aprīļa sēdes lēmumu (protokols Nr.8-2-6/7) starp Jūrmalas pilsētas domi un sabiedrības ar ierobežotu atbildību „OMNIA AV”, reģistrācijas Nr.40003798839, 2014.gada 19.jūnijā noslēgts Nekustamā īpašuma nomas līgums Nr.1.2-16.3.2/870 par nekustamā īpašuma Dzintari 1510, Jūrmalā daļas, kas sastāv no kafejnīcas ēkas, kadastra apzīmējums 1300 008 1510 005, telpām Nr.1-16 192,20 m2 platībā un zemesgabala daļas 200 m2 platībā nomu līdz 2019.gada 19.jūnijam sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai.

2015.gada 20.maijā saņemts nekustamā īpašuma Dzintari 1510, Jūrmalā, daļas nomnieces – sabiedrības ar ierobežotu atbildību „OMNIA AV”, reģistrācijas Nr.40003798839, iesniegums ar lūgumu pārskatīt telpu nomas maksu, jo kafejnīcas telpa Nr.7 turpmāk vairs nav nepieciešama sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai. Jūrmalas pilsētas dome iecerējusi uz zemesgabala „Dzintari 1510” izveidot piedzīvojuma parku ar pastaigu trasēm kokos. Tāpēc kafejnīcas telpa Nr.7 turpmāk nepieciešama sporta inventāra novietošanai.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Kūrorta un tūrisma jautājumu komitejas 2014.gada 3.septembra atzinumu (protokols Nr.1.2-24/8) par piedzīvojumu parka izveidošanu, Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2015.gada 27.maija sēdes lēmumu Nr.1 (protokols Nr.8-2-4/5), Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2015.gada 3.jūnija sēdes lēmumu (protokols Nr.1.2-21/11), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt 2014.gada 19.jūnija Nekustamā īpašuma nomas līgumā Nr.1.2-16.3.2/870 šādus grozījumus:

1.1. Izteikt Līguma 1.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

„1.1.IZNOMĀTĀJS iznomā un NOMNIEKS pieņem nomā nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dzintari 1510 daļu, kas sastāv no ēkas, kadastra apzīmējums 1300 008 1510 005 telpām Nr.1-6 un Nr.8-16 172,30 m2 platībā un zemesgabala daļas 200 m2 platībā (turpmāk – „OBJEKTS”).

1.2. Papildināt Līgumu ar 3.2.13.apakšpunktu:

„3.2.13. Nomnieka sabiedriskās ēdināšanas objekta darbības laikā nodrošināt piedzīvojumu parka darbinieku un klientu iekļūšanu koplietošanā esošajās tualetes telpās”.

1.3. Izteikt Līguma 4.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

„4.1. Līgumslēdzēji vienojas par OBJEKTA telpu daļas ikmēneša nomas maksu 1362,85 EUR (viens tūkstotis trīs simti sešdesmit divi euro un 85 centi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.”

2. Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai sagatavot vienošanos par lēmuma 1.punktā minētajiem Līguma grozījumiem.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 11.jūnija lēmumam Nr.250

(protokols Nr.11, 50.punkts)

Vienošanās Nr. __________

par grozījumiem 2014.gada 19.jūnija Nekustamā īpašuma nomas līgumā Nr.1.2-16.3.2/870

Jūrmalā, 2015.gada___. ______________

Jūrmalas pilsētas dome , reģistrācijas Nr.90000056357, tās priekšsēdētāja Gata Trukšņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” , (turpmāk – IZNOMĀTĀJS) no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „OMNIA AV” , reģistrācijas Nr.40003798839, (turpmāk – NOMNIEKS) no otras puses, (abi kopā turpmāk sauktas – Puses), pamatojoties uz pamatojoties uz NOMNIEKA 2015.gada 20.maija iesniegumu Nr.1-1/70 un Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2015.gada 27.maija lēmumu Nr.1 „Par nekustamā īpašuma Dzintari 1510, Jūrmalā, daļas iznomāšanas noteikumiem” par telpu nepieciešamību projekta piedzīvojumu parka realizācijai un Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 4.jūnija lēmumu Nr.___, savstarpēji noslēdz šādu vienošanos par grozījumiem Līgumā:

3. Izteikt Līguma 1.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

„1.1.IZNOMĀTĀJS iznomā un NOMNIEKS pieņem nomā nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dzintari 1510 daļu, kas sastāv no ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 008 1510 005 telpām Nr.1-6 un Nr.8-16 172,30 m2 platībā un zemesgabala daļas 200 m2 platībā (turpmāk – „OBJEKTS”).

4. Papildināt ar Līguma 3.2.13.apakšpunktu:

„3.2.13. Nomnieka sabiedriskās ēdināšanas objekta darbības laikā nodrošināt piedzīvojumu parka darbinieku un klientu iekļūšanu koplietošanā esošajās tualetes telpās”.

5. Izteikt Līguma 4.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

„4.1. Līgumslēdzēji vienojas par OBJEKTA telpu daļas ikmēneša nomas maksu 1362,85 EUR (viens tūkstotis trīs simti sešdesmit divi euro un 85 centi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.”

6. Šī Vienošanās ir neatņemama 2014.gada 19.jūnijā noslēgtā Nekustamā īpašuma nomas līguma Nr.1.2-16.3.2/870 sastāvdaļa.

7. Šī Vienošanās stājas spēkā tās parakstīšanas brīdī un ir neatņemama Līguma

8. Vienošanās sagatavota latviešu valodā uz 1 (vienas) lapas 2 (divos) eksemplāros, viens eksemplārs atrodas pie NOMNIEKA, otrs eksemplārs pie IZNOMĀTĀJA. Abiem Vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

IZNOMĀTĀJS

Jūrmalas pilsētas dome

N/M reģ. Nr.90000056357

Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, LV-2015

____________________________

G.Truksnis

NOMNIEKS

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

„OMNIA AV”,

Reģistrācijas Nr.40003798839,

„Silavas”, Bigauņciems, Lapmežciema pag., Engures novads, LV - 3118

_____________________________

A.R.


Lejupielāde: DOC un PDF