Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 9.jūlijāNr. 270

protokols Nr. 12, 16. punkts

Par dalību Baltijas jūras reģiona transnacionālās
sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 1.2.apakšsadaļas
„Viedā specializācija” atklātajā projektu konkursā

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja 2014.gada 25.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/112 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 1.punktu, atsaucoties uz Rīgas plānošanas reģiona 2015.gada 19.jūnija uzaicinājuma vēstuli Nr.1.1-36/6670, un ievērojot Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas nosacījumus, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas pilsētas domes dalību kā asociētajam partnerim Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 1.2.apakšsadaļas „Viedā specializācija” atklātajā projektu konkursā ar projekta pieteikumu „BSR/Viedie piejūras reģioni: viedā specializācija un zilā izaugsme Baltijas jūras reģionā (Smart Blue Regions: smart specialisation and blue growth in the Smart Blue Regions)” (turpmāk - projekts) partnerībā ar projekta vadošo partneri Šlēsvigas-Holšteinas Ekonomikas ministriju (Ministry of Economic Affairs in Schleswing-Holstein).

2. Noteikt projekta mērķi – sekmēt reģionu ekonomisko izaugsmi, tai skaitā Jūrmalas pilsētas izaugsmi, izmantojot piekrastes un jūras resursus („zilā izaugsme”), ko veicinātu uzlabota Baltijas jūras reģionu rīcībspēja, ieviešot zilās izaugsmes specializācijas stratēģijas.

3. Noteikti Jūrmalas pilsētas domes kā projekta asociētā partnera pienākumus – sagatavot informāciju un sniegt komentārus projekta partneriem, kā arī piedalīties projekta ieviešanas darba grupas sanāksmēs.

4. Noteikt projekta prognozējamo īstenošanas laiku no 2016.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.decembrim.

5. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļai līdz 2015.gada 13.jūlijam sagatavot projekta īstenošanai nepieciešamo dokumentāciju un iesniegt projekta vadošajam partnerim Šlēsvigas-Holšteinas Ekonomikas ministrijai.

6. Uzdot Attīstības pārvaldes vadītājam deleģēt pārstāvi lēmuma 3.punktā noteikto uzdevumu izpildei.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF