Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 9.jūlijāNr. 280

protokols Nr. 12, 29. punkts

Par atļauju būvju nojaukšanai
Jaunā ielā 35, Jūrmalā

D.C. (personas kods) un H.A. (personas kods) 2015.gada 11.maija iesniegumā, kas Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) reģistrēts ar Nr.14-3/2213, Domei lūdz atļaut nojaukt tiem piederošo dzīvojamo ēku Nr.002 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 009 6202 001 un palīgceltnes Nr.003 un Nr.004 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 009 6202 003 un 1300 009 6202 004 Jaunā ielā 35, Jūrmalā (turpmāk – būves).

Domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisija (turpmāk – komisija) 2015.gada 12.maija sēdē, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus (tehniskās inventarizācijas lietu, zemesgrāmatas nodalījuma Nr.6388, Nr.3988, Nr.3988 1, Nr.3988 2 norakstus, būvju fotofiksācijas, apbūves plānu, zemes robežu plānu, izdruku par deklarētajām personām dzīvesvietā, dzīvojamās ēkas arhitektoniski māksliniecisko inventarizāciju, būves tehniskā stāvokļa novērtēšanas aktu), konstatēja, ka būves ir neapmierinošā tehniskā stāvoklī. Komisija, izvērtējot būvju tehnisko stāvokli, nojaukšanas ietekmi uz pilsētvides ainavu, ekoloģiju, kultūrvēsturisko vidi un ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieku izteikto vēlēšanos, vienbalsīgi pieņēma atzinumu – atbalstīt D.C. un H.A. lūgumu nojaukt būves.

Pamatojoties uz Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātā Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 468.punktu, kas paredz ilgstoši neuzturētu un neapmierinošā tehniskā stāvoklī esoša nekustamā īpašuma būvju sakārtošanu vai nojaukšanu, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas (turpmāk - Inspekcija) 2015.gada 12.jūnija atzinumu Nr.11-03/1394 6.punktu, kurā Inspekcija piekrīt ēku nojaukšanai neizvirzot papildus nosacījumus, un komisijas 2015.gada 12.maija atzinumu (protokolu Nr.14-20/04), Dome nolemj:

1. Atļaut īpašniekiem D.C. un H.A. nojaukt dzīvojamo ēku Nr.002 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 009 6202 001 un palīgceltnes Nr.003 un Nr.004 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 009 6202 003 un 1300 009 6202 004 Jaunā ielā 35, Jūrmalā.

2. Pēc lēmuma par dzīvojamās ēkas Nr.002 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 009 6202 001 un palīgceltņu Nr.003 un Nr.004 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 009 6202 003 un 1300 009 6202 004 Jaunā ielā 35, Jūrmalā stāšanās spēkā uzdot veikt D.C. un H.A. būvju nojaukšanu atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 ,,Vispārīgie būvnoteikumi” un Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 "Ēku būvnoteikumi” noteiktajā kārtībā saskaņā ar Jūrmalas pilsētas būvvaldes komisijā akceptētu ēkas nojaukšanas būvprojektu.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF