Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 11.jūnijāNr. 252

protokols Nr. 11, 52. punkts

Par zemesgabala Līdaku ielā 3, Jūrmalā,
atsavināšanu un maiņas līguma noslēgšanu

Jūrmalas pilsētas dome 2008.gada 30.oktobrī pieņēma lēmumu Nr.928 „Par zemesgabala Jūrmalā, Kauguri 1820 maiņu” saskaņā ar kuru uzdots piedāvāt I.S. (personas kods – ***) maiņas variantu par viņam piederošo zemesgabalu Kauguri 1820, Jūrmalā.

Īpašuma tiesības uz zemesgabalu Kauguri 1820, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 020 1820, kopējā platība 3478 m2, nostiprinātas I.S. Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000144603.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” (turpmāk - saistošie noteikumi) zemesgabals Kauguri 1820, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 020 1820, atrodas jauktā darījumu apbūves teritorijā (12JD1).

Atbilstoši saistošo noteikumu 6.6.punktam visā Jūrmalas pilsētas teritorijā ir atļauta apstādījumu ierīkošana un labiekārtojuma infrastruktūras izbūve. Ievērojot zemesgabala novietojumu dzīvojamo māju mikrorajona kontekstā, zemesgabals nepieciešams iekšpagalmu labiekārtošanai, paredzot dekoratīvus stādījumus un rekreācijas zonu bērniem un vecāka gada gājuma cilvēkiem, piedāvājot dažādas atpūtas iespējas (Pilsētplānošanas nodaļas 2014.gada 3.jūnija vēstule Nr.14-1/2040).

Lai nodrošinātu likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā minēto un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Attīstības stratēģiju 2010.- 2030.gadam, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai nepieciešams iegādāties zemesgabalu Kauguri 1820, Jūrmalā, pašvaldības autonomo funkciju veikšanai.

Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta otrā daļa nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu, tai skaitā zaļo zonu ierīkošanu un uzturēšanu.

Zemesgabala īpašnieks I.S. piekritis mainīt viņam piederošo zemesgabalu Kauguri 1820, Jūrmalā, pret Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo zemesgabalu Līdaku ielā 3, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 019 3803, kopējā platība 1700 m2 (2015.gada 12.janvārī Jūrmalas pilsētas domē saņemts I.S. iesniegums (reģistrēts lietvedības sistēmā ar Nr.1.1-39/134-S).

Ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2012.gada 15.jūnija lēmumu Nr.22 „Par zemesgabala izveidošanu un adreses piešķiršanu Jūrmalā, Līdaku ielā 3” izveidots Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošs zemesgabals Līdaku ielā 3, Jūrmalā, ar platību 1700 m2, pašvaldības funkcijas nodrošināšanai – sabiedriska objekta būvniecībai.

Īpašuma tiesības uz zemesgabalu Līdaku ielā 3, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 019 3803, 1700 m2 platībā, 2013.gada 3.decembrī nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000527686.

Zemesgabals Līdaku iela 3, Jūrmalā, saskaņā ar saistošajiem noteikumiem atrodas jauktā darījumu teritorijā (13JD2) (~1520 m2 platībā); apstādījumu un atpūtas teritorijā (13D2) (~180m2 platībā) (Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2015.gada 7.janvāra izziņa Nr.14-2/1).

Atļautā izmantošana jauktā darījumu apbūves teritorijā (13JD2) ir izglītības pakalpojumu objektu, tirdzniecības objektu, sabiedriskās ēdināšanas objektu, darījumu objektu, pārvaldes objektu, sadzīves pakalpojumu objektu, veselības aprūpes objektu, viesu māju un kultūras iestāžu apbūve.

Zemesgabala Līdaku iela 3, Jūrmalā, lietošanas mērķis – pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve (0908).

Ievērojot zemesgabala Līdaku ielā 3, Jūrmalā, atrašanās vietu, nelielo zemesgabala platību (1700 m2),  saskaņā ar saistošajiem noteikumiem noteikto apbūves blīvumu (30 %), kā arī ņemot vērā, ka pēdējos gados zemesgabala tuvumā uzcelti vairāki infrastruktūras objekti, kas nodrošina Kauguru iedzīvotājus ar sabiedriskās nozīmes objektiem, pašvaldība nav paredzējusi zemesgabalu Līdaku ielā 3, Jūrmalā, izmantot sabiedriskā centra būvniecībai, kā arī konkrētās teritorijas attīstība nav iekļauta Jūrmalas pilsētas investīciju plānā 2015.-2017.gadam, kas pieņemts ar Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada lēmumu Nr.524 „Par Jūrmalas pilsētas investīciju plānu 2015.-2017.gadam”, līdz ar to zemesgabals Līdaku ielā 3, Jūrmalā, nav nepieciešams pašvaldības funkciju nodrošināšanai un ar Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 26.marta lēmumu Nr.131 „Par pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu nodošanu atsavināšanai” tas iekļauts atsavināmo īpašumu sarakstā (1.pielikums, 15.punkts).

Saskaņā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „EIROEKSPERTS” (reģistrācijas Nr.40003650352) novērtējumu zemesgabala Līdaku ielā 3, Jūrmalā, tirgus vērtība 2015.gada 21.janvārī noteikta 45 700,00 EUR (četrdesmit pieci tūkstoši septiņi simti euro) apmērā. Savukārt, zemesgabala Līdaku ielā 3, Jūrmalā, Valsts zemes dienesta (turpmāk-VZD) noteiktā kadastrālā vērtība uz 2015.gada 1.janvāri ir 29 019 EUR.

Saskaņā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „EIROEKSPERTS” (reģistrācijas Nr.40003650352) novērtējumu zemesgabala Kauguri 1820, Jūrmalā, tirgus vērtība 2014.gada 16.oktobrī noteikta 73 000,00 EUR (septiņdesmit trīs tūkstoši euro) apmērā. Savukārt, zemesgabala Kauguri 1820, Jūrmalā, VZD kadastrālā vērtība uz 2015.gada 1.janvāri ir 63 700 EUR.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk- likums) 3.panta pirmās daļas trešais punkts nosaka, ka publiskas personas nekustamo mantu var atsavināt mainot pret citu mantu, 38.panta pirmā un otrā daļa - publiskas personas nekustamo īpašumu var mainīt pret līdzvērtīgu nekustamo īpašumu, kas nepieciešams publiskas personas funkciju izpildes nodrošināšanai. Savukārt, likuma 38.panta trešā daļā noteikts, ka maināmo nekustamo īpašumu starpība nedrīkst pārsniegt 20 procentus, un šo starpību sedz naudā. Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 2.punktā noteikts, ka manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu.

Ievērojot to, ka pašvaldības īpašumā esošā zemesgabala Līdaku iela 3, Jūrmalā, tirgus vērtība ir zemāka nekā I.S. īpašumā esošā zemesgabala tirgus vērtība, bet normatīvie akti nosaka, ka pašvaldība var mainīt līdzvērtīgus nekustamos īpašumus, Jūrmalas pilsētas domes Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2015.gada 9.marta sēdē (protokola Nr.8.2-58/2) nolēma ieteikt maiņu veikt, kā līdzvērtīgu nekustamo īpašumu maiņu. Komisija lūdza noskaidrot, vai I.S. piekristu, ja maiņa notiktu, kā līdzvērtīgu zemesgabalu maiņa.

2015.gada 22.aprīlī Jūrmalas pilsētas domē saņemta zemesgabala Kauguri 1820, Jūrmalā, īpašnieka I.S. (iesniegums reģistrēts lietvedības sistēmā ar Nr.1.1-39/1931-S) piekrišana mainīt viņam piederošo zemesgabalu Kauguri 1820, Jūrmalā, pret Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo zemesgabalu Līdaku ielā 3, Jūrmalā, maiņu veicot kā līdzvērtīgu nekustamo īpašumu maiņu.

Jūrmalas pilsētas dome piekrīt minēto zemesgabalu maiņai atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 38.panta normām bez zemesgabalu tirgus vērtības starpības segšanas.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 3.punktu, 4.panta pirmo daļu, 38.panta pirmo un otro daļu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 2.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 26.martā lēmumu Nr.131 „Par pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu nodošanu atsavināšanai”, kā arī, ievērojot Jūrmalas pilsētas domes Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2015.gada 9.marta sēdes lēmumu (protokola Nr.8.2-58/2) un, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2015.gada 3.jūnija atzinumu (protokols Nr.1.2-21/11), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atsavināt Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošu zemesgabalu Līdaku ielā 3, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 019 3803, kopējā platība 1700 m2, mainot to pret zemesgabalu Kauguri 1820, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 020 1820, kopējā platība 3478 m2, uz kuru īpašuma tiesības Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatā nostiprinātas I.S. (personas kods – ***).

2. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu nodaļai divu nedēļu laikā sagatavot parakstīšanai Nekustamo īpašumu maiņas līgumu (pielikumā), nosakot, ka maiņa notiek kā līdzvērtīgu nekustamo īpašumu maiņa bez tirgus vērtības starpības segšanas.

3. Publicēt oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, Jūrmalas pašvaldības informācijas biļetenā, Jūrmalas pilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv sludinājumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošā zemesgabala Līdaku ielā 3, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 019 3803, kopējā platība 1700 m2 , maiņu pret zemesgabalu Kauguri 1820, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 020 1820, kopējā platība 3478 m2.

4. Ja viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas Nekustamā īpašuma maiņas līgums netiek noslēgts zemesgabala Kauguri 1820, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 020 1820, īpašnieka - I.S. (personas kods – ***) vainas dēļ, šis lēmums zaudē spēku.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 11.jūnija lēmumu Nr.252

(protokols Nr.11, 52.punkts)

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA MAIŅAS LĪGUMS Nr.

Jūrmalā, 2015.gada___.________________

Jūrmalas pilsētas dome , reģistrācijas Nr.90000056357 (turpmāk – PAŠVALDĪBA), tās priekšsēdētāja Gata Trukšņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”, no vienas puses, un

I.S., personas kods ***, (turpmāk – ĪPAŠNIEKS), no otras puses, turpmāk abas kopā sauktas par PUSĒM, izsakot savu gribu brīvi, bez maldības, viltus un spaidiem,

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.pantu, Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 26.panta 1.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 3.punktu, 38.panta pirmo un otro daļu, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 22.panta pirmo daļu un Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada ____________ lēmumu Nr. ___ „____________” (noraksts 1.pielikumā), noslēdz šādu nekustamā īpašuma maiņas līgumu (turpmāk – LĪGUMS).

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. PAŠVALDĪBA maina tai piederošu zemesgabalu Līdaku iela 3, Jūrmalā (kadastra Nr.1300 019 3803), ar kopējo platību 1700 m2 (turpmāk – zemesgabals Nr.1) pret ĪPAŠNIEKAM piederošu zemesgabalu Kauguri 1820, Jūrmalā (kadastra Nr.1300 020 1820), ar kopējo platību 3478 m2. (turpmāk – zemesgabals Nr.2).

1.2. Īpašuma tiesības uz zemesgabalu Līdaku iela 3, Jūrmalā (kadastra Nr.1300 019 3803), ar kopējo platību 1700 m2. nostiprinātas uz PAŠVALDĪBAS vārda 2013.gada 3.decembrī Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000527686.

Īpašuma tiesības uz zemesgabalu Kauguri 1820, Jūrmalā (kadastra Nr.1300 020 1820), ar kopējo platību 3478 m2. nostiprinātas uz ĪPAŠNIEKA vārda Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000144603

1.3. Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” zemesgabala Nr.1 plānotā atļautā izmantošana ir izglītības pakalpojumu objektu, tirdzniecības objektu, sabiedriskās ēdināšanas objektu, darījumu objektu, pārvaldes objektu, sadzīves pakalpojumu objektu, veselības aprūpes objektu, viesu māju un kultūras iestāžu apbūve un zemesgabala Nr.2 plānotā atļautā izmantošana ir apstādījumu ierīkošana un labiekārtojuma infrastruktūras izbūve.

1.4.  Zemesgabala Nr.1 un zemesgabala Nr.2 maiņa notiek kā līdzvērtīgu nekustamo īpašumu maiņa bez tirgus vērtības starpības segšanas.

2. NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA VĒRTĪBA UN MAKSĀJUMI

2.1. PAŠVALDĪBAI piederošā zemesgabala Nr.1 tirgus vērtība saskaņā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „EIROEKSPERTS” (reģistrācijas Nr.40003650352) 2015.gada 21.janvāra novērtējumu ir 45 700,00 EUR (četrdesmit pieci tūkstoši septiņi simti euro un 00 centi).

2.2. ĪPAŠNIEKAM piederošā zemesgabala Nr.2 tirgus vērtība saskaņā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „EIROEKSPERTS” (reģistrācijas Nr.40003650352) 2014.gada 16.oktobra novērtējumu ir 73 000,00 EUR (septiņdesmit trīs tūkstoši euro un 00 centi).

2.3. ĪPAŠNIEKS I.S. piekrīt, ka maiņa notiek kā līdzvērtīgu īpašumu maiņa bez piemaksas.

3. NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRŅEMŠANAS NOSACĪJUMI

3.1. Zemesgabala Nr.1 valdījuma tiesības pāriet ĪPAŠNIEKAM pēc LĪGUMA noslēgšanas un nodošanas – pieņemšanas akta (2.pielikums) abpusējas parakstīšanas, bet īpašuma tiesības pāriet ar īpašuma tiesību nostiprināšanu Jūrmalas pilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļā uz ĪPAŠNIEKA vārda.

3.2. Zemesgabala Nr.2 valdījuma tiesības pāriet PAŠVALDĪBAI pēc LĪGUMA noslēgšanas un nodošanas – pieņemšanas akta (3.pielikums) abpusējas parakstīšanas, bet īpašuma tiesības pāriet ar īpašuma tiesību nostiprināšanu Jūrmalas pilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļā uz PAŠVALDĪBAS vārda.

3.3. PAŠVALDĪBA izsniedz nostiprinājuma lūgumu zemesgabala Nr.1 īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā pēc ĪPAŠNIEKA iesnieguma saņemšanas.

3.4. PUSES vienojas, ka ĪPAŠNIEKS iesniedz Jūrmalas pilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļā PAŠVALDĪBAS nostiprinājuma lūgumu zemesgabala Nr.1 īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz ĪPAŠNIEKA vārda, kā arī apņemas segt visus ar to saistītos izdevumus.

3.5. PUSES vienojas, ka PAŠVALDĪBA iesniedz Jūrmalas pilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļā ĪPAŠNIEKA nostiprinājuma lūgumu zemesgabala Nr.2 īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz PAŠVALDĪBAS vārda, kā arī apņemas segt visus ar to saistītos izdevumus.

3.6. Ar LĪGUMA spēkā stāšanās brīdi PAŠVALDĪBAI izbeidzas valdījuma tiesības un pārvaldīšanas pienākums par zemesgabalu Nr.1, savukārt ĪPAŠNIEKAM – par zemesgabalu Nr.2.

4. PUŠU ATBILDĪBA

4.1. PUSES apliecina, ka LĪGUMA 1.punktā minētais katras PUSES īpašumā esošais zemesgabals nav nevienam ieķīlāts, ar parādiem, tai skaitā nekustamā īpašuma nodokļu parādiem, un saistībām apgrūtināts, par to nav strīdu un tam nav uzlikts aizliegums.

4.2. PUSES apliecina, ka uzskata maiņas objektus – zemesgabalu Nr.1 un zemesgabalu Nr.2 par līdzvērtīgiem, to vērtība ir zināma, un necels viena pret otru prasību par LĪGUMA anulēšanu nesamērīgu zaudējumu dēļ.

4.3. PUSES pēc LĪGUMĀ noteikto zemesgabalu pārņemšanas valdījumā maksā visus ar zemesgabaliem saistītos nodokļus un citus obligātos maksājumus.

4.4. PUSES apņemas:

4.4.1. uzturēt un lietot zemesgabalus mērķiem, kādiem tie paredzēti saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kā arī ievērot vides aizsardzības noteikumus saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;

4.4.2. no attiecīgā zemesgabala pārņemšanas valdījumā rīkoties kā īpašnieks, valdot un lietojot zemesgabalu ar pienācīgu rūpību kā krietns un kārtīgs saimnieks, pēc labākās ticības pildot pienākumus un izlietojot tiesības;

4.4.3. viena mēneša laikā pēc LĪGUMA noslēgšanas nostiprināt attiecīgā zemesgabala īpašuma tiesības zemesgrāmatā.

4.5. ĪPAŠNIEKAM nav tiesību prasīt LĪGUMA atcelšanu.

4.6. Saskaņā ar Latvijas Republikas Civillikuma 1603.panta 5.punktu PUSES pilnībā atsakās un tām atkrīt atsavinātāja atbildības pienākums attiesājuma gadījumā.

5. STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA

Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no LĪGUMA, kas skar to vai tā pārkāpšanu vai spēkā neesamību, tiek risināts PUSĒM savstarpēji vienojoties. Ja vienošanās netiek panākta, strīds tiek izšķirts Latvijas Republikas tiesās saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

6. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

6.1. PUSES nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi un neizpildes dēļ radītajiem zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu dēļ (piemēram, dabas stihija, ugunsgrēks, militāras akcijas). Minēto apstākļu esību apliecina kompetenta institūcija. Par līgumsaistību izpildes neiespējamību nepārvaramas varas apstākļu dēļ viena PUSE rakstiski informē otru 7 (septiņu) dienu laikā pēc šo apstākļu iestāšanās un, ja nepieciešams, vienojas par turpmāku LĪGUMA izpildes kārtību vai izbeigšanu.

6.2. Ar LĪGUMA parakstīšanu ĪPAŠNIEKS apliecina, ka piekrīt LĪGUMA noteikumiem, un piekrīt, ka LĪGUMĀ noteiktā nekustamo īpašumu maiņas darījuma sakarā zemesgabala Nr.1 un zemesgabala Nr.2 tirgus vērtību starpība ĪPAŠNIEKAM netiek segta.

6.3. LĪGUMS noslēgts un stājas spēkā ar tā abpusēju parakstīšanas brīdi.

6.4. LĪGUMS paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši PUŠU tiesību un saistību pārņēmējiem.

6.5. Ja kādi noteikumi nav atrunāti LĪGUMĀ, tiek piemēroti spēkā esošie normatīvie akti.

6.6. LĪGUMS sastādīts latviešu valodā uz 3 (trīs) lapām un pielikumiem kopā uz 5 (piecām) lapām 4 (četros) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku. Viens eksemplārs atrodas pie PAŠVALDĪBAS, viens pie ĪPAŠNIEKA un divi iesniedzami Jūrmalas pilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļā.

6.7. LĪGUMA pielikumā pievienoti:

1. pielikums – Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada ____________ lēmuma Nr.___ „____________” noraksts uz ___ (_____) lapām;

2. pielikums – Zemesgabala Nr.1, nodošanas – pieņemšanas akts uz 1 (vienas) lapas;

3. pielikums– Zemesgabala Nr.2, nodošanas – pieņemšanas akts uz 1 (vienas) lapas.

7. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

PAŠVALDĪBA

Jūrmalas pilsētas dome

reģistrācijas Nr.90000056357

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015

__________________________

Gatis Truksnis

ĪPAŠNIEKS

______________________

I.S.


2.pielikums

2015.gada _____________

Nekustamā īpašuma

maiņas līgumam Nr.____________

ZEMESGABALA LĪDAKU IELĀ 3, JŪRMALĀ,

NODOŠANAS – PIEŅEMŠANAS AKTS

Pamatojoties uz starp Jūrmalas pilsētas domi , reģistrācijas Nr.90000056357 (turpmāk – PAŠVALDĪBA), tās priekšsēdētāja Gata Trukšņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”, no vienas puses, un

I.S., personas kods _____________, (turpmāk – ĪPAŠNIEKS), no otras puses, saskaņā ar 2015.gada __.__________ noslēgto Nekustamā īpašuma maiņas līgumu Nr.____________,

PAŠVALDĪBA nodod un ĪPAŠNIEKS pieņem valdījumā zemesgabalu Līdaku iela 3, Jūrmalā (kadastra Nr.1300 019 3803), ar kopējo platību 1700 m2.

NODOD: PIEŅEM:

PAŠVALDĪBA

reģistrācijas Nr.90000056357

Jomas iela, Jūrmala 1/5, LV-2015

Tālr.: 67093800; fakss 67093956

__________________________

Gatis Truksnis

ĪPAŠNIEKS

______________________

I.S.


3.pielikums

2015.gada _____________

Nekustamā īpašuma

maiņas līgumam Nr.____________

ZEMESGABALA KAUGURI 1820, JŪRMALĀ,

NODOŠANAS – PIEŅEMŠANAS AKTS

Pamatojoties uz starp Jūrmalas pilsētas domi , reģistrācijas Nr.90000056357 (turpmāk – PAŠVALDĪBA), tās priekšsēdētāja Gata Trukšņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”, no vienas puses, un

I.S., personas kods _____________, (turpmāk – ĪPAŠNIEKS), no otras puses, saskaņā ar 2015.gada __._______ noslēgto Nekustamā īpašuma maiņas līgumu Nr.____________,

ĪPAŠNIEKS nodod un PAŠVALDĪBA pieņem valdījumā zemesgabalu Kauguri 1820, Jūrmalā (kadastra Nr.1300 020 1820), ar kopējo platību 3478 m2.

NODOD: PIEŅEM:

ĪPAŠNIEKS

__________________________

I.S.

PAŠVALDĪBA

reģistrācijas Nr.90000056357

Jomas iela, Jūrmala 1/5, LV-2015

Tālr.: 67093800; fakss 67093956

__________________________

Gatis Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF