Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 9.jūlijāNr. 272

protokols Nr. 12, 18. punkts

Par dalību Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas
2014.-2020.gadam 1.prioritārā virziena „Konkurētspējīga
ekonomika” atklātajā projektu konkursā

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 10.punktu, biedrības „Latvijas Informācijas tehnoloģiju klasteris” starptautiskās sadarbības platformas „Demola LATVIA” 2015.gada 17.jūnija uzaicinājumu Nr.1.1-36/6588, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja 2014.gada 25.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/112 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 1.punktam, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas pilsētas domes, kā asociētā partnera dalību Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam 1.prioritārā virziena „Konkurētspējīga ekonomika” atklātajā projektu konkursā ar projekta pieteikumu „Baltic Enterpreneurship Laboratories - BELT/Baltijas uzņēmējdarbības laboratorijas” (turpmāk - projekts) partnerībā ar projekta vadošo partneri Baltijas institūtu Somijā (the Baltic Institute of Finland).

2. Noteikt projekta mērķi – attīstīt vidi, kas radītu iespēju veidot jaunus starptautiskus uzņēmumus un radīt inovatīvus produktus un pakalpojumus dažādiem sektoriem, tai skaitā, veidojot un attīstot viedo pilsētu tīklu.

3. Noteikt Jūrmalas pilsētas domes kā projekta asociētā partnera pienākumus – sagatavot informāciju un sniegt komentārus projekta partneriem, kā arī piedalīties projekta ieviešanas darba grupas sanāksmēs, pasākumos un organizēt projekta aktivitāšu īstenošanu Jūrmalā.

4. Noteikt projekta prognozējamo īstenošanas laiku no 2015.gada 1.oktobra līdz 2018.gada 30.septembrim.

5. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Stratēģiskas un biznesa plānošanas nodaļai līdz 2015.gada 13.jūlijam sagatavot projekta pieteikuma izstrādei nepieciešamos dokumentus un iesniegt tos projekta vadošajam partnerim.

6. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļai pārraudzīt lēmuma 5.punktā noteiktā uzdevuma izpildi.

7. Uzdot Attīstības pārvaldes vadītājam deleģēt pārstāvi lēmuma 3.punktā noteikto uzdevumu izpildei.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF