Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 9.jūlijāNr. 268

protokols Nr. 12, 14. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija
lēmumā Nr.226 „Par Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes
programmas „Valsts administrācija” projekta „Pieredzes
apmaiņa un labas prakses piemēri Baltijas un Ziemeļu
valstu dabas centros” īstenošanu”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, un ņemot vērā Dabas aizsardzības pārvaldes 2015.gada 15.jūnija vēstuli Nr.1.1-28/6500 par atteikšanos no dalības Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Valsts administrācija” projektā „Pieredzes apmaiņa un labas prakses piemēri Baltijas un Ziemeļu valstu dabas centros” un līdzfinansējuma saņemšanas, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija lēmumā Nr.226 „Par Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Valsts administrācija” projekta „Pieredzes apmaiņa un labas prakses piemēri Baltijas un Ziemeļu valstu dabas centros” īstenošanu” šādus grozījumus:

1. Izteikt lēmuma 1.punktu šādā redakcijā:

„1. Īstenot Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Valsts administrācija” projektu „Exchange of Baltic-Nordic Experience and Best Practices on Nature Centres”/ „Pieredzes apmaiņa un labas prakses piemēri Baltijas un Ziemeļu valstu dabas centros” (turpmāk - projekts).”

2. Izteikt lēmuma 2.punktu šādā redakcijā:

„2. Noteikt projekta mērķi - veikt pieredzes apmaiņu ar Zviedrijas un Somijas dabas izglītības centru pārstāvjiem, lai pilnveidotu Jūrmalas pilsētas domes darbinieku zināšanas un prasmes, dalītos ar idejām un veidotu turpmāku sadarbību."

3. Izteikt lēmuma 4.punktu šādā redakcijā:

„4. Noteikt projekta kopējās izmaksas 12 700,00 EUR (divpadsmit tūkstoši septiņi simti euro un 00 centi) saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, t.sk.:

4.1. projekta kopējās attiecināmās izmaksas 12 500,00 EUR (divpadsmit tūkstoši pieci simti euro un 00 centi), no kurām:

4.1.1. Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Valsts administrācija” finansējums ir 60% jeb 7 500,00 EUR (septiņi tūkstoši pieci simti euro un 00 centi);

4.1.2. Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums ir 40% jeb 5 000,00 EUR (pieci tūkstoši euro un 00 centi);

4.2. projekta kopējās neattiecināmās izmaksas, kuras tiek segtas no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta, sastāda 200,00 EUR (divi simti euro un 00 centi).”

4. Izteikt lēmuma 5.punktu šādā redakcijā:

„5. Projekta priekšfinansējums 15% jeb 1125,00 EUR (viens tūkstotis viens simts divdesmit pieci euro un 00 centi) apmērā no Lēmuma 4.1.1.punktā noteiktās summas paredzams Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada budžetā.”

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes
2015.gada 9.jūlija lēmumam Nr.268
(protokols Nr.12, 14.punkts)

Projekta

"Pieredzes apmaiņa un labas prakses piemēri Baltijas un Ziemeļu valstu dabas centros"

finansēšanas plāns

Projekta īstenotājs: Jūrmalas pilsētas dome

Projekta nosaukums: "Pieredzes apmaiņa un labas prakses piemēri Baltijas un Ziemeļu valstu dabas centros"

Funkcionālās klasifikācijas kods: 01.600

Kopējais projekta finansējums saskaņā ar apstiprināto projekta pieteikumu: 12 700,00 EUR, t.sk. attiecināmās izmaksas 12 500,00 EUR, no kurām Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas “Valsts administrācija” finansējums ir 7 500,00 EUR (60%), Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums ir 5000,00 EUR (40%), neattiecināmās izmaksas 200,00 EUR. Papildus projekta īstenošanai ir nepieciešams Jūrmalas pilsētas domes priekšfinansējums 1125,00 EUR jeb 15% apmērā no Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas “Valsts administrācija” finansējuma.

Pozīcija / gads

2015.gads

1.ceturksnis

2.ceturksnis

3.ceturksnis

4.ceturksnis

Kopā

IEŅĒMUMI kopā, t.sk.:

0

6 375

12 700

1 125

13 825

Atlikums perioda sākumā, t.sk.

0

0

6 375

0

0

no pašvaldības budžeta

no valsts budžeta

no Ziemeļu Ministru padomes mobilitātes programmas fonda

6 375

cits finansējuma avots

Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta

1 125

1 125

Līdzfinansējums no pašvaldības budžeta

5 000

5 000

Pašvaldības budžeta līdzekļi neattiecināmo izmaksu veikšanai

200

200

Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm (17.2.0.0.)

0

0

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (18.6.2.0.)

0

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām (19.2.0.0.)

0

Ieņēmumi no citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas (21.1.9.2.)

6 375

1 125

7 500

Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš neklasificētie ieņēmumi (21.4.2.0.)

0

IZDEVUMI kopā, t.sk.:

0

6 375

12 700

1 125

13 825

IZDEVUMI projekta aktivitāšu īstenošanai

0

12 700

0

12 700

Atlikums perioda beigās, t.sk:

0

6 375

0

1 125

1 125

kases apgrozības līdzekļi F22010000

6 375

0

0

0

atgriežamie līdzekļi pašvaldības budžetam F22010020

0

0

0

1 125

1 125


Lejupielāde: DOC un PDF