Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 11.jūnijāNr. 257

protokols Nr. 11, 57. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 16.aprīļa lēmumā Nr.183
„Par zemesgabala Pulkveža Brieža ielā 24,Jūrmalā, atsavināšanu”

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk-Dome) 2015.gada 16.aprīlī pieņēma lēmumu Nr.183 „Par zemesgabala Pulkveža Brieža ielā 24, Jūrmalā, atsavināšanu”, saskaņā ar kuru zemesgabala Pulkveža Brieža ielā 24, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 012 3222, ar kopējo platību 3708 m2 (turpmāk-zemesgabals) nosacītā cena (izsoles sākumcena) noteikta 57 000,00 EUR apmērā. Dome 2015.gada 16.aprīlī pieņēma arī lēmumu Nr.182 „Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Pulkveža Brieža ielā 24, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 012 3222”, saskaņā ar kuru mainīts zemesgabala lietošanas mērķis no dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa (kods 0501) uz lietošanas mērķi individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).

Ievērojot to, ka zemesgabala lietošanas mērķa maiņa būtiski ietekmēja zemesgabala kadastrālo vērtību, Dome pasūtīja sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „EIROEKSPERTS” (reģistrācijas Nr.40003650352) noteikt aktuālo zemesgabala tirgus vērtību. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „EIROEKSPERTS” noteiktā zemesgabala tirgus vērtība 2015.gada 26.maijā ir 75 000,00 EUR (septiņdesmit pieci tūkstoši euro).

Saskaņā ar Valsts zemes dienesta (turpmāk – VZD) Kadastra informācijas sistēmas teksta datiem zemesgabala kadastrālā vērtība 2015.gada 24.aprīlī ir noteikta 80 203,00 EUR (astoņdesmit tūkstoši divi simti trīs euro) apmērā.

Ievērojot to, ka zemesgabala tirgus vērtība ir noteikta zemāka par VZD noteikto zemesgabala kadastrālo vērtību, pamatojoties uz likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 30.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka zemesgabalu atsavina par cenu, kas nav mazāka par zemes kadastrālo vērtību, zemesgabala nosacītā cena nosakāma saskaņā ar VZD noteikto zemesgabala kadastrālo vērtību 80 203,00 EUR (astoņdesmit tūkstoši divi simti trīs euro) apmērā.

Pamatojoties uz likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 30.panta pirmo daļu, Domes Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2015.gada 27.maija sēdes lēmumu (protokola Nr.8.2-58/7) un, ņemot vērā Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2015.gada 3.jūnija sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/11), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izdarīt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 16.aprīļa lēmuma Nr.183 „Par zemesgabala Pulkveža Brieža ielā 24, Jūrmalā, atsavināšanu” 2.punktā, izsakot to šādā redakcijā:

„2. Apstiprināt zemesgabala Pulkveža Brieža ielā 24, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 012 3222:

2.1. nosacīto cenu (izsoles sākumcenu) 80 203,00 EUR (astoņdesmit tūkstoši divi simti trīs euro) apmērā;

2.2. izsoles soli 5 614,20 EUR apmērā;

2.3. izsoles reģistrācijas maksu 140,00 EUR apmērā”.

2. Izdarīt grozījumus Izsoles noteikumos (Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 16.aprīļa lēmuma Nr.183 „Par zemesgabala Pulkveža Brieža ielā 24, Jūrmalā, atsavināšanu” pielikums):

2.1. Izsoles noteikumu 1.3. apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

„1.3. Objekta nosacītā cena (turpmāk – Sākumcena) ir 80 203,00 EUR (astoņdesmit tūkstoši divi simti trīs euro) apmērā.”;

2.2. Izsoles noteikumu 3.9.1. apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

„3.9.1. Objekta nodrošinājumu par piedalīšanos izsolē 10% apmērā no izsoles Sākumcenas, tas ir 8 020,30 euro (astoņi tūkstoši divdesmit euro un 30 centi) apmērā, ar mērķi „Zemesgabala Pulkveža Brieža ielā 24, Jūrmalā, izsoles nodrošinājums””;

2.3. Izsoles noteikumu 4.13. apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

„4.13. Izsoles solis tiek noteikts 5 614,20 euro. Solīšana notiek tikai pa vienam Izsoles solim. Izsoles vadītājam nav tiesības koriģēt cenas paaugstinājumu.”

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF