Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 9.jūlijāNr. 269

protokols Nr. 12, 15. punkts

Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzfinansētā
projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšanai Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolā” noslēgumu

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumiem Nr.559 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” nolikums”” un 2014.gada 16.jūlija līgumu Nr.KPFI-15.3/19/1.2-16.5/934 par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolā” īstenošanu, kas noslēgts starp Jūrmalas pilsētas domi, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Vides investīciju fonds” un sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vides investīciju fonds” 2015.gada 29.maija vēstuli Nr.1.1-36/5935 „Par projekta līguma Nr.KPFI-15.3/19 noslēguma pārskatu un noslēguma maksājuma pieprasījumu”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzfinansētā projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolā” īstenošanu, saskaņā ar 1.pielikumu.

2. Apstiprināt projekta kopējās faktiskās izmaksas EUR 807 811,16 (2.pielikums „Projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolā” budžeta kopsavilkums” un 3.pielikums „Pārskata par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolā” finanšu līdzekļu apguvi”), t.sk.:

2.1. attiecināmo izmaksu summa ir EUR 806 648,24, kur:

2.1.1. Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzfinansējums EUR 232 900,93 (28,872676%),

2.1.2. Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums EUR 573 747,31 (71,127324%).

2.2. neattiecināmo izmaksu summa, kura tika segta no Jūrmalas pilsētas domes budžeta, sastāda EUR 1 162,92.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes
2015.gada 9.jūlija lēmumam Nr.269
(Protokols Nr.12, 15.punkts)

Projekta noslēguma ziņojums

Pamata informācija

Projekta nosaukums

„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolā”

Līguma/vienošanās Nr.

Nr.KPFI-15.3/19

Darbības programmas nosaukums:

Latvijas Republikas valsts budžeta programma Klimata pārmaiņu finanšu instruments (KPFI)

Aktivitātes/ apakšaktivitātes numurs un nosaukums:

Ministru kabineta 2012.gada 14.augustā noteikumi Nr.559 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” nolikums”

Projekta mērķis

Veikt kompleksus pasākumus Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas ēkas (Jūrmalā, Rūpniecības ielā 13, LV-2016), energoefektivitātes uzlabošanai, tai skaitā cokola siltināšanu, fasāžu siltināšanu, jumta konstrukciju siltināšanu, ārdurvju un stikla bloku daļēju nomaiņu.

Projektā paredzētie sasniedzamie rezultāti:

1) piegādātās enerģijas ietaupījums 421815,56kWh/gadā;

2) oglekļa dioksīda emisiju samazinājums attiecībā pret projektam pieprasīto finanšu instrumenta finansējumu 0,44543724kgCO2/EUR gadā;

3) CO2 ietaupījums 111359,31kgCO2/gadā.

Projekta aktivitātes un to izpilde

Aktivitāte

Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti

(to skaits un mērvienība)

Faktiskie projekta rezultāti

(to skaits un mērvienība)

Piezīmes

Ēkas energoaudita izstrāde

1 līgums

1 vēstule

Nr.1.1-37/3957

(SIA „Forma 2”)

Aktivitāte īstenota pirms 16.07.2014. vienošanās par projekta īstenošanu Nr.1.2-16.5/9311 parakstīšanas.

Ēkas vienkāršotās renovācijas projekta izstrāde

2 līgumi

2 līgumi

Nr.1.1-16.4.3/916 no 26.10.2012

Nr.1.1-16.4.3/770 no 16.07.2013.

(SIA „Lejnieku projektēšanas birojs”)

Aktivitāte īstenota pirms 16.07.2014. vienošanās par projekta īstenošanu Nr.1.2-16.5/9311 parakstīšanas.

Ēkas tehniskās apsekošanas atzinuma izstrāde

1 līgums

1 līgums

Nr.1.1-16.4.3/923 no 30.10.2012

(SIA „Forma 2”)

Aktivitāte īstenota pirms 16.07.2014. vienošanās par projekta īstenošanu Nr.1.2-16.5/9311 parakstīšanas.

Ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi

1 līgums

1 līgums

1.2-16.4.2/1065 no 12.08.2015.

1 vienošanās pie līguma

1.2.-16.4.2/103 no 16.01.2015.

(Konsorcijs SIA „Balsts – R”

un SIA „Matīsa sēta”)

Ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbu uzraudzība

1 līgums

1 līgums

1.2-16.4.3/1159 no 03.09.2015.

(SIA „Forma 2”)

Ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbu autoruzraudzība

1 līgums

1 līgums

Nr.1.1-16.4.3/916 no 26.10.2012

(SIA „Lejnieku projektēšanas birojs”)

Ēkas energoefektivitātes pagaidu sertifikāta izstrāde

1 līgums

1 līgums

Nr.1.2-16.4.3/126 no 22.01.2015.

(SIA „Forma 2”)

Projekta publicitāte

1 plāksnīte pie ēkas durvīm

1 plāksnīte pie ēkas durvīm

1.2-16.4.2/1065 no 12.08.2015.

Konsorcijs SIA „Balsts – R”

un SIA „Matīsa sēta”)

Projektā veiktie grozījumi

n/a

Projekta ieviešanas laiks

Sākotnēji plānotais ieviešanas laiks

Faktiskais ieviešanas laiks

Piezīmes/ skaidrojumi

30.06.2014.-31.01.2015.

30.06.2014.-31.01.2015.

Projekta izmaksu attiecināmības periods ir no 01.10.2012.-31.01.2015., atbilstoši 16.07.2014. vienošanās par projekta īstenošanu Nr.1.2-16.5/9311 3.punktam.

Projekta iesniegumā plānotais projekta laika grafiks

Aktivitātes nosau­kums

Projekta īstenošanas laiks pa ceturkšņiem

projekta

īstenošanas pirmais

gads (2014)

projekta īstenošanas otrais gads (2015)

1

2

3

4

1

2

3

4

Ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi

X

X

X

Ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbu uzraudzība

X

X

X

Ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbu autoruzraudzība

X

X

X

Ēkas energoefektivitātes pagaidu sertifikāta izstrāde

X

Projekta publicitāte

X

Projekta laika grafikā veiktie grozījumi

Piezīme – lai veicinātu projekta publicitātes prasību izpildi, informatīvā plāksnīte pie ēkas durvīm tika izvietota jau būvdarbu laikā.

Faktiskais projekta laika grafiks

Aktivitātes nosau­kums

Projekta īstenošanas laiks pa ceturkšņiem

projekta

īstenošanas pirmais

gads (2014)

projekta īstenošanas otrais gads (2015)

1

2

3

4

1

2

3

4

Ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi

X

X

X

Ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbu uzraudzība

X

X

X

Ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbu autoruzraudzība

X

X

X

Ēkas energoefektivitātes pagaidu sertifikāta izstrāde

X

Projekta publicitāte

X

X

Projekta komanda

Projekta vadītājs – līdz 2015.gada 4.janvārim - Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļas projektu vadītāja Anete Ābelīte.

Projekta vadītājs - no 2015.gada 5.janvāra - Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļas projektu vadītāja Dace Dūzele.

Projekta grāmatvede – Centralizētās grāmatvedības vadītāja, galvenā grāmatvede Ināra Kundziņa.

Projekta grāmatvedes asistente – Centralizētās grāmatvedības grāmatvede Oksana Graumane.

Projekta tehniskais vadītājs – Attīstības pārvaldes Būvniecības projektu vadības nodaļas vadītāja vietnieka p.i. Ivars Baltrums.

Secinājumi un priekšlikumi

Projekts tika īstenots sākotnēji noteiktā laika grafika un budžeta ietvaros, tas vērtējams pozitīvi.

Projekta kopējās faktiskās izmaksas ir 807 811,16 EUR, kas ir par 58 359,41 EUR mazāk, kā sākotnēji tika plānots un ir vērtējams pozitīvi.

Projekta pieteikums tika sagatavots atbilstoši ar Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumiem Nr.559 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” nolikums”” (turpmāk – MK noteikumi).

Projekta pieteikumā, attiecināmo izmaksu sastāvā tika iekļautas ēkas energoaudita izstrādes izmaksas 1033,00 EUR apmērā. Norēķini par energaudita izstrādi tika veikti 2012.gada 5.oktobrī, taču pasūtījums darbu izpildei tika veikts 2012.gada 1.augustā (vēstule Nr.1.1-37/3957), un atbilstoši sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vides investīciju fonds” 2014.gada 1.decembra vēstulei Nr.1.1-36/14014 „Par projekta līguma Nr.KPFI-15.3/19 starpposma pārskatu Nr.1 un starpposma maksājuma pieprasījumu Nr.1” šīs izmaksas tika atzītas par neattiecināmām, saskaņā ar MK noteikumu 23.6.1punktu – jo pasūtījums tika veikts pirms 2012.gada 1.oktobra.

Ņemot vērā, ka projekta īstenošana tika uzsākta 2014.gadā un projektu izdevās īstenota ar 58 359,41 EUR lielu ekonomiju, energoaudita izstrādes izmaksu atzīšana par neattiecināmam, neietekmēja projekta īstenošanu un projekta mērķa sasniegšanu.


Pielikums Nr.2 XLS

Pielikums Nr.3 XLS


Lejupielāde: DOC un PDF