Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 9.jūlijāNr. 275

protokols Nr. 12, 22. punkts

Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu

Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.panta pirmo un otro daļu, 28.3 panta pirmo daļu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas pašvaldības Dzīvokļu komisijas 2015.gada 2.jūnija sēdes atzinumu (protokols Nr.8.1-1/6) un Jūrmalas pilsētas domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 2015.gada 10.jūnija sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-25/9), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izbeigt starp Jūrmalas pilsētas domi un V.M. 2015.gada 24.februārī noslēgto Dzīvojamās telpas īres līgumu Nr.1.2-16.2.1/248 par dzīvojamās telpas adrese, Jūrmalā, īri.

2. Noslēgt ar V.M. līgumus par dzīvojamās telpas adrese, Jūrmalā, un dzīvojamās telpas adrese, Jūrmalā, īri saskaņā ar lēmuma pielikumu.

3. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļai divu nedēļu laikā sagatavot lēmuma 2.punktā minētos īres līgumus.

4. Ja viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas īres līgumi netiek noslēgti īrnieka vainas dēļ, šis lēmums zaudē spēku.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 9.jūlija lēmumam Nr.275

(protokols Nr.12, 22.punkts)

Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu un

dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu

Nr.p.k.

Personas vārds, uzvārds,

personas kods,

ģimenes sastāvs, personu skaits

Esošās dzīvojamās telpas adrese,

istabu skaits,

dzīvojamā (kopējā) platība

Izīrējamās dzīvojamās telpas adrese, istabu skaits,

dzīvojamā (kopējā) platība

Lēmums

1.

V.M., personas kods,

vīrs V.M. dzimšanas gads,

dēls R.M. dzimšanas gads,

meita A.P. dzimšanas gads,

dēls N.M. dzimšanas gads,

meita S.P. dzimšanas gads,

mazmeita R.P. dzimšanas gads,

mazmazdēls Š.K. dzimšanas gads,

mazmazdēls V.A. dzimšanas gads,

meita I.P. dzimšanas gads,

mazdēls A.P. dzimšanas gads,

mazdēls R.P. dzimšanas gads,

mazdēls M.P. dzimšanas gads.

13 personas

adrese, Jūrmala, 2 istabu dzīvoklis, 34,70 (51,80) m2

adrese, Jūrmala, 1-istabas dzīvoklis, 9,30 (16,50) m2

adrese, Jūrmala, 1 istaba ar koplietošanas telpām, 18,30 (22,07) m2

1.Izbeigt līgumu par dzīvojamās telpas adrese, Jūrmalā, īri.

2.Izīrēt dzīvojamās telpas adrese un adrese, Jūrmalā.

3.Noslēgt īres līgumus uz nenoteiktu laiku.


Lejupielāde: DOC un PDF