Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 9.jūlijāNr. 264

protokols Nr. 12, 10. punkts

Par projekta “Jūrmalas kūrortpilsētas dalība Kazahstānas
tūrisma gadatirgos” Nr.ĀTA/2.3.1.1.1/14/70/048 noslēgumu

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumiem Nr.582 „Noteikumi par darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.3.1.1.1.apakšaktivitātes „Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings” sesto un turpmākajām kārtām”, Jūrmalas pilsētas domes un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras 2015.gada 15.aprīlī noslēgto Vienošanos par projekta īstenošanu Nr.L-ĀTA-15-2660, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 25.februāra rīkojumam Nr.1.1-14/112 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 7.punktam, pamatojoties uz 2015.gada 1.jūlija Jūrmalas pilsētas domes Kūrortu un tūrisma jautājumu komitejas sēdes protokolu Nr.1.2-24/7 un 2015.gada 7.jūlija Finanšu komitejas sēdes protokolu Nr.1.2-20/3, kā arī uz Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras vēstuli par atbalsta finansējuma izmaksu Nr.9.6-1.3/35558F (01.06.2015), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.3.1.1.1.apakšaktivitātes „Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings” projekta „Jūrmalas kūrortpilsētas dalība Kazahstānas tūrisma gadatirgos” (turpmāk – Projekts) īstenošanu saskaņā ar pielikumu „Projekta noslēguma ziņojums”.

2. Apstiprināt projekta kopējās faktiskās izmaksas 8 553,05 EUR, t.sk.:

2.1. attiecināmo izmaksu summa ir 8 311,91 EUR, kur:

2.1.1. ERAF finansējums 5 818,33 EUR (70%),

2.1.2. Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums 2 493,58 EUR (30%).

2.2. neattiecināmo izmaksu summa, kura segta no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta sastāda 241,14 EUR.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 9.jūlija lēmumam Nr.264

(Protokols Nr.12, 10.punkts)

Projekta noslēguma ziņojums

Projekta nosaukums

“Jūrmalas kūrortpilsētas dalība Kazahstānas tūrisma gadatirgos”

Līguma/vienošanās Nr.

L-ĀTA-15-2660

Darbības programmas nosaukums:

Darbības programma „Uzņēmējdarbība un inovācijas”. 2.3. prioritāte „Uzņēmējdarbības veicināšana” 2.3.1. pasākums „Uzņēmējdarbības atbalsta aktivitātes”

Aktivitātes/ apakšaktivitātes numurs un nosaukums:

2.3.1.1. aktivitāte „Ārējo tirgu apgūšana” 2.3.1.1.1. apakšaktivitāte „Ārējo tirgu apgūšana - ārējais mārketings”

Pamata informācija

Projekta mērķis

Veicināt tūrisma attīstību un tūristu skaita pieaugumu Jūrmalā, kā arī optimizēt Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu, paredzot Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsta finansējumu īstenotajām aktivitātēm.

Projekta aktivitātes un to izpilde

Aktivitāte

Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)

Faktiskie projekta rezultāti

(to skaits un mērvienība)

Piezīmes

Dalība starptautiskā tūrisma izstādē

“Astana Leisure” (Kazahstāna, Astana. 24. – 26.09.2014)

Izstādes apmeklētāju informētība par Jūrmalas un Latvijas tūrisma produktiem un speciāliem piedāvājumiem (līdz 1 500 apmeklētāju).

Iegūtie kontakti ar tūrisma profesionāļiem un preses pārstāvjiem (līdz 20 kontaktu).

Informēti 1 200 apmeklētāji.

Iegūti 20 jauni kontakti.

Izvirzītais mērķis ir sasniegts.

Dalība starptautiskā tūrisma izstādē “Astana Zdorovie” (Kazahstāna, Astana. 25. – 27.09.2014)

Izstādes apmeklētāju informētība par Jūrmalas un Latvijas tūrisma produktiem un speciāliem piedāvājumiem (līdz 1 500 apmeklētāju).

Iegūtie kontakti ar tūrisma profesionāļiem un preses pārstāvjiem (līdz 10 kontaktu).

Informēti 1 000 apmeklētāji.

Iegūti 10 jauni kontakti.

Izvirzītais mērķis ir sasniegts.

Projekta ieviešanas laiks

Sākotnēji plānotais ieviešanas laiks

Faktiskais ieviešanas laiks

Piezīmes/ skaidrojumi

01.08.2014 – 31.10.2014

01.08.2014 – 31.10.2014

Atbilstoši 2015.gada 15.aprīļa Vienošanām par projekta īstenošanu starp Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru un Jūrmalas pilsētas domi Nr L-ĀTA-15-2660

Projekta komanda

Projekta vadītāja – Gunta Ušpele, Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Tūrisma nodaļas vadītāja p.i.;

Projekta vadītājas asistente – Aleksandra Stramkale, Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Tūrisma nodaļas vecākā tūrisma speciāliste;

Projekta grāmatvede – Ināra Kundziņa, Centralizētās grāmatvedības vadītāja, galvenā grāmatvede;

Projekta grāmatvedes asistente – Oksana Graumane, Centralizētās grāmatvedības grāmatvede.

Secinājumi un priekšlikumi

Projekta pieteikuma sagatavošana tika veikta pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumu Nr.582 „Noteikumi par darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.3.1.1.1.apakšaktivitātes „Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings” sesto un turpmākajām kārtām” (turpmāk – MK noteikumi) 62.punktu, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 13.novembra lēmumam Nr.496 „Par dalību Eiropas Reģionālās attīstības fonda atklātā projektu konkursa 2.3.1.1.1.apakšaktivitātē „Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings” un projekta Jūrmalas kūrortpilsētas dalība Kazahstānas tūrisma gadatirgos īstenošanu tā apstiprināšanas gadījumā”.

Projekta pieteikumā tika norādītas 2014.gada augustā un oktobrī īstenotās aktivitātes un ar to īstenošanu saistītās, faktiskās izmaksas.

Projekta pieteikums tika apstiprināts ar LIAA 2015.gada 13.marta atzinumu Nr. 9.2-1.1/1606SF, un 2015.gada 15.aprīlī starp Latvijas Investīciju attīstības aģentūru un Jūrmalas pilsētas domi tika parakstīta vienošanās Nr. L-ĀTA-15-2660 par projekta “Jūrmalas kūrortpilsētas dalība Kazahstānas tūrisma gadatirgos” īstenošanu.

Kopā ar projekta pieteikumu Latvijas Investīciju attīstības aģentūrai tika iesniegts Maksājuma pieprasījums, deklarējot faktiskās vienošanās paredzēto aktivitāšu īstenošanas izmaksas, pielikumā pievienojot izdevumus pamatojošo dokumentu kopijas.

Atbilstoši Latvijas Investīciju attīstības aģentūras 2015.gada 1.jūnija vēstulei Nr. 9.6-1.3/3555SF “Par atbalsta finansējuma izmaksu”, Maksājuma pieprasījumā dekatētas izmaksas tika apstiprinātas pilnā apmērā un 2015.gada 5.jūnijā tika saņemta Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsta (turpmāk – ERAF) summa 5 818,33 EUR jeb 70% apmērā no kopējām deklarētajām izmaksām, attiecīgi samazinot Jūrmalas pilsētas pašvaldības (turpmāk – JPP) pārskata perioda izmaksas.

Projekta izmaksu sadalījums:

1) Starptautiskās izstādes organizatora noteiktā reģistrācijas maksa – kopsumma 935,20 EUR, t.sk. ERAF 654,64 EUR un JPD 280,56 EUR;

2) Starptautiskās izstādes vai konferences (semināra) organizatora noteiktā nomas maksa par stenda konstrukciju un ekspozīcijas laukumu – kopsumma 4 994,36 EUR, t.sk. ERAF 3 496,05 EUR un JPD 1 498,31 EUR;

3) Dienas naudas izmaksas – kopsumma 348,00 EUR, t.sk. ERAF 243,60 EUR un JPD 104,40 EUR;

4) Izdevumi par viesnīcu – kopsumma 771,36, t.sk. ERAF 539,95 EUR un JPD 231,41 EUR;

5) Bagāžas transportēšanas izdevumi – kopsumma 21,89, t.sk. ERAF 15,32 EUR un JPD 6,57 EUR;

6) Darbinieku komandējuma apdrošināšanas izmaksas un vienreizējās individuālās vīzas izmaksas – kopsumma 119,00, t.sk. ERAF 83,30 EUR un JPD 35,70 EUR;

7) Ekonomiskās klases sabiedriskā transporta izmaksas – kopsumma 1 122,10 EUR, t.sk. ERAF 785,47 EUR un JPD 336,63 EUR.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 8 311,91 EUR, t.sk. ERAF 5 818,33 EUR (70%) un JPD 2 493,58 EUR (30%).

Projekta kopējās izmaksas ir 8 553,05 EUR, jo papildus, aktivitāšu īstenošanai tika veikti izdevumi 241,14 EUR apmērā (t.sk. valūtas kursa svārstības un neattiecināmie komandējuma izdevumi), kas saskaņā ar MK noteikumiem ir projekta neattiecināmās izmaksas.

Dalība Kazahstānas gadatirgos netika ieplānota sākotnējā 2014.gada izstāžu sarakstā, taču līdz ar straujām izmaiņām galvenajā ārvalstu tūrisma tirgū, Krievijā, tika pieņemts lēmums sākt apgūt jaunus tirgus, kā piemēram, Kazahstāna. Izstādēm beidzoties, ar mērķi efektīvi un racionāli izmantot pašvaldības resursus, tika pieņemts lēmums attiecināt izdevumus, lai saņemtu 70% ERAF finansējumu.


Lejupielāde: DOC un PDF