Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 9.jūlijāNr. 271

protokols Nr. 12, 17. punkts

Par dalību Baltijas jūras reģiona transnacionālās
sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.3.apakšsadaļas
atklātajā projektu konkursā „Energoefektivitāte”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punktu, un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja 2014.gada 25.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/112 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 1.punktu, un ievērojot Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas nosacījumus, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas pilsētas domes dalību Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.3.apakšsadaļas atklātajā projektu konkursā „Energoefektivitāte” ar projekta pieteikumu „Baltijas jūras reģiona apgaismošana caur pilsoņu līdzdalību viedā apgaismojuma risinājumu izstrādē (Lighting the Baltic Sea Region through citizen participation in developing smart lighting solutions (LightingBSR))” (turpmāk - projekts) partnerībā ar projekta vadošo partneri Turku Universitāti.

2. Noteikt projekta mērķi – radīt viedā apgaismojuma platformu Baltijas jūras reģionam, tai skaitā Jūrmalas pilsētai, kas balstīta „viedās pilsētas” konceptā, mācoties caur praksi un veicot risinājumu adaptāciju vietējiem apstākļiem, kā arī radot vispārēju enerģijas stratēģiju apgaismojumam.

3. Noteikt projekta prognozējamo īstenošanas laiku no 2016.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 30.jūnijam.

4. Noteikt Jūrmalas pilsētas domes kā projekta partnera projekta kopējās indikatīvās izmaksas 250 000,00 EUR (divi simti piecdesmit tūkstoši euro un 00 centi), no kurām:

4.1. Eiropas Reģionālā attīstības fonda ( ERAF) finansējums ir 85% jeb 212 500,00 (divi simti divpadsmit tūkstoši pieci simti euro un 00 centi);

4.2. Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums ir 15% jeb 37 500,00 EUR (trīsdesmit septiņi tūkstoši pieci simti euro un 00 centi).

5. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļai līdz 2015.gada 13.jūlijam sagatavot projekta īstenošanai nepieciešamo dokumentāciju un iesniegt projekta vadošajam partnerim Turku Universitātei.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF